Archiv rubriky: astrolog Martina Lukášková

astroložka a psychoterapeutka Martina Lukášková

Znamení zvěrokruhu v ascendentu

Znamení zvěrokruhu v hlavních osách horoskopu. Kapitola z knihy Dane Rudhyara Astrologické domy, pracovní překlad Jiří Markes.

BERAN  –  VÁHY

Beran představuje přímočarý pohyb života ke konkrétnímu, hmatatelnému a zosobněnému stavu existence, protože je přirozeností síly Dne usilovat o projev skrze odlišování a zosobňování na jakékoliv úrovni. Takto, když je Beran znamením  vycházejícím na východním horizontu, když dochází k prvnímu aktu alespoň relativní nezávislosti – prvnímu nádechu -se do latentního vědomí dítěte otiskuje dosti impulzivní a spontánní nadšení prosazovat svou osudovou jedinečnost – svou dharmu – a pokusit se jasněji definovat kým je ujímáním se vedení v životních situacích.

Beran je znamením, které je úzce spojeno s duchem dospívání. V této době síla Dne právě začíná ukazovat svou intenzitu, je stále nejistá. Ale svou nejistotu nahrazuje zdáním smělosti. Osoba s Beranem na Ascendentu může mít sklon k romantizaci své osobitosti. Může být naplněna touhami a přáními po čemkoliv co na ni samu zrcadlí její nezbytné a jedinečné já. Objekty jejích tužeb a zrcadla jejího skutečného já budou mít charakteristiky Vah, protože Váhy budou znamením na jejím západním horizontu, Descendentu, a tak symbolizují způsob, kterým bude – nebo by měla – přistupovat k meziosobním vztahům.

Váhy představují posun směrem k společensko – kulturnímu vědomí, nadšení pro „Já“  interaguje s „Ty“, tak aby pomocí této souhry mohl být zakoušen větší život. Protože Ascendent v Beranu podněcuje typickou adolescentní touhu po sebevyjádření a prosazení jedinečnosti, vyžaduje jako vyrovnávací sílu pocit společenských hodnot. Ale na úrovni Berana by nemělo být příliš zpochybňováno, že jedinec musí mít něco v čem nebo v rámci čeho se prosazuje, je však lepší když prosazení přijímá skupinovou formu, kolektivní hodnotu, ušlechtilý ideál nebo možná víru v něco co by umožnilo sebeaktualizační hnací síle Berana přijmout podobu neosobního vyjádření nebo transcendentních duchovních energií.

Když nastává opačná situace, to znamená, když při narození Váhy vycházejí a Beran zapadá, má jedinec sklon být polem působnosti kolektivních impulsů a skupinových ideálů, protože pozná, co a kým je v podmínkách skupinové aktivity nebo alespoň pevného a idealizovaného partnerství. To vůbec neznamená, že osoba bude „vyrovnaná“ – „rovnovážný“ symbol Vah není astrology v plném rozsahu chápán* – místo toho se bude hodně zabývat svým společenským nebo kulturním posláním, hodnotou aktů svého sebevyjádření. Nebude pro něho snadné nalézt sám sebe v osamění, a může zakoušet nejistotu a vnitřní zmatek dokud nenajde své místo v nějaké skupině nebo společnosti, kam jak intuitivně cítí, skutečně patří.

* Není důležité, jaký mají váhy tradičně vzhled, ale to k čemu se používají. Slouží k zvážení jedincova příspěvku společnosti nebo skupinovému vztahu z hlediska nějaké kolektivně uznané hodnoty. Ve Vahách  kolektivita nastavuje standarty, které určují význam individuálního zapojení v jakémkoliv skupinovém procesu.

Tato osoba bude potřebovat individualistického, seberealizujícího se, emotivního partnera, který by mu pomohl najít sebe sama pomocí jejich vztahu. To může někdy znamenat urychlení jedincovy cesty do partnerství dosti adolescentním způsobem, nebo vpád devocionální oddanosti vůči osobě – nebo zosobněné záležitosti – ve vztahu, které jedinec s ascendentem ve Vahách může ukázat svou schopnost skupinové organizace a společenského, kulturního nebo náboženského požitku. Každá skupinová zkušenost vyžaduje katalytickou přítomnost individualizované vize nebo uvolnění energie.

Význam, který je přisuzovaný přítomnosti Berana a Vah na dvou koncích vertikální linie horoskopu následuje výše uvedené principy, až na to že nyní mluvíme o schopnosti organizace a integrace na privátně osobní – čtvrtý dům – a veřejně profesionální – desátý dům – úrovni. Proto bychom měli uvažovat o nejlepším způsobu, kterým má být tato schopnost nalézána a zakoušena v tomto procesu osobní a společenské integrace.

Beran na hrotu čtvrtého domu zdůrazňuje potřebu zřetelně zaměřené aktivity a entuziasmu, nebo víry, v hledání osobních základů a vnitřní jistoty. Není příliš pravděpodobné, že jistota bude nalezena v pasivní podřízenosti tradici nebo rodinnému modelu. Jak napsal jeden anglický filosof na začátku třicátých let 20. století: „Jedinou jistotou je nejistota“, nebo může být řečeno: Nejlepší obrana je útok. Problém je: Kam chceme dojít?

Zodiakální znamení ve Středu Nebes by na tuto otázku mělo poskytnout odpověď, a tímto znamením jsou Váhy. A tak cíl by měl být participací na konkrétní společenské aktivitě a možná na ustavení nových společenských hodnot. Účel participace na veřejném podniku může zahrnovat jak překonání, tak obětování hodnot náležejících striktně osobnímu životu – zejména v případě Střelce na Ascendentu. Taková naprostá oddanost společensko-kulturnímu procesu, možná hluboce transformujícímu nebo revolučnímu procesu, může skrývat hluboký pocit osobní nejistoty, který následně může znamenat quasi – adolescentní a nestabilní přístup k situacím doma, možná vzpouru proti matce a všem zavazujícím formám majetnické lásky. Řešení osobních problémů integrace by mělo být hledáno v těch tradici přesahujících hodnotách, které participují na velkém, na budoucnost orientovaném nebo duchovně – náboženském společenství a mohou – s nadějí  – odhalit duši fungování v kritickém stavu mezi dvěma psychologickými a mentálními fázemi lidské evoluce.

Zde by mohl být částečně pojednán důležitý faktor zatím pouze naznačený v mé analýze dvojice Beran – Váhy, tím mám na mysli pozici planet, které vládnou zodiakálním znamením Beranu a Vahám, a aspekty těchto planet k jiným planetám. Nicméně, je nemožné v rámci této knihy tento faktor a všechny problémy které z toho plynou projednat. Dnes je koncepce „planetárních vládců“ dosti nejasná. Ta měla velký smysl v starém geocentrickém Ptolemaiově systému, protože byl formulován z hlediska polarity Slunce – Luna a pěti úrovní planetární aktivity, každé ovládané planetou. Ale na rozdíl od té doby jsou dnes používány planety za Saturnem, symetrický obraz představovaný starým systémem je rozbit, a vládcovství by mělo být pravděpodobně chápáno jiným způsobem podle naší moderní koncepce solárního systému.

I tak, dokonce v této nepříjemné a přechodné situaci, může být studium planet, které tradičně ovládají čtyři rohové domy nativního horoskopu velmi důležité, zvláště z hlediska domu v kterém jsou vládcové zodiakálních znamení na hrotech rohových domů umístěni. Například, jestliže Mars – ve starém systému vládce Berana – je umístěn v jedincově sedmém domě, martická funkce pokud ji má co nejefektivněji použít při objevování své identity a svého osudu má výrazně co do činění s manželstvím a partnerstvím. Klíč k objevení já leží ve vztazích, do kterých jedinec vstoupí. Jestliže se Mars nachází v pátém domě, jedinec nejpravděpodobněji objevíkým je v zrcadle svých výtvorů nebo svých dětí – nebo ve všech dynamických pokusech promítnout navenek to co je uvnitř něho aktivní – to co přinesou jeho intuitivní vjemy. V šestém domě by planeta vládnoucí Ascendentu naznačovala, že klíč k sebeobjevení leží v obětavé práci, službě nebo učednictví.

Stejný typ dedukce by mohl být použit ohledně dalších rohů nativního horoskopu, a třeba – ale mnohem méně efektivně – i v případě planet vládnoucích znamením na hrotech následných a padajících domů. Osoba s vládcem znamení na Descendentu umístěným ve druhém domě může vidět svoje intimní vztahy úzce spojené s finančními záležitostmi a požadavkem značné snahy o zvládnutí svých vrozených zdrojů a schopností, v osmém domě by se mohl vztahovat k potřebě regenerace pomocí zkušeností vzdání se ega, jestliže manželství má realizovat své transformující možnosti, nebo k opatrnému zvážení finančního výsledku partnerství jestliže se tento ukazuje důležitý a hodnotný.

Možnosti nabízené takovou technikou jsou četné, mohou být užity zejména při radách týkajících se zaměstnání s ohledem na desátý dům a planetárního vládce znamení kulminujícího ve Středu Nebes. Jestliže je tento vládce v pátém domě, sebevyjádření je nutné pro úspěch ve veřejných aktivitách nebo v jedincově profesi. Jestliže jsou ve Středu Nebes Váhy – potom je vládcem desátého domu Venuše – pravděpodobnost úspěchu v nějakém kreativním povolání nebo zplození nadaného dítěte by byly evidentní. Ale jestliže je tato planeta v disharmonických a napjatých vztazích k jiným planetám, uskutečnění těchto možností by vyžadovalo velké úsilí a odhodlání. Opozice mezi Venuší a Saturnem bude mít tendenci pozdržet úspěch, nebo bude vyžadovat velkou hloubku hledání a možná boj proti schématům společenského provozu nebo stoupencům konvence, úspěch však nakonec může být získán.

Z tohoto všeho by mělo být jasné, jak důležité je, aby domy byly správně sestaveny a aby rohy byly vypočteny pro přesný okamžik prvního nádechu. Je také jasné jak neúplný musí být jakýkoliv systém „ekválních domů“ který nebere v úvahu dvě osy stanovené časem a místem narození – nebo jakýkoliv systém který nebere domy v úvahu vůbec.

 

BÝK  –  ŠTÍR

Tyto dvě znamení představují reakci, která následuje akci, která začala během rovnodennostních období. Vztahují se k procesu spojení a stabilizace ovládanému konkrétním organickým cílem. V Býku tento proces operuje hlavně na biologické a instinktivní úrovni, ve Štíru zahrnuje ztotožnění se se silami, které jsou zaměřeny na vzájemné spojení individuálních jednotek s cílem vybudovat větší společenský nebo „okultní“ organismus – vzájemné spojení které, aby bylo efektivní, musí zasahovat samotnou podstatu bytosti (proto spojitost Štíra se sexem). Nicméně, je to Býk, který symbolizuje operace přirozené a biologicky naléhavé sexuální funkce, zatímco ve Štíru má sexuální aktivita zosobňující charakter. Ve Štíru se setkávají lidsképotřeby a odpovědi na individuální touhy. Jejich nátlak je spíše než žlázový a instinktivní psychologický, tím je v osobním smyslu majetnický a je vystaven všem druhům perverzí, ale také transmutaci. Na druhé straně v Býku je to prostě plodný instinkt, zaměřený na plození potomstva, nebo výhradně instinktivní uvolnění biopsychických energií.

S Býkem na Ascendentu jedinec obvykle objevuje svou pravou přirozenost skrze produktivitu na té či oné úrovni. Vytváří a má sklon lpět na produktech. Může jít o úplné ztotožnění se jak s procesem produkce, tak s osobou nebo skupinou jejichž potřeby má tento proces uspokojit. Nemusí jít pouze o pevnost záměru, ale také o hrdost z uskutečnění, biologického nebo společenského, důsledkem čehož je spousta egoičnosti a poněkud omezený obzor. Nicméně v konkrétní oblasti produkce, v které dharma jedince působí, mohou být dosaženy významné výsledky. Řečeno spirituálně nebo dokonce psychologicky, není pro něho problémem stát se příliš osobně oddaným výsledkům své aktivity a umožnit přirozenosti života jednat skrze svou osobu.

Býk na Ascendentu nevyhnutelně implikuje Štíra na Descendentu. Jedinec se bude muset alespoň částečně vzdát své osobní náklonnosti ke svým vlastním produktům vztahem s osobami, které mají společenštější vizi, nebo kteří potřebují zkušenost spontánního a přirozeného uvolnění organických energií. Takové vztahy posilují tu část jeho přirozenosti, která hledá širší obzory a v mnoha případech vědomější a vyrovnanější přístup k produktivitě – a také zodpovědnější přístup z hlediska skupinového cíle. Jedinec může hledat partnery pomocí, kterých si kompletněji uvědomí širší společenské, morální nebo politické záležitosti.

V opačné situaci osoba se Štírem na Ascendentu bude často usilovat o naplnění své role ve společnosti získáváním síly z osob, které jsou jí velmi blízké. Řada politických vůdců byla narozena se Štírem jako svým vycházejícím znamením – Disraeli, Gandhí, Lenin, Stalin, Mussolini. Tito lidé mají požitek z užití společenského vlivu a identifikace s potřebou jejich lidu dosáhnout určitého typu organické integrace na národní úrovni, ale co se týče jejich partnerů, čerpají z nich vitální síly a požadují konkrétní výsledky v průběhu stanovené aktivity.

Stálost záměru a přirozená organická produktivita znamení Býka, když souvisí se čtvrtým domem, zdůrazňuje důležitost hlubokých kořenů jedince v konkrétní zemi a tradici, a pevného základu domova. Ale jako v každém jiném případě povaha tohoto základu závisí ve velké míře na tom, jaké zodiakální znamení je na Ascendentu, protože Ascendent je zdrojem všeho co charakterizuje základní funkci jedince jako individuality, to znamená jeho identitu jedinečné osoby. V mírných oblastech severní hemisféry, jestliže je Býk v bodu Nadiru nativity, může být na Ascendentu předpokládán Kozoroh, Vodnář nebo dokonce Střelec. „Zemský“ charakter Býka by mohl být zesílen Ascendentem v Kozorohu, a Descendent v Raku by mohl přispět k soustředění pozornosti na produktivitu v okruhu domova nebo v okruhu jasně definovaného pole aktivity. Musím zde důrazně zopakovat, že jakákoliv astrologická indikace musí být vztažena k mnoha jiným – ve skutečnosti k celé nativitě – dříve než může být uchopen její význam z hlediska osobního charakteru a osudu.  Individuální osobnost je akord dynamických faktorů, a žádný jednotlivý faktor nemůže být pochopen, jestliže je vytržen z kontextu celé nativity – proto taková analytická charakterizace zde navržená může být provizorní a pouze částečně platná, zabývá se pouze všeobecnými principy.

Býk symbolizuje v ročním cyklu vývojový vzestup života ke Slunci, vzestup energie, která vyživuje rostlinu a vrcholí, když je rostlina v květu. Střed Nebes ve Štíru, který polarizuje tento vzestup, jestliže je Býk na hrotu čtvrtého domu, představuje rozkvět životní energie v alespoň relativně zralém organismu osobnosti – tedy půvabu mladistvého těla okouzleného jiným a v sexuálním spojení usiluje o dosažení zkušenosti síly, která se projevuje pomocí sjednocení životních polarit. V pozdějším cyklu zkušenosti, okolo padesáti let věku, může být toto naplnění vitálních energií nahrazeno vyzvedáváním společensko – profesních úspěchů. Tyto také naznačují sjednocení s nadosobní skutečností – skupinou, národem, lidstvem – která uvolňuje společenskou sílu. To může mít za následek převzetí vedoucího postavení, zvláště jestliže je vycházejícím znamením Lev – jak tomu bylo v případě Bismarckovy nativity, a nativity J. P. Morgana staršího, světového bankéře, který musel mnoho vykonat v průběhu zapojování se Spojených Států do 1. světové války.

Zde znovu vidíme v činnosti protikladné konce nativního meridiánu, Nadiru a Zenitu. Ve čtvrtém domě je produktem býčí plodnosti osoba sama o sobě, a v desátém domě by produkt štíří naléhavosti k hluboké pospolitosti s jinými osobami mohl mít vyústění ve významné a přínosné „funkci“. Ten, který funkci zastává a funkce na sobě vzájemně závisí. Výsledky tvoří jejich interakce.

 BLÍŽENCI  –  STŘELEC

Znamení Blíženců charakterizuje čilá dychtivost rozšířit prostor jedincovy osobní zkušenosti pomocí mnoha lidských kontaktů a vstřebání rozmanitých informací které jsou pohotově k dispozici. Blíženci jsou nejtypičtějším symbolem intelektuální zvídavosti a mysli, která přesně a analyticky třídí znalosti k praktickému a osobnímu použití. Protilehlé znamení, Střelec, se vztahuje k abstraktnějšímu a vyzrálejšímu typu vědomosti, týkající se integrace vzdáleně souvisejících faktorů, filosofie, náboženství a jakékoliv formy, která je hledáním základních hodnot a pochopení nebo moudrosti. Blíženci zacházejí se snadno dostupnými zkušenostmi a konkrétním způsobem myšlení, Střelec se vším co rozšiřuje duševní obzor, odvádí jedince od rutinní existence a podněcuje ho snít velké sny. Blíženci představují mentální schopnost, která se týká ovládání okolního prostředí, aby co nejlépe vyhovovalo jedinci a předpokladům ega, Střelec je pronásledován stále širším obzorem, žízní po dobrodružstvích za hranicí snadno pochopitelného.

Ascendent v Blížencích často naznačuje dychtivost po vědění a hluboce zakořeněné očekávání že to je znalost a rozmanitost dojmů a kontaktů, která jedinci odhalí jeho vlastní individuální identitu. Ve skutečnosti bude používání myšlenkových procesů velmi důležité, ale nebezpečné je to že jedinec může být chycen v síti nevýznamných záležitostí, logických tvrzení, experimentů a může se ztratit v bludišti informací, které i když jsou dobře uspořádány, mohou postrádat širší význam a neberou na zřetel společenské důsledky.  Descendent ve Střelci naznačuje, že vztahy by měly být založeny na širších hodnotových schématech. Střelec dodává Blížencům svoje abstraktní referenční rámce, svá logická pojetí, svou nespokojenost s lehce uchopitelným a dočasně módním. Umožňuje expanzi vědomí pomocí vztahu. Osobně asimilovaná informace, i mentální uvědomování jedincovy esenciální přirozenosti by mělo být používáno z hlediska lidského společenství a podílení se na hodnotách velkých myšlenek.

Když je vycházejícím znamením Střelec, jedinec si může libovat v životě pod širým nebem a cestování – nebo tak nějak to říká tradice ! – ale mnohem podstatněji je osobou, která si bude uvědomovat, jaká a kým je skrze účast na velkých záležitostech, společenských nebo náboženských názorech a hledání pravdy. Tato hledaná pravda může být ta pravda psaná s velkým začátečním písmenem, kterou se jedinec pokouší prosazovat nebo propagovat s často fanatickým zápalem, nebo alespoň velkým nadšením. Svou vlastní pravdu nebo dharmu může nalézt vyučováním jiných tomu, co pohánělo jeho entuziasmus, ale potřebuje polarizující vliv přesnější, empiričtější a analytičtější blíženecké mysli. Měl by, alespoň teoreticky, hledat partnera který s ním bude spolupracovat na praktické rovině, možná na několika rovinách úsilí tak že jeho zevšeobecňování a rozpínavost mohou být zásobeny celou škálou náležitých údajů a mnoha úrovňových vztahů.

Blíženci na hrotu čtvrtého domu mají v průběhu procesu integrace osobnosti tendenci k proměnlivosti situací. Strom osobnosti může být jako palma nebo sekvoje, které mají namísto hluboko sahajícího hlavního kořene velmi širokou a rozsáhlou síť kořenů nepříliš hluboko pod povrchem. Koncentrace na nejelementárnější pocity může být obtížná. Jedinec může mít pochopení pro mnohá působení a podněty k růstu, spíše než pro stabilní a zajištěnou realizaci toho co ve skutečnosti je a k čemu jako jedinec směřuje. Nebezpečím pro silné a důmyslné ego je rozvíjet se jako výkonný a možná domýšlivý organizátor celku životních zkušeností.

V takovém případě hodně záleží na znamení na Ascendentu. Ve většině situací to bude buď Vodnář nebo Ryby, pouze na dalekém severu by to mohl být Kozoroh, stabilizující vliv. Ascendent ve Vodnáři může zdůrazňovat idealismus anebo společenskou nespokojenost, Ascendent v Rybách by mohl do blíženeckého základu osobnosti přinést transcendenci a možná psychickou nestabilitu. A postavení planet ve čtvrtém  domě by mohlo výrazně modifikovat a polarizovat typické charakteristiky Blíženců, buď přidává na neklidu nebo stabilizuje intelektuální konstrukce na kterých závisí vnitřní jistota jedince.

 

Když je situace obrácená a na hrotu čtvrtého domu je Střelec, mohou být jako kořeny stabilizace a upevnění osobnosti hledány filosofické, náboženské nebo rodové koncepce. Důležitým faktorem může být osobní ambice zanechat výrazný otisk ve společnosti. Rodný dům může být otevřený mnoha vlivům a hostům. Matka může mít intenzivní náboženské přesvědčení a vštěpovat ho rozvíjejícímu se dítěti a adolescentovi. V raném dětství se mohou objevit daleké cesty.  Později, v časech krize, bude mít jedinec tendenci obnovovat svou vnitřní sílu výraznými akty důvěry ve svůj osud, a hledáním filosofického nebo morálního ospravedlnění svých pocitů a možná své společenské ctižádosti.

S Blíženci ve Středu Nebes by měly být intelektuální schopnosti použity v nejvyšší míře. Při snaze o dosažení společenského nebo profesního cíle bude důležitá asistence intelektuálů, odborníků, výzkumníků. Hbitá mysl může být nejcennější v přizpůsobování se požadavkům jakékoliv veřejné situace, kterou se musí zabývat. Tato schopnost společenské adaptace a způsobilost k zacházení s informací by měly být v rovnováze s určením a možná osobní poctivostí a proselytismem Střelce v Nadiru nativity. Nativita Franklina D. Roosevelta je příkladem takové situace, ale planety v jeho desátém domě a stellium ve znamení Býka byly ještě důležitější při určování jeho osobnosti a osudu.

 RAK   –   KOZOROH

Tato dvě znamení mají svůj počátek v solsticiích, okamžicích v kterých se dvě polarity solární životní síly nacházejí ve stavu maximální nerovnováhy. V Raku je síla Dne na vrcholu, přestože síla Noci není v žádném případě anulována a od této chvíle bude pomalu nabývat na síle. V Kozorohu má naopak maximální převahu síla Noci. Takto jsou charakteristické rysy jedné z těchto dvou sil v těchto zodiakálních znameních zveličené a příliš zdůrazněné. Tento důraz slouží základnímu účelu v celkovém schématu zodiakálního cyklu, jedna z dvou polarit je odkryta ve všech svých důsledcích a omezeních.

V Raku se Slunce, které se pohybovalo k severní deklinaci – to znamená že západy Slunce se tři měsíce odehrávaly severně od přesného Západu – „zastavuje“, což je etymologickým významem slova solsticium, sol je latinský výraz pro Slunce. To symbolizuje náhlý obrat procesu, který trval půl roku. Blíženecká dychtivost po podrobení si většího životního prostoru a rostoucím vědění pomocí všemožných experimentů se zastavuje. Řečeno symbolicky, mladý muž, který rozptyloval své energie experimentováním se spoustou věcí, získává profesi, uzavírá sňatek a plně se věnuje rodinnému životu. V tomto smyslu Rak představuje stabilizující sílu domova. Životní energie získávají ohnisko, a domov může úzce a výhradně soustřeďovat pozornost, určující stanovené období pro narození a výchovu potomstva.

Toto soustředění energie může působit na několika úrovních. Albert Einstein měl Ascendent v Raku. Jeho představy vedly ke koncepci konečného sféroidního vesmíru a usiloval o formulaci jednoho základního principu zahrnujícího všechny známé manifestace energie. Protože račí typ usiluje o konkrétní realizaci Jednoty v základu všech modů zkušenosti, může být veden k jakémusi mystickému uvědomění. Znamení Raka je často spojováno s psychickým nadáním, ale opodstatněnost tohoto názoru závisí do značné míry na tom, co se myslí slovem psychický. Jasnovidnost je obvykle holistický proces, v kterém jsou podstata a smysl situace jako celkunazírány jako symbol nebo obraz. Charakteristická je zde aktivita vytvářející celek. Stavba domu – a nejenom domu fyzického – je aktivita vytvářející celek. Bipolární dvojice, muž – žena, je v ideálním případě rekonstituovaný celek, potenciálně plodný, protože je stabilizovaný jako samostatná biologická a společenská jednotka.

Kozoroh se také vztahuje k dosažení integrace, ale zatímco Rak poukazuje na úzkou bio-psychickou jednotu osobní situace, Kozoroh pojednává o velkých politických nebo manažerských institucích složitého národního státu. Moderní národy nejsou ve většině případů složeny z lidí stejné rasy nebo kultury, ve skutečnosti, cílem národního státu – alespoň duchovně řečeno – je integrovat odlišné rasy a kultury. Problémy kterým všechny západní národy čelily a stále čelí, povstávají ze skutečnosti, že několik odlišných etnických skupin na sebe vzájemně působí a kooperuje při vedení a hlavně udržování ideální federace. Typickým příkladem je Francie, ale také Velká Británie, a samozřejmě ve zvláštním smyslu Spojené státy.

Ascendent v Raku bude osobu směřovat k velmi konkrétním, možná intelektuálně formulovatelným nebo empiricky uskutečnitelným cílům. Zásadní problémy jsou jasně identifikovatelné a vyžadují svérázné osobnosti. Ascendent v Kozorohu vede jedince k objevení své vlastní esenciální identity a osudu v aktivitách, které vyžadují integraci vzdálených faktorů nebo základních antagonismů které mohou být integrovány pouze prostřednictvím přísně logických systémů nebo zákonných prostředků vyžadujících k prosazení nařízených schémat nějaký typ policejní síly.

Možná ještě důležitější je to, že osoba s Ascendentem v Raku bude více důvěřovat použití osobní síly a dynamické síly lásky, zatímco osoba s Ascendentem v Kozorohu bude používat neosobní nebo nadosobní koncepce nebo techniky organizace. Carl Jung měl Ascendent v Kozorohu a jeho systém hlubinné psychologie zdůrazňuje myšlenku, že síla archetypů kolektivního nevědomí je nakonec důležitější než striktně osobní pocity nebo intelektuální pojetí. Na druhé straně Adler, jiný psycholog, který byl také renegátem freudovské školy, měl Ascendent v Raku a zdůrazňoval důležitost čistě osobní reakce na určitý typ handicapu a vůle k moci která kompenzuje pocity méněcennosti vyjadřováním agresivity.

Osoba s Rakem jako vycházejícím znamením bude také používat tento proces osobní kompenzace ale především při navazování blízkého vztahu s jinými lidmi. Je bázlivá pokud se s nimi má střetnout v mezi osobní interakci. Může se schovat za obecné koncepce a společenské generalizace Kozoroha. Musí si vybudovat společenskou osobnost, hrát roli, v které může jiným lidem připadat nadprůměrná, a jasnovidnost se může ukázat jako docela zajímavý způsob jak udělat dojem na osoby s kterými vstupuje do vztahu s nadprůměrnou schopností vnímání, přestože si je vnitřně bolestně vědoma své vlastní individuální nejistoty.

Na druhé straně osoba s Ascendentem v Kozorohu potřebuje osoby, s kterými může navazovat mezi osobní kontakt, protože bez takových setkání a uzavřené mezi osobní empatie se může cítit osobně příliš zapletená do ambiciózních plánů a rozsáhlých společenských projektů nebo mystických a kosmických realizací. Kozoroh může poukazovat na zkušenosti a schopnosti, které by mnozí nazvali „mystické“, ale jde o poukaz spíše na typ vědomí které je schopné nebo si intenzivně přeje fungovat v podmínkách transcendentního řádu, kosmického a – v skutečném smyslu tohoto velmi zneužívaného termínu – okultního užití síly. Při hledání potenciálních subjektů vhodných k naplnění toho, co pokládá za svůj osud, může mít tendenci touto silou jiné lidi uchvátit. Mohlo by jít o katabolickou osudovou tendenci.

 

Čtvrtý dům s Rakem na hrotu ukazuje na lidskou bytost, v které jsou archetypální charakteristiky spojované s číslem 4 v numerickém symbolismu – možná nejuniverzálnějším ze všech symbolických systémů – docela silné. Je to proto, že Rak je také čtvrtým znamením zodiaku. Ve skutečnosti, často zdůrazňovaná identita významu přisuzovaného astrology Raku a čtvrtému domu může být odůvodněna pouze na takovém numerologickém základě. Číslo 4 je symbolem konkrétního ztělesnění a nejelementárnějších pocitů spojovaných s fungováním životních energií a jejich psychických podtextů – základních motivací studovaných psychology. Toto číslo popisuje proces integrace, která operuje v rámci lidského vědomí na biopsychické úrovni. Vztahuje se k inteligenci, která je činná jako poslušný sluha životní síly, aby byl zajištěn bezpečný základ rozvoje osobnosti, inteligenci, jejíž fungování je řízeno osobním prospěchem, empirií a adaptací na konkrétní organické potřeby. Tato inteligence se v astrologické symbolice vztahuje k Luně, a Luna jak již bylo řečeno je vládcem znamení Raka. To poukazuje na matku jenom proto, že matka se stará o zajištění potřeb dítěte – potřeby jídla, ošacení, ochrany, čistoty, ale také bezpečí a lásky.

Račí čtvrtý dům proto poukazuje na zvláště silnou a pravděpodobně celoživotní potřebu jedince zaměřit většinu své pozornosti na svou schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám ve svém soukromém životě. To zdůrazňuje důležitost nejen domácího života ale všeho co se vztahuje k procesu integrace osobnosti. Nicméně, takové soustředění pozornosti na to co je po ruce, na organické, na pocity, na obraz Matky, by mohlo přemáhat i když nepřímo integraci toho co naznačuje Kozoroh a desátý dům, to znamená stejně silný zájem o vybudování si zajištěné společenské pozice. To druhé zajišťuje společenskou moc a peníze, potřeby k chodu a zabezpečení uspokojivého domova.

Když je situace opačná a v bodu Nadiru nativity se nachází Kozoroh, veřejné záležitosti mohou velmi pravděpodobně ovládat osobní život jedince – pokud není ve čtvrtém a desátém domu činný žádný zvláštní planetární „vliv“. Nicméně profesní nebo společenské aktivity budou mít tendenci být určované osobním prospěchem.

Samozřejmě že ve veřejném nebo profesním životě by si měl poradit s pronikavým smyslem pro přizpůsobení se měnícím se náladám společenství. Jestliže jedinec ztotožňuje svůj vlastní čtvrtý dům osobnosti s obecným společenským nebo kosmickým cílem – Kozoroh – bude určitě, aby uspěl, potřebovat flexibilitu odezvy, smysl pro načasování a „psychický“ cit pro to co je živé a přijatelné pro veřejnost. S takovým postavením se na Ascendentu nacházejí nejčastěji Váhy. To samozřejmě zdůrazňuje zájem o společenské záležitosti a hodnoty a schopnost zacházet s kolektivem – a tak objevit svou vlastní identitu.

 

 

LEV   –   VODNÁŘ

Čtyři základní znamení zodiaku se vztahují k čtyřem nejcharakterističtějším typům solární aktivity, co se týče povahy zemské biosféry – ekvinokciálním a solsticiálním. Tyto mody aktivity se v Býku, Lvu, Štíru a Vodnáři „koncentrují“. Jsou fixovány ve čtyřech specifických typech lidských organismů, jsou zhuštěny, soustředěny a poskytují charakteristické formy, které jsou naplněny specifickými substancemi – a my víme že substance nebo hmota je jenom zhuštěný stav energie. Když kreativní osoba komponuje symfonii, nebo maluje, nebo když herec ztělesňuje na divadelním jevišti postavu hry, promítá svou osobní představu spojováním estetických materiálů své kultury, které jsou mu dostupné, nebo si je vybírá ze svého přirozeného prostředí. „Koncentruje“ tyto podstatné prvky ve formě, která vyjadřuje jeho osobní charakter, nebo v průběhu určitých kolektivních období – charakter své kultury, náboženství nebo obecné životní cesty.

V Býku se ekvinokciální impulsivita síly Dne zhmotňuje a včleňuje prostřednictvím použití materiálů dostupných v biosféře. Ve Lvu je zosobňujícím charakteristikám letního solsticia dána individuální forma v které se životní představa a vědomě rozvinutý lidský jedinec ztělesňují a zrcadlí. V protilehlé části zodiaku, ve Vodnáři, formuje stabilizovaný společenský celek – etnickou skupinu nebo národ – vytvářením toho co nazýváme kultura. Kultura je vyjadřována v bohaté rozmanitosti uměleckých forem, společenských forem, klubů, salonů pro diskuse o nových nebo starých myšlenkách, atd. Kultura se může rozvíjet pouze tam, kde má společenská vůle zajištěnu svou dominanci nad heterogenními přáními a názory různých členů společenství, tam kde se objevuje jednoznačný „způsob života“.

Jedinec s Ascendentem ve Lvu se pokouší objevit kým je pomocí kreativního zrcadlení, při kterém může promítat a odkrývat svému vědomí původní potenciál zrození – nebo potenciality Duše a dharmu. Pokouší se nalézt své já ve svých výtvorech a na jakékoliv úrovni tyto výtvory nacházejí své ztělesnění, a tak jimi může být dítě, umělecké dílo, specifický společenský výkon atd. Jestliže je tento proces správně chápán, jasně vystoupí dva faktory. Prvním z nich je ten, že jedinec s vycházejícím Lvem musí vnutit svou touhu po sebeprojekci jakýmkoliv materiálům, které to vyžadují, musí vidět, že jsou dostupné a vstřícné jeho promítající se imaginaci a volní síle – v sanskrtu Kriyashakti a Ichchashakti. Když jsou těmito materiály jiné lidské bytosti, tento jedinec se stává člověkem, který musí vést nebo dokonce ovládat lidi nebo společenské projekty. Ale druhý faktor, který by neměl být zapomínán je ten, že tato silná touha po sebeprojekci má kořeny a je podmíněna skutečností že jedinec si není bezpečně jist tím čím v podstatě je. Má tendenci být společensky nejistý, protože si není jist svou dharmou. Musí se potvrdit sám sobě, objevit kdo je v zrcadle svých výtvorů. Jeho velká gesta mohou být ve skutečnosti kompenzacemi této vnitřní nouze. Za každou cenu musí zjistit, jak na něho lidé reagují, a možná objevit svou sílu v jejich podřízenosti. Aby byl schopný vyjádřit své nejasně známé já, musí být schopný zacházet s kulturními produkty, a tím vodnářskými symboly, slovy, koncepty. Se svými partnery se seznamuje z hlediska širokých koncepcí – společenských, kulturních, okultních. Ty jsou potřebné k poskytnutí základních forem pro jeho vůli k vyjádření. A tak musí Ascendent ve Lvu interagovat s Descendentem ve Vodnáři.

Když je situace obrácená a při narození je vycházejícím znamením Vodnář, má jedinec tendenci ztotožňovat sám sebe, spontánně a intuitivně, se svou kulturou a všemi požitky, které to poskytuje, nebo s velkými reformátorskými sny, pochybováním o starých strukturách, průkopnictvím pro New Age. Potom, protože tyto kulturní formy mohou být zbavené reálného životodárného významu, pokud nejsou zosobněny, bude jedinec hledat partnery, kteří by s ním spolupracovali – buď partnery v kulturní hře, nebo v reformě a možná revolučních aktivitách. Tato partnerství mohou mít velmi emotivní charakter, protože jedinec bude požadovat bezvýhradnou spolupráci a často výlučnost.

 

Když je znamení Lva na hrotu čtvrtého domu, domácí život osoby a rozvoj její osobnosti může být podmíněný pocitem pýchy a touhy žít v alespoň relativně luxusním sídle, které se stane jevištěm pro sebevyjádření, nebo alespoň v souladu s potřebou ztělesnění toho co osoba vnímá jako osudově správné. Výborným příkladem takové situace byl Richard Wagner. Proces integrace osobnosti čtvrtého domu může přijímat dramatické podtexty, možná chvílemi hraničící s teatrálností. Osoba se Lvem v Nadiru své nativity může mít poněkud vznosnou, ale majetnickou matku. Všude kde tato osoba je, chce být „vládcem panství“ – a to možná musí být dobře opevněné panství s ego zdmi.

Vodnář v Zenitu obvykle naznačuje důvěru kreativního jedince v profesní a společenské vzorce jako pole pro projekci a stabilizaci jeho osobní síly. Často hledá nějaké poměrně velké a možná idealistické pole pro veřejné působení, chce rozsáhlé jeviště, na kterém by mohl hrát svou roli, roli v které může individuálně zazářit. Celé jeho společenství by mělo být takovým jevištěm, nebo může jít o profesi, která se zabývá novými vynálezy nebo nabízí příležitost stát se vůdcem nebo prorokem.

Když je Vodnář na hrotu nativního čtvrtého domu, hledání osobní integrace by mělo být hluboce ovlivněno společenskými záležitostmi a domácí život může být inspirován nebo dokonce narušován idealistickými nebo revolučními sny. Potom se bude Lev ve Středu Nebes projevovat jako tendence k emotivnímu a dramatickému proudění energií do čehokoliv co umožňuje naplnění vodnářských ideálů. V takové situaci často nacházíme na Ascendentu Štíra nebo Váhy a to ještě víc zdůrazňuje pocit identifikace se společenskými nebo okultními skupinami.

 

 PANNA   –   RYBY

Panna je charakterizována svým analytickým a kritickým temperamentem a nutkáním k reorientaci, nebo repolarizaci esenciálních energií její emotivně  – osobní přirozenosti. Panna je symbolem psychologické krize, a může také odkazovat k narušenému zdraví, nebo k hlubokému pocitu že něco je děláno s ohledem na zdraví. Panna následuje Lva tak jako nesnáz následuje příliš osobní manifestaci naší naléhavé touhy k sebevyjádření za každou cenu. Ale může také znamenat vývoj k vyšší úrovni vědomí a osobní proměně.

Osoba s vycházející Pannou bude nacházet sama sebe pomocí svých postupných transformací, svých duchovních vítězství, svého tělesného omlazení. V některých případech může mnohého dosáhnout pomocí pokory a vůle sloužit jiným, k ostatním však bude velmi kritická nebo bude trvat na technické dokonalosti. Roli zde může hrát hluboká touha po čistotě a dokonce posvátnosti, která může vést k sebeklamu a nezdravým zbožným postojům.

Osoba s Ascendentem v Panně se setkává se svými nejbližšími partnery způsobem člověka narozeného ve znamení Ryb, tam kde je kritická jako jedinec může snadno být příliš otevřená jako milenec nebo partner. Touží ztratit vlastní já v kolektivitě nebo cíli společného zájmu, jen proto, že usiluje o dosažení svého individuálního postavení jako někdo, kdo má zakusit osobní metamorfózu. Musí se oddat komukoliv nebo čemukoliv, co se jí zdá být ztělesněním stavu bytí, které je cílem této metamorfózy.

Ryby symbolizují situaci společenské, kolektivní krize. Ve fázi života představované tímto posledním ze zodiakálních znamení, se člověk nachází zmítán společenskými bouřemi, proti kterým je bezmocný. Je ovládán osudovými následky „hříchů“ svých otců a svých minulých individuálních cyklů. Musí se vzdát všeho stabilního, všeho komfortu nebo bezpečí a přestat spoléhat na společenské, kulturní nebo náboženské struktury, jestliže má být v Beranu znovuzrozen jako skutečný jedinec, pramen nového života. V Panně se člověk musí vzdát svých osobních omezení, která ho svazují. V Rybách se musí vzdát své věrnosti starým Bohům a starým pravidlům a musí směřovat k novému Bohu, jehož tvář je zatím neodhalena.

Typ člověka s Ascendentem v Rybách může být široce otevřen kolektivnímu nevědomí, může být médiem, možná opravdovým prorokem. Ale může být také bojovníkem, vedoucím armád nebo skupin zapálených pro lepší budoucnost svých národů nebo lidskosti. Tato velká otevřenost neznámému bude pro partnerství vyžadovat kritickou Pannu. Osoba s vycházejícím znamením Panny bude od svých partnerů vyžadovat, aby procházeli neustálými proměnami. Může od nich požadovat přísnou ukázněnost a bezchybné chování. Poté, co pomocí rozsáhlých změn zvládla svou představu, se často s netrpělivou a puntičkářskou péčí potýká s denními maličkostmi. Sama se bude spoléhat na intuici, ale od svých partnerů bude požadovat intelekt a technickou správnost, nebo bude tyto charakteristiky Panny dávat najevo ve svém jednání s jinými.

Protože Panna a Ryby jsou znameními zodiaku, která se vztahují ke kritickým stavům v evoluci vědomí a schopnosti konstruktivně používat energii, dá se očekávat, že když se tato znamení nacházejí na nativním meridiánu, jedinec bude mít tendenci uplatňovat své schopnosti a naplňovat svůj osud uprostřed osobní a společenské transformace. Může objevit, kam patří ve snaze setkat se s problémy v osobních a společenských situacích, které jsou výzvami jeho impulsu ke službě nebo zaujmutí role v revolučních převratech.

Panna na hrotu čtvrtého domu by za normálních okolností měla do procesu integrace osobnosti přinášet výraznou míru sebeanalýzy a sebekritiky.  Hodnota po předcích zděděných, obvykle samozřejmě přijímaných zvyklostí může být zpochybněna, může zde existovat mnoho starostí se zlepšením domácí situace. Vliv matky by mohl vést k zájmu o diety a zdraví, dítě může díky kritické matce pociťovat zmatek a neklid. Jestliže je Rak vycházejícím znamením, pravděpodobnost mateřského komplexu, proti kterému se může adolescent více nebo méně úspěšně bouřit, může být dost významná. Jestliže jsou na Ascendentu Blíženci, je pravděpodobnost většího důrazu na intelektuální procesy a analytické postupy.

Panna v bodu Nadiru implikuje Ryby v Zenitu. Veřejný a profesní život by se měl dotýkat závažných společenských témat, obzvláště pokud jde o transformaci status quo. Albert Einstein  – s Rakem na Ascendentu  – je dobrým příkladem, protože jeho práce se přímo týkaly změn děsivého významu ve vedení mezinárodních záležitostí. Zdůrazňoval používání intuice i ve vědeckých objevech a jeho rodový původ měl tragický nádech. Ryby ve Středu Nebes často upřednostňují hudební profesi, jako v případě Richarda Strausse, ale přístup Ryb k zapojení se do společnosti může mít mnoho podob. Jako vždy hodně záleží na tom, zda jsou nebo nejsou v desátém domě umístěny planety a jaké planety to jsou. Velký humorista Will Rogers měl Střed Nebes v Rybách. Humor v určitém smyslu souvisí s krizovými situacemi, protože zpochybňuje domnělé hodnoty a zdání, zejména ty, které se týkají veřejných osob a institucí. Na druhé straně papež Pius XII. s Rybami ve Středu Nebes a Ascendentem ve Střelci vedl náboženskou organizaci v období krize.

Jestliže je situace opačná a ve Středu Nebes je Panna – a tudíž Ryby na hrotu čtvrtého domu – můžeme se setkat s osobou, která se ztotožňuje s významnými společenskými trendy současně s tím, jak se její osobní osud zaměřuje na síly radikální změny. To ji následně nutí přijmout kritický přístup Panny k společenským institucím nebo souboru profesních schémat. To vidíme silně zdůrazněno v horoskopu zrození velkého ikonoklasta Nietzscheho a Benita Mussoliniho, promotéra fašismu a manažerského státu. (Mussolini dokonce používal ricinový olej jako nástroj politické moci, jeho gangy nutily jeho politické odpůrce polykat ho velké množství v noci předcházející rozhodujícím politickým projevům a hlasováním – s očekávanými zažívacími následky pro oběti.) Lenin byl jiným příkladem, s Ascendentem ve Štíru navrhoval nadšenou identifikaci s kolektivizujícími silami, jeho Nadir v Rybách se vztahuje k mateřské zemi v krizi totální transformace.

V závěru této kapitoly bych měl znovu zdůraznit, že to, co bylo řečeno, naznačuje tendence, které se mohou výrazně měnit přítomností planet v rohových domech a jejich vztahy k jiným planetám. Kromě toho nemůže být přeceňována důležitost stupňů zodiaku na čtyřech rozích nativity.  Ale toto se vztahuje k jiné oblasti studia, která je plná dvojznačností a zavádějících tvrzení, přesto velmi důležitá. Mohu zde pouze uvést, že symboly stupňů mohou přidat novou dimenzi interpretaci vnitřního charakteru rohových bodů a všech planet. Naznačují, alespoň hypoteticky, vnitřní kvalitu výchozí situace a aktivity představované rohovými domy a planetami umístěnými na těchto stupních, celá řada 360 stupňů může být teoreticky přirovnána k řadě 64 hexagramů I-ťingu. Ale abychom to mohli udělat, cyklická řada symbolických stupňů, když jsou uvedeny do spojitosti několika způsoby, musí prokázat svou oprávněnost a svou vnitřní konzistenci vzájemným vztahem mezi symboly.

Jediná řada, u které se mi zdá, že splňuje tyto požadavky, jsou Sabiánské symboly, které byly zaznamenány ve dvacátých letech Marcem Edmundem Jonesem a Elsie Wheelerovou a které jsem použil se souhlasem Marca Jonese v Astrology of Personality. Nicméně, když jsem psal tuto knihu (1934-36), neměl jsem ještě dostatečnou zkušenost s použitím těchto symbolů, ale uvědomoval jsem si že jejich formulace a zejména jejich interpretace, vyžaduje výrazné přepracování. Marc Jones se o to pokoušel v následující knize Sabiánské symboly, ale já osobně nejsem s výsledky spokojen. Důležitá je série článků, které jsem psal pro American Astrologyv letech 1945 – 46, The Wheel of Significance. Přesto i v podobě v které jsou dostupné, mohou tyto symboly být důležitým nástrojem v rukách intuitivního interpreta, který jim nevnucuje filosofické nebo společenské úhly pohledu, ale umožňuje aby každý detail symbolického obrazu nebo scény hovořil sám za sebe.

zpravodaj Astrologické školy pro statečné Transformotor č. 1 říjen 2014

zpravodaj Astrologické školy pro statečné Transformotor č. 1 říjen 2014 ke stažení zde:

http://ulozto.cz/xrggD5kh/astrologicka-skola-pro-statecne-zpravodaj-transformotor-2014-10-01-pdf

zpravodaj Transformotor – humanistická astrologie září 2014

Měsíční zpravodaj Astrologické školy pro statečné TRANSFORMOTOR ke stažení zde:

http://ulozto.cz/x2PxGddj/astrologicka-skola-zpravodaj-transformotor-2014-09-00-pdf

 

Jiří Sovák v pohledu humanistické astrologie

Pavel Turnovský a Martina Lukášková

Několik poznámek k interpretaci horoskopu v případě neznámého času narození

Jiří Sovák se narodil jako Jiří Schmitzer 27. prosince 1920 v Praze, čas narození bohužel neznáme. Jméno si prý počeštil za války, což byl tehdy jistě odvážný čin, kterým na sebe mohl okupační úřady upozornit. Jiří Sovák se narodil po úplňku ve znamení Kozoroha a s Lunou buď ve znamení Raka, nebo spíše ve znamení Lva pro jeho sklony k herectví, které projevoval už od mládí.

Jak je možné, že člověk, který se narodil ve znamení Kozoroha, se stal populárním komickým hercem? Vždyť Kozorozi jsou považováni za vážné, přísné až bezcitné asketické suchary, žijící strnule svůj život plný odříkání. Jejich kladnými stránkami jsou však cílevědomost, pracovitost, trpělivost, důkladnost, systematičnost a tyto světlé stránky je dovedou pragmaticky na profesní vrchol, často však za cenu neuspokojivého rodinného nebo citového života. Luna, kterou umísťujeme v tomto horoskopu spíše do znamení Lva, přináší tvořivost, dramatické, teatrální vystupování a vyjadřování, zdravý exhibicionismus, který patří nutně do výzbroje každého, kdo chce vystoupit na prkna, která znamenají svět.

Máme tu však další planety a to zejména Merkura, který v horoskopu představuje nejen myšlenkové pochody, ale také schopnost vyjadřovat a sdílet myšlenky zejména řečí, mluvením. Merkur ve znamení Střelec bývá přítomen u lidí, kteří jsou bodří ve své výmluvnosti, kteří co mají na srdci, mívají i na jazyku. Jejich přímost a upřímná mluva bývá často mylně považována za neomalenost, ba drzost. Navíc mívají svérázný smysl pro suchý, ironický humor.  Merkur je v produktivním sextilu s Marsem, což se spojuje s vtipností, bystrostí, vynalézavostí, upřímností a hbitým jazykem, nicméně napjatý vztah s Jupiterem a zejména se Saturnem převrací tyto chvályhodné vlastnosti, a dále i vážnost, rozvážnost, kritičnost a stručnost opačným směrem natolik, že jeho nositele přivádí do neustálých potíží. Pokud vím, měl Jiří Sovák během života pro svoji nebojácnou prostořekost a vtipnost neustále potíže politického rázu.  V některých případech se ostrovtip vyhrocuje za každou cenu v sarkastickou vtipnost, která nezná bratra.

Venuše, planeta lásky a krásy je v konjunkci se svým partnerem Marsem, bývá známkou vášnivé a zdravé erotiky, lidé s touto konstelací bývají obletováni druhým pohlavím, nicméně postavení ve Vodnáři dává vůči erotickým dobrodružstvím odstup, o čemž svědčí to, že Sovákova třetí a dlouholetá manželka Anna si na nějaké jeho nevěry nestěžovala. Nositel této konstelace však může svými postoji a verbálními projevy nevědomě zraňovat své blízké. Venuše Večernice je totiž součástí ostrého trojúhelníku s Plutonem a Sluncem, výsledkem je pak atraktivní, charizmatická, silná osobnost s přirozenou autoritou, jíž se nemusí dostávat taktu a diplomatičnosti, a jež v určitých vypjatých kritických okamžicích lpět na zásadách a hodnotách jako je například poctivost a spravedlnost, i kdyby mělo jít o lidi z nejbližšího okolí, které nechce protěžovat, jako tomu bylo v případě jeho syna, herce Jiřího Schmitzera, kterému profesionální život nikterak neusnadňoval a nezametal mu cestičky.

Jak je známo Jiří Sovák šel neústupně za svým vytouženým cílem, jako pravý Kozoroh s Plutonem v opozici vůči Slunci. Po té co se vyučil číšníkem, aby se podle přání otce stal hoteliérem, utekl k divadlu. Roku 1941 absolvoval dramatické oddělení pražské Státní konzervatoře a následně se živil jako úředník v pojišťovně a jako skladník. V této době již vystupoval v pražském kabaretu Živé jeviště. Doba to byla dramatická, volba nastavena často mezi ctí a životem, však mu také v té době přecházel Pluton přes Lunu.

(Tranzit Pluta přes Lunu nativity můžeme vnímat hlubokou proměnu způsobu, jakým se člověk adaptuje na svět. Tato proměna je ilustrována situacemi, které mohou vyvolávat pocit osudovosti a nezvratnost, pocity bezmoci. Tyto stavy pak vedou osobnost k odvážnému jednání a snaze dosáhnout toho, co vnímá pro ni samou jako pravdivé a správné).

Roku 1943 nastoupil na profesionální hereckou dráhu v Horáckém divadle, Uran a Pluton tranzitují lehce vůči Slunci a odstartovali tak novou životní dráhu. Poslední válečnou zimu poznamenanou tísnivou opozicí Saturna vůči Slunci prožívá v totálním nasazení a následující Neptunova kvadratura ho po osvobození staví v rámci povinné vojenské služby do tehdy slavného Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.

(Opozice Saturna, funkce strukturující, vůči Slunci, funkci životní síly a vůle, ukazuje na nutnost čelit situacím, které vůli nutí strukturovat život. Pravidla, požadavky, normy, které při tomto tranzitu přijímáme, nemusí odpovídat našemu naturelu. Pak jsou situace vnímány, jako omezující a stahující osobnost do pasti pochybností. Období Saturnské opozice vůči Slunci i přes všechny překážky může člověku ukázat, co je v jeho povaze stabilní a pevné a co vlastně jsou pro něj samého omezující normativy, předsudky a zákazy.)

(Kvadratura Neptuna vůči Slunci nativity je spojena s napětím, které vyvolává potřeba spojit se s ideálem, ideo či ideologií, která osobnosti pomůže růst. Je to fáze přinášející inspiraci ale také možnost rozvolnění, uvolnění a únavy z běžných životních starostí. Doběžná Neptunova kvadratura na Slunce symbolizuje napětí nutné pro formování uměleckého zaměření Jiřího Sováka.)

V roce 1947 opět zasahuje Uran a posílá ho do proslulého divadla D 47 E.F.Buriana, kde setrvává až do roku 1952, kdy pod Plutonovými tranzity v rámci čsl. armády přechází do Divadla na Vinohradech, které v té době bylo oficiální armádní scénou. Další Neptunovy a Plutonovy tranzity ho vysílají do Národního divadla, kde setrvává až do odchodu důchodu v roce 1983 a kde pak vystupoval ještě řadu let pohostinsky.

Současně s divadelní kariérou rozvíjí se úspěšně i jeho filmová dráha. Do filmů je obsazován od konce 40. let, v hlavních rolích se pak objevuje od konce 50. let pod harmonickými tranzity Neptuna a Plutona vůči jeho Slunci. Během 60. let se z něho postupně stává filmová a televizní hvězda, tedy stálice prvního řádu.

V roce 1968 například exceluje po boku svého přítele Vladimíra Menšíka v půlhodinové inscenaci Bohouš, která dodnes vévodí žebříčkům oblíbených televizních pořadů. Kupodivu Uran tranzituje v té době zneklidňující kvadraturou vůči Sovákovu Slunci, podobně i v případě neméně slavného filmu Světáci. Uran tak osvědčuje svoji pověst planety vzrušení.

Poslední léta života jsou poznamenána zdravotními problémy a Jiří Sovák umírá 6. září 2000 pod vleklým vyčerpávajícím tranzitem Neptuna vůči jeho Luně.

(Neptun opozice vůči Luně nativity „rozpouští“ schopnost se adaptovat. Vede nás k rozšíření obzorů o horizonty, které jsme dosud nevnímali jako důležité. Přináší novou vizi a inspiraci, která je navýsost intimní a jemná. Na druhou stranu může být životní cesta vnímaná, jako vyčerpávající a vegetativní. Únavu mohou přinášet právě rutinní, každodenní záležitosti, na které člověk v danou chvíli nemá sil. Větší váhu mají právě záležitosti citové, vnitřní a to na všech životních rovinách.)

 

Jiří Sovák horoskop
Jiří Sovák nativní horoskop pro poledne

 

Praxe humanistické a transpersonální astrologie

 

The true goal of chart interpretation in humanistic and transpersonal astrology is not the description of the dispositions or potential indicated by the nativity (a chart drawn up for the moment of birth). Rather, it is the encounter of two people over the symbols of the chart. The three entities involved, i.e. the astrologer, the seeker and the chart symbols, can give rise to the possibility of insight into personal history from a new angle through verbal understanding. Astrological consultation, therefore, is a dialogue of two people using a symbolic languag

 

Pravým cílem interpretace horoskopu v humanistické a transpersonální astrologii není popis dispozic či potenciálu, který nativita (horoskop sestavený pro okamžik narození) naznačuje. Je jím setkání dvou lidí nad symboly horoskopu. Trojice zúčastněných astrolog-hledající člověk-symboly horoskopu  ⃰ dokáže skrze slovní porozumění osobní historii nahlédnout z nového úhlu pohledu. Astrologická konzultace je tedy rozhovor dvou lidí za použití symbolického jazyka.

 

 

 

Z pohledu humanistické a transpersonální astrologie nepracuje astrolog s horoskopem jako s orákulem, tj. nevěští. Člověk přicházející na astrologickou konzultaci proto není nucen se rozhodovat, zda astrologii věřit či nevěřit. Astrologická práce je o zkušenosti s popisem světa vnějšího i toho vnitřního. Není vědou ani pavědou, uměním ani matematikou, poezií či vnuknutím, je symbolickým jazykem. Svými symbolickými prostředky se snaží něco se dozvědět o účasti člověka ve světě. Je jazykem, který lidem pomáhá vyrovnávat se s obtížemi a chaosem života.

 

 

 

Hlavní kořen západní astrologie můžeme hledat v oblasti Předního východu, v Mezopotámii. Astrologie se zde rodí spolu s písmem.¹ Potřeba zaznamenávat řeč vedla k tvorbě písma a obyvatelé Meziříčí se svým způsobem analogicky přiblížili tehdejším bohům a jako oni začali písmem „tvořit“ – ve smyslu něco oživovat. Bohové lidem podávali informace skrze rozdíly v pohybech nebeských objektů, poutajících jejich pozornost. Všímaví obyvatelé Mezopotámie sledovali vše, co se kolem nich ve dne a v noci odehrávalo. Pohyb planet je vedl k poznání, že právě nebeská tělesa a nebeské jevy si bohové vyvolili za své písmo a jimi píší lidem zprávy, které pak stačí jen číst. Pozorování oblohy pro ně bylo stejné „čtení“, jako zkoumání znaků klínových tabulek a jejich následné četba. Jazykem dnešního světa jejich aktivitu vnímám slovy Gregory Batesona, pro kterého je informací v rámci jeho epistemologie „každý rozdíl, který hraje roli (tj. relevantní odlišnost).“² Schopnost mysli sledovat (v našem případě například rozdíly v pohybech hvězd a planet) se stává třetí entitou, vstupující do hry. Na poli lidské mysli se odehrává poznání informace „rozdílu, který hraje roli“.  Astrologie, tedy astro=hvězdy a logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat)=sběr rozdílů, je jazykem, kterým lidé zaznamenávají sběr „rozdílů“ v pohybu nebeských těles, Země a Měsíce, a kterým pak symbolicky vyjadřující pohled na jejich vlastní život.

 

 

 

Mezopotamští bohové nikdy nehovořili skrze „média“, jako je tomu například u semitských proroků, promlouvajících božími ústy na základě vnuknutí, nýbž zaznamenávali budoucnost skrze hvězdy, které sami stvořili. Tento rozdíl je důležitý právě ve vztahu k otázce, se kterou se astrologie většinou potkává – a to, zda jí věřit či ne. Poznat „znaky“ bohů vyžadovalo dlouhodobé studium a schopnost být dobrým pozorovatelem (v akkadštině se astrologové nazývali bárú, „pozorovatelé“). ³ Mezopotamští astrologové vlastně dedukovali z dostupných informací možný vývoj událostí. Z těchto pátrání se zrodily „příručky“, které začaly být sestavo­vány již začátkem 2. tisíciletí a jejichž obsah se postupně a systema­ticky zvětšoval a rozšiřoval na všechny sféry, jež byly zároveň i předmětem působení bohů, a v důsledku toho byly schopny pojmout a zprostředkovat jejich poselství.“

 

 

 

Podobně i současná astrologie potřebuje penzum znalostí a dovedností, které astrologovi umožňují „číst“ ve hvězdách. Není to jenom znalost oboru a schopnost vypočítat pozice planet, je to i schopnost interpretace symbolů. Práce astrologa je srovnávat konkrétní ideje získané vnímáním a extrahovat z nich společné prvky. Současný astrolog je víceméně obrácen svým pohledem do záře obrazovky komputeru a ponejvíce sleduje změny v grafickém záznamu pohybu nebeských těles. Ty pak dává analogicky do souvislostí s životem lidí, kteří přijdou se zájmem o výklad horoskopu. Astrolog používá symbolický jazyk k tomu, aby pomohl druhému člověku zorientovat se ve svém životním příběhu, uvědomit si jeho tempo, směr, rozpoznat v něm cyklicky se opakující tendence.

 

 

 

Astrologickou konzultaci lze zařadit do sféry pomáhajících profesí, tedy do oblasti, která je plně zaměřena na pomoc druhým. Astrolog by měl umět své řemeslo, tedy měl by znát principy, z kterých vychází. Měl by se snažit dodržovat etické zásady ⁵ a také by měl neustále rozšiřovat poznatky o své vlastní osobě. K práci s druhými lidmi je třeba mít dobrý background v sobě, k čemuž výrazně přispívá sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.

 

 

 

V tomto ohledu se jako důležitý impuls, který do astrologie vnesl D. Rudhyar, ukazuje nutnost vnímat astrologický koncept jako symbolický jazyk, klást důraz na člověka, nikoli na události a opírat se o cyklický pohyb těles sluneční soustavy. V tomto podání se humanistická a transpersonální astrologii jasně vymezuje. Rudhyar ve svých astrologii věnovaných knihách často hovoří o aktualizaci potenciálu, který horoskop symbolizuje. Tady je nutno zastavit se a zapřemýšlet, co tím míní. Horoskop pro Rudhyara symbolizuje „strukturu individuálního jáství a ne životní obsah“. ⁶ Horoskop se opírá o archetypální vztahy a cykly, neboť se odehrává na 360°kruhu. Symboly, které astrologie používá, „integrují jednotlivé zkušenosti velkého počtu osob“.⁷ Připustíme-li si myšlenku, že člověk myslí v obrazech, pak je nám zřejmá věta Paula Ricoeura, že „symbol dává myslet“. Nejsme však schopni ho myslet plně, ve všech jeho významech. Symbol nám otvírá cestu k vlastnímu vědomí. Zde nachází své místo astrologie, neboť v člověku otevírá nové pohledy na vlastní situaci a váže jednotlivé události lidského života do smysluplného příběhu.

 

 

 

V aktualizaci potenciálu obsaženého v symbolech astrologie vychází Rudhyar z dvou premis pro interpretaci symbolů:

 

1. objektivní analýza nejvýznamnějších rysů symbolického obrazu,

 

2. vztah symbolu ke všem ostatním symbolům v soustavě celého cyklického procesu. ⁸

 

To jsou klíčové body pro práci humanistického astrologa. Plně rezonují s postupy Gestalt terapie, která pojímá jedince, jeho self, jako vztahové. Člověk nemůže sám sebe rozvíjet o samotě. Právě setkání s druhým člověkem a prostředím, které je obklopuje, nabízí možnosti sebepoznání a rozvoje. Sám sebe tedy „neaktualizuji v izolaci, ale vždy ve vztahu s prostředím“. ⁹  Slovy Rudhyara: „Žádný izolovaný jev nemá smysl sám o sobě. Nabývá smyslu teprve vztažením k širšímu celku nebo pro cestu, jehož je součástí.“ ¹⁰

 

Aktualizace potenciálu horoskopu se odvíjí tím, že do vztahu vstoupí astrolog a člověk hledající.  Humanistická astrologie pracuje z pohledu trojice astrolog-člověk hledající-symboly horoskopu, kde třetí ze zmiňovaných v sobě nese odkaz kultury, z které oba zúčastnění čerpají. Kulturní odkaz astrologických symbolů je neustále doplňován a rozvíjen ruku v ruce s tím, jak lidé žijí a jaké symboly potřebují. Mohli bychom říct, že astrologická konzultace čerpá z hravé dimenze lidské existence. Symbolická hra astrologického jazyka nalézá hledajícího člověka v přechodové fázi, kdy se do rozporu dostává jeho vnitřní svět se světem vnějším. (Hledající člověk vyhledá astrologa většinou ve fázi obtíží a osobní nepohody.) Astrolog v této fázi, během astrologické konzultace, provází hledajícího člověka na cestě k jeho plné osobní kompetenci. Konzultace se stává prostorem „dětského pokoje“, na kterém se dva lidé snaží přivést do stavu dětské hravosti. Je to právě tvořivý stav, ve kterém už každý sám nalezne obranu proti úzkosti a tlakům, a uvědomí si: „JSEM NAŽIVU“, že jsem sám sebou. Sdílení pocitů, uvolnění skrze vzájemné porozumění si prostřednictvím astrologických symbolů může vést k nalezení účelu a smyslu života hledajícího člověka. „Předpokládáme, že přijetí reality je nekonečný úkol a žádná lidská bytost není prosta napětí, které způsobuje střetávání vnitřní a vnější reality; tomuto napětí ulevuje existence intermediální sféry zkušenosti, která je nesporná (umění, náboženství, apod.). Tato intermediální sféra bezprostředně navazuje na sféru hry malého dítěte, „ztraceného“ ve své hře.“ ¹¹

 

 

 

Shrnutí:

 

Současný astrolog nevěští budoucnost, jak by se mohlo na první pohled zdát, ani neříká, jaký kdo je a není. Odmítá totiž pozici vševědoucího experta. Pracuje v roli průvodce, který druhého člověka provází jeho životním příběhem ve snaze o dosažení plnosti osobní zkušenosti. Hravá interakce v duchu hluboké lidské solidarity řadí humanistickou a transpersonální astrologii oprávněně mezi pomáhající profese. Symbolický koncept astrologie nabízí v každé době znovu a znovu možnost stavět a rozvíjet svou představivost nezbytnou k životu. Tvořivost, kterou může například zažít hledající člověk spolu s astrologem, dává pocit propojení s okolím, pocit napojení na existenci druhých, tedy pocit účasti na celku.

 

 

 

Nic není pevně dáno-psáno ve hvězdách, ale čteme-li společně v jejich formacích a cyklech, dozvídáme se v první řadě mnohé o sobě samých, což je velmi dobrý základ k tomu, abychom vnímali vztahy s lidmi a prostředím tady-a-teď, a tím kompetentně čelili událostem, s kterými se v budoucnu potkáme.

 

 

 

Poznámkový aparát:

 

⃰„hledající člověk“ (Zavádím tento výraz s tím, že vnímám jeho neúplnost či pregnantní nedostatečnost. Záměrně se chci vyhnout slovu klient, které svým významem neodpovídá postavení člověka přicházejícího na astrologickou konzultaci).

 

 

 

1. Jean Bottéro, Mezopotámie, Academia 2005: 216-217
2. Grefory Bateson, Mysl a příroda, Malvern 2006: 195
3. Bottéro,2005: 218

 

4. tamtéž,: 218

 

5. odkaz na Etické zásady humanistického a transpersonálního astrologa, www.transformotor.cz

 

6. Dane Rudhyar, Astrologie osobnosti – Reformulace astrologických konceptů a ideálů v termínech současné psychologie a filosofie – Epilog, 1936, pracovní překlad Ludmila Plášková, zdroj www.astrologie.cz

 

7. Dane Rudhyar, Astrologická mandala, Půdorys 2003: 13

 

8. tamtéž: 38

 

9. John Bernard Harris: How Group Therapy Works, www.mgc.org.uk

 

10. D. Ruhyar, Astrologická mandala, 2003: 38
11. Pavel Barša, Panství člověka a touha ženy, Slon 2002: 111 (odkaz na Winnicott 1999 (1971): 13)

 

Text otištěn v religionistickém časopisu Dingir č.2 r. 2013

 

Martina Lukášková (nar. 1971) je astroložkou, psychoterapeutkou s akreditovaným výcvikem INSTEP, s Pavlem Turnovským vyučuje astrologii v kurzu Astrologie pro statečné.

w_dingir_marluk_cover