Archiv autora: Marluk

Zpráva z Francie – Francouzská spojka Diana Vysušilová a RAH

Setkání s Dianou Vysušilovou

Během této schůzky RAH jsme přivítali Dianu, českou astroložku. Není jednoduché určit okamžik zrodu tohoto setkání; to, co však víme, je, že bylo umožněno skrze mysteriózní spojení internetu, skrze lidský zájem (zvědavost) jednoho o druhého, skrze společnou víru, skrze sled letadel, tramvají a ostatních dopravních prostředků, skrze velké množství nadšení, smělosti, skrze vůli surfovat na synchronicitách…

Diana se aktivně účastnila našeho shromáždění, vnesla svou kapacitu astrologa, ale také svou vitalitu a radost. Občas nám přispěla velmi zajímavým úhlem pohledu té, která má odstup ve vztahu k některým vnitřním obtížím našeho Sdružení.

Během jednoho odpoledne nám představila ve velkých náčrtech svou kulturu a svou zemi (k dispozici je powerpointová prezentace) a podrobněji její skupinu pražských humanistických astrologů, řečenou „astrologie pro statečné“, neboť jest zapotřebí být „statečný“, pokud se chcete v tomto světě odvážit spustit ve směru humanistické astrologie. Skupina má dva zkušené astrology ve svém čele: Pavla Turnovského a Martinu Lukáškovou. Byl to fascinující objev, jak moc se Pavel Turnovský podobá Ivanu Othenin-Girardovi: oba jsou malíři a astrologové, oba se vyznačují dlouhou bílou kšticí (www.rezonance.cz). Martina Lukášková obhájila disertaci ustanovující, že humanistická astrologická konzultace je plnohodnotným terapeutickým rozhovorem a že tento směr prohlubuje.

Byli jsme ohromeni vitalitou a kreativitou české skupiny: výstavy propojující astrologii a jiná umění, např. šití a keramika, rituální pouť skupiny, výprava sjednocující astrology a jejich rodiny, jejich maskot na vysoko postaveném místě české historie, bohatství publikací a internetových stránek.

Všechno toto se nám zdálo být velmi inspirující…a umožnilo nám to uvědomit si (díky ose I. – VII.!), jak je pro RAH těžké znovuobjevit energii opravdu tvůrčí. Možná je pro nás těžké vynořit se ze sledu zármutků spojených s úmrtími. Možná také žijeme na území méně otevřeném vůči tomu, čím žijeme.

Příštím možným krokem k tomu, abychom zapracovali na tomto tvořivém způsobu, budou „letní astrologická, v družném veselí probíhající setkání“.

A poděkování Dianě za její přítomnost během tohoto setkání!

Marie-Laure Liébert

rozhovor s Rudhyarem

vedený Barbarou Somerfieldovou u příležitosti jeho 89. narozenin 23. března 1984

V tomto rozhovoru Dane Rudhyar (1895-1985) popisuje vývoj astrologie 20. století a zasvěceně hovoří o zásadních otázkách, které před současnými astrology vyvstávají.

Barbara: Mohl byste se vyjádřit k otázce profesionalismu, který je nyní mezi astrology běžný, a k myšlence „astrologii jako závazku“ v kontrastu se smyslem astrologie?

Rudhyar: Jednou ze základních věcí, o něž se v Anglii pokoušel Alan Leo a v Americe Max Heindl, bylo uvést astrologii do souvislosti se životní filozofií, které nebyla běžnou západní akademickou filozofií. Alan Leo byl teosof, velmi oddaný Annie Besantové a druhé generaci teosofů. Max Heindl kdysi navštívil Evropu, kde se učil u údajného dědice rosenkruciánské tradice. Heindl byl lektorem Teosofické společnosti v Americe a chtěl přeložit a přeuspořádat astrologické pojmy z hlediska toho, co se naučil z rosenkruciánské teorie. Okultistou a teosofem byl též Sefarial.

Předtím, zejména v 17. A 18. století, byla astrologie profesí. Představovala odvětví okultní filozofie, avšak byla jasnou profesí; byli jste astrologem krále, prince či podobně a plnili jste společenskou funkci. To více méně zmizelo v 19. století, kdy astrologie přestala být vyučována na univerzitách. Naposledy to bylo … zapomněl jsem přesné datum, ale kolem roku 1830 ji vyučoval jakýsi profesor v Porýní. Poté, co ztratila svůj profesionální statut, pokoušela se přeorganizovat ve vztahu k teosofickému hnutí v Anglii a rosenkruciánskému hnutí v Kalifornii.

V Americe působil filosof-okultista Marc Jones. Na základě svých vlastních vnitřních objevů se snažil o návrat k základům astrologie z metafyzického a filosofického hlediska. To mě zajímalo; přístup Alana Lea ani Maxe Heindla mě příliš neoslovoval. Existovalo tu i pár dalších skupin, jako například Bratrstvo světla C.C. Zaina (později Církev světla), které měly být rovněž vybudovány na staroegyptském základě. Avšak ani v těchto skupinách nebyla astrologie považována za profesi. V některých případech se za výklad horoskopu neslušelo přijímat honorář; astrologie byla součástí životní filozofie a náboženského přístupu k životu.

Další směr astrologie v Americe představovala Evangeline Adamsová. Ta byla astroložkou z povolání a účtovala si na svou dobu vysoké honoráře. Používala především astrologii horární, zejména pro své klienty z Wall Streetu (jako byl Pierpont Morgan a pár dalších. Podařilo se jí astrologii obhájit ve slavném soudním procesu, při němž soudci podrobně popsala jeho syna, kterého nikdy neviděla, na základě jeho horoskopu. Na soudce udělala takový dojem, že žalobu zamítl a umožnil, aby astrologie mohla být v daném smyslu praktikována. Myšlenka astrologie jakožto profese je tedy svým způsobem návrat do 17.  a 18. století; je to aspekt neoklasicistního přístupu, návratu k fundamentalistickému pojetí.

Počínaje Astrologií osobnosti v roce 1935 (stále je to moje nejlépe prodávaná kniha), snažil jsem se astrologii přeformulovat na základě nové hlubinné psychologie, se kterou přišel Freud. Kolem let 1932-33 vyšly v anglickém překladu první významné knihy Jungovy; inspirovaly mě, když jsem si je v roce 1933 pořídil. Pokusil jsem se astrologii přeformulovat s využitím přístupu Marka Jonese, jenž měl značnou platnost a astrologii a její principy alespoň presentoval ve světle filosofie. Snažil jsem se astrologii představit jako symbolický jazyk, který by mohl doplňovat psychologický pohled a zejména praxi psychologické konzultace.

Psycholog může znát veškeré podrobnosti událostí tak, jak mu je sdělil klient a jak je dokázal vyvodit z klientových snů, gestikulace a jednání. Astrologie k tomu však může připojit obecnou strukturu, pojednávající o horoskopu a životě jako celku. Zatímco psycholog získává data, nezná jejich strukturu, jejich řád, jejich vývoj; astrolog zná strukturu a vývoj, ale nezná data, způsob, jakým se symbolické ukazatele manifestují jako události. Domníval jsem se, že sloučením obou je možno obdržet mnohem konkrétnější a smysluplnější obraz.

To vše je nyní považováno za samozřejmost v těch složkách hnutí za rozvoj osobnosti, které se o astrologii zajímají. Avšk v letech 1934-35, kdy byla zveřejněna Astrologie osobnosti a série článků, které jí předcházely, to byla novátorská myšlenka. Ani Marc Jones se o hlubinnou psychologii nezajímal. Zajímala ho psychologie staršího typu, avšak byl to inteligentní člověk, který byl schopen podat osobní výklad. Pokusil jsem se ukázat, že veškeré faktory používané v astrologii — znamení, domy, body, lunační cyklus atd. — mohou tvořit jazyk, symbolický jazyk, který by pak mohl mít cenu při výkladu naprosto nových vývojových trendů v psychologii, kterým trvalo třicet let, než přerostly v současné masové hnutí.

V letech 1936 až 1966 se astrologie vyvíjela velmi, velmi pomalu, dokonce i v Americe. Teprve generace mladých lidí, kteří se začali zajímat o východní filosofii, jógu, východní učitele, zen atd., se náhle obrátila k mým knihám, které se pak staly populárními. Od roku 1933 jsem měl na starost psychologickou sekci časopisů American Astrology a Horoscope. Psal jsem články pojednávající o symbolické povaze astrologie, s vnitřním vývojem, vývojem na vyšší rovině atd, namísto vývoje na rovině lidové, společenské, obchodní.

Oproti tomu Marc Jones se primárně zajímal o společenské vztahy, neboť jeho filosofie byla svého druhu filosofií společenskou; měla metafyzický základ, avšak v praxi se zaobírala společenskými faktory. Snažil jsem se dostat k jádru osobních problémů a po dlouhou dobu jsem byl jediný, kdo tak činil. Postupně se astrologií začali zabývat lidé jako Charles Jayne, Stephen Arroyo and Marc Robertson. V případě Marka Robertsona jsem to byl já, kdo mu navrhl, aby se začal v krizovém období svého života astrologií zabývat. V roce 1934 či ’35 u mě absolvoval několik kurzů Charles Jayne.

Veškerá moje práce měla za cíl vyložit astrologii i význam jejích symbolů – planet, znamení, stupňů zvěrokruhu atd – jako jazyk. Poté, co jsem dokončil výklad tohoto jazyka, přestal jsem o astrologii psát, neboť nemělo smysl pokoušet se vynalézt nový jazyk, když jsem se domníval, že ten starý naprosto stačí k práci s tím, co jsem považoval za nutné. Skončil jsem tedy Astrologií transformace, kterou jsem napsal v roce 1978 a která završila to, co jsem započal před více než čtyřiceti lety Astrologií osobnosti.

Neznamená to, že nesouhlasím, aby do tohoto jazyka byly přidány nové prvky, neboť jazyk neustále roste a mění se, aby vyhověl novým potřebám. Velmi často se však ptám, zda tu ony nové potřeby skutečně jsou a zda se nová slova nepoužívají jen proto, že jsou nápadná a strhávají pozornost na jejich autora, aniž by nějakou důležitou potřebu plnila. Proto mě například nijak zvlášť neoslovují asteroidy, neboť podle mě jako individuální faktory žádnou konkrétní potřebu neplní; jako celek mají své místo ve Sluneční soustavě, avšak nevidím důvod, proč vyčleňovat nějaký kousíček obíhající hmoty a dávat mu význam. Pokud bychom tak učinili, proč nevzít v úvahu i umělé družice? Šokovalo mě, když mě jeden redaktor časopisu požádal, abych napsal článek o družici Sputnik a jejích astrologických účincích. Nejprve jsem si pomyslel, že jde o poněkud absurdní požadavek, avšak vzal jsem to jako výzvu. V tu dobu mi družice připadala jako symbol určitého aspektu naší kultury. Nyní jich je tolik, že jsou jako ty asteroidy; dohromady něco znamenají, avšak nelze je používat jako astrologická slova.

Abychom se vrátili k myšlence astrologa jako certifikovaného profesionála; jak jsem již uvedl, je to, jako bychom se vraceli do 17. či 18. století k pojetí krále, prince či boháče a jejich astrologa. Netěší mě, když vidím, jak se lidé dnes stávají natolik závislými na svém takzvaném astrologovi, že si k němu každých pár týdnů či měsíců chodí pro radu, jak vyřešit tu či onu situaci. Jedna konzultace zpravidla nestačí, protože problémy jedince jsou složité; sám jsem příznivcem dvou či tří kratších konzultací – ne příliš dlouhých, aby se astrolog ani klient neunavili a nezůstaly jim v hlavě jen útržky. Nyní, když je k dispozici nahrávání, je vše mnohem snazší. Když však porozumíme své životní situaci, nic nám nebrání, abychom si tuto schopnost vypěstovali sami; porozuměli jsme jazyku a měli bychom ho být schopni do určité míry používat. Samozřejmě to znamená zaobírat se něčím nezvyklým a zprvu je zapotřebí mít někoho, kdo lépe rozumí symbolům. O šest měsíců později se něco může přihodit, avšak neměli bychom na to příliš spoléhat. Astrologická data – progrese, tranzity, aspekty – neodkazují k událostem nýbrž k možnosti vývoje.

Kdysi bývaly planety a znamení považovány za kategorie nebo referenční rámce a planeta něco znamenala nejprve obecně jako planeta a poté v rámci domu. Domnívám se však, že dům jakožto typ zkušenosti je více ovlivněn planetou nežli planeta domem.

Horoskop ukazuje, do jakých míst bude přitahována vaše pozornost. Jinými slovy, máte-li Marta v druhém domě, vaši pozornost bude přitahovat výdej energie a peněz, zděděná energie, energie a peníze předků, tedy ty věci, do nichž jste se narodili. Nachází-li se v domě třetím, vaši pozornost bude přitahovat formulování idejí a vztahů atd. Mars v domě šestém automaticky neznamená, že budete nemocní nebo že se stanete otrokem či vojákem, avšak vaši pozornost budou přitahovat problémy a záležitosti, které mají co do činění se službou, prací a zdravím. Ve většině případů bude vaši pozornost zaměstnávat nějaký problém, avšak tyto problémy nutně nemusí obnášet násilí; přitahují či soustřeďují vaši energii. Všechna slova v jazyce astrologie jsou tedy symboly soustřeďující pravděpodobnost zkušenosti, avšak nikoli nutně skutečnou událost. Symbol nezpůsobuje události. Považuji za krajně nešťastné, že při některých zkouškách z astrologie obdržíte nějaké konkrétní datum, o němž musíte říct, co se tehdy stalo. Stejně nešťastná je i myšlenka, že nemůže dojít k žádné fyzické, vnější události, aniž by byla přítomna událost astrologická.

Barbara: Spolu k tímto výrazným tlakem na profesionalismus různé skupiny vymýšlejí testy a usilují o získání licence. Můžete pohovořit o úskalích licencování a regulace astrologie?

Rudhyar: Vždy existují dva extrémy. Jedním z nich je extrém socializace; jakékoli vyjádření musí podléhat nějaké kolektivně přijatelné či oficiální formě. Druhým extrémem je nechat působit jakékoli individuální hledisko či představivost bez jakéhokoli rozlišování.

U staroafrických kmenů bylo zvykem, že měl-li některý z členů takzvaný velký sen či vizi, řekněme o blížící se bouři, změně počasí či přibližujícím se nepříteli, zůstalo to bez odezvy, dokud neměl podobný sen ještě nějaký další člen kmene. Takže i v astrologii by mělo fungovat nějaké vzájemné ověření a shoda. Nebude-li tomu tak, hrozí nebezpečí, že lidé použijí vše, co zaslechnou, jakýkoli objev v astronomii či astrofyzice, a ihned tomu přisoudí astrologický význam.

Vždy je snadné najít pár horoskopů, v nichž to funguje – a naprosto ignorovat ty horoskopy, v nichž to nefunguje. Určitá míra skupinové spolupráce je proto opodstatněná. Pokud však nějaký stát či spolek lidí, zvlášť neví-li o astrologii nic, začnou astrologii oficiálně sankcionovat, může to vést k určitému druhu totality.

Pozoruhodným příkladem toho je Americká lékařská asociace. Celé výzkumné směry či interpretace lidských nemocí byly zablokovány jen proto, že nějaký konkrétní směr začal být oficiálně uznávaný a přijímaný jako jediný platný. Kdokoli smýšlí jinak, je ostrakizován a připraven o svůj profesní statut. Takových případů je více. Nyní samozřejmě přichází změna v podobě takzvané nové či holistické medicíny, avšak i tam dochází k extrému užívání a nadužívání věcí a k jejich nevyvážené interpretaci a hodnocení, neboť každý se domnívá, že ví, jak je to správně. V některých případech to funguje, ale v jiných to může být škodlivé. Je třeba dosáhnout rovnováhy mezi extrémy.

Z tohoto důvodu jsem vždy vycházel ze základních tradičních významů astrologických symbolů, neboť tyto principy pravděpodobně odkazují na druh významu, který je velmi logický a který lze vztáhnout na jakoukoli lidskou situaci. Čím je tato souvztažnost důležitá, zda lze hovořit o jistém druhu přenosu energie z planet či o symbolické souvztažnosti nebo „morfické rezonanci“ (abych použil termín Ruperta Sheldrakea), je samozřejmě velmi zajímavé z filosofického hlediska, avšak není třeba to probírat a řešit při astrologické praxi a práci s klientem. Jde o metafyzické výklady a možná je na každém z nich trocha pravdy. Avšak ať už ta pravda existuje na jakékoli úrovni, pro nás je velmi těžké ji poznat. Takže dohadovat se, a jako vědci připouštět jen jednu možnost – přímý fyzický vliv planety na lidskou bytost – je směšné. Je to jedna z možností, ale existuje i řada další, které bychom měli zvážit.

Barbara: Jak si připadáte ve svých 89 letech nyní, když se píše rok 1984?

Rudhyar: Opravdu nevím, co odpovědět. Některé věci lze konstatovat z opakování cyklických aspektů, ale věci se nikdy neopakují zcela stejným způsobem. Lidstvo za posledních pět set let změnilo své chování, alespoň do určité míry, a je velmi obtížné vyslovovat předpovědi či dokonce jen domněnky striktně na základě astrologických cyklů. Pokusil jsem se o to v knize Astrologická časomíra (Astrological Timing). Vidíte určité možnosti, ale nedokážete říci, na jaké úrovni se tyto možnosti projeví. Do jisté míry se mohou projevit na všech úrovních, na několika úrovních najednou. Lze spoléhat pouze na historické chápání hybné síly trendů odvíjejících se za poslední čtyři sta či pět set let. Mám sklon být spíše pesimistou. Vidím, že ona hybná síla, kterou lze nazvat karmou událostí a nezdarů západoevropské a americké společnosti a národů, je tak bídná, že si nedokážu představit, že by bylo možné zcela ji zvrátit nebo odsunout či se jí zbavit jiným způsobem než nějakými drastickými změnami či událostmi. Co to bude za události, zda budou spočívat ve zneužití jaderné či chemické energie, válce nebo kataklyzmatických planetárních změnách, pohybech pólů, změnách atmosféry, stratosféry či ionosféry — to absolutně netuším. Myslím, že je zcela možné, že se prohloubí konzervativní návrat k fundamentalistickému náboženství a jeho přístupům, neboť každý extrém obvykle produkuje kompenzační extrém, jak ukázal ve svém psychologickém díle Jung a samozřejmě jak dokládá čínská filosofie jin a jang a jak jsem se pokusil ukázat ve své knize Rytmus celistvosti. Nemusí to však nutně být katastrofa. Může jít o progresivní vývoj.

Co ve mně nejvíce probouzí pesimismus, je nápadná podobnost mezi současnými podmínkami a podmínkami během středního a závěrečného období římské říše. Neznamená to nutně, že západní svět či severní polokoule čeká stejný osud jako římské impérium. Nicméně, ta možnost tu je a každá hlava státu by ji měla vést v patrnosti – což se, bohužel, neděje. Velké nadnárodní korporace se chovají naprosto stejně jako velcí římští správci. Máme armády žoldáků stejně jako Římané, protože římští občané nechtěli jít do války; americký lid také nechce rukovat. Podmínky v přelidněných městech jako je New York a Chicago jsou podobné podmínkám v Římě za vlády Nerona a v následujícím období. Avšak rozklad římské říše trval staletí a významná změna v nynější době by mohla trvat déle, než si lze představit – leč hybná síla změn a šíření idejí, trendů a revolučních hnutí je mnohem výraznější díky televizi a médiím, takže se lze domnívat, že změny, které předtím trvaly dvě století, nyní mohou proběhnout během dvaceti let.

Revolta konce 60. let v Berkeley odstartovala něco, co se během pár měsíců jako požár rozšířilo do Japonska a celé Evropy. Teorie domina zde neplatí; jde o šíření psychologické masové reakce. Změnit masové reakce lze jen velmi obtížně. Tlak pronikl do takové hloubky, že vznikl nesmírně silný odpor. Pocit tohoto odporu může během následujících let významně zesílit. Do jaké míry je možné ho usměrnit nebo mu dát konstruktivní či progresivní formu, o tom nemám ponětí.

Barbara: V minulosti jste řekl něco velmi zajímavého a pozitivního o potenciálu jaderné problematiky, přestože většina jej vnímá velmi negativně.

Rudhyar: Nejsem si zcela jist, že jaderná reakce bude mít tak ničivý účinek, jak se lidé domnívají nebo že mutace, které při ní vzniknou, budou nutně tak závažné či konečné, jak tvrdí vědci. Třeba budou, avšak je tu ještě možnost, že z miliónu negativních reakcí se může vynořit několik pozitivních, které mohou uvolnit novou energii. Máme tu velmi slavný případ Holanďana (Peter Hurkos), který se stal jasnovidným poté, co se udeřil do hlavy. Možný otřes mozku náhle uvolnil jasnovidné schopnosti, které byly naprosto úchvatné. Těžko říct. Na ostrově Bikini (kde byla odpálena vodíková puma) dochází k růstu a obnově vegetace takovým tempem, jaké nikdo nečekal. Obnovující síla země jakožto organismu může být stejně mocná jako schopnost lidského těla uzdravit se ze závažné nemoci. Nemoci mohou lidi zabíjet, ale těch pár, co přežije, z toho může vyjít značně posíleno. Protože jsem v raném dětství musel bojovat s určitými neduhy, vypěstoval jsem si jistý druh odolnosti vůči věcem, které zřejmě působí na druhé.

Neustále zdůrazňuji závažný fakt, že není možné představit si budoucnost, aniž bychom rozuměli minulosti. Jednou z nejsmutnějších situací v Americe je nedostatek zájmu o dějiny, zvlášť mezi mladými lidmi. Jelikož je dějepis vyučován přihlouplým způsobem, je to pochopitelné. Dalším neštěstím je extrémní závislost na okamžité reakci a okamžitém uspokojení; lidé, kterým bylo teprve dvacet, chtějí už být slavní, mocní a sebejistí. Uvědomuji si, jak dlouho mi trvalo pochopit sebe, natož pak lidstvo a skutečnost, že nic není nové. Konfucius řekl, že začal život chápat teprve v šedesáti. Nyní má navrch hybná síla změny, vzrušení, neustálé touhy po něčem novém; když se nebudete honit za každou „novinkou“ a budete žít dostatečně dlouho, za padesát let uvidíte, že to, co bylo nové a posléze naprosto vyšlo z módy a pozbylo platnosti, se opět stane novinkou.

přeložila Alice Tihelková

Astrologické minimum – D. Rudhyar

Pokus o formulaci minimálních požadavků na praxi nativní astrologie

 

Výrazný vzestup zájmu veřejnosti o astrologii během posledních několika let zintenzívnil společenské a psychologické problémy, které byly v oblasti astrologie vždy přítomny, avšak v danou chvíli je zapotřebí brát je vážně v úvahu. Jsou nabízena různá řešení, z nichž některá mohou vytvářet nové a ještě rozsáhlejší a hlubší problémy. Tato problematika má všeobecný význam, neboť přesahuje astrologickou praxi a dotýká se základního vztahu mezi svobodou jedince, nezbytnou pro demokratickou společnost, a oprávněnými obavami jakékoli organizované komunity o osobní blaho jejích členů.

 

V užším smyslu astrologové čelí problému, zda by astrologická praxe měla být oficiálně uznána jako právoplatné povolání chráněné příslušnými zákony. To znamená, zda by osoby praktikující astrologii měly mít licenci od státu či od nějakého celostátního svazu či cechu schopného prosadit určité předpisy, které by veřejnost ochránily před podvodníky či dobře smýšlejícími leč neschopnými provozovateli astrologické praxe. Jádrem věci je pochopitelně slovo “prosadit”. Odbory si své požadavky posadit dokáží, neboť pracující jsou nezbytní pro zaměstnavatele i pro blaho společenství či státu. Astrologové pro společnost nezbytní nejsou. Jsou ještě méně nezbytní než umělci, hudebníci či spisovatelé. Aby mohli být považováni za nezbytné, museli by spadat do široké skupiny zahrnující kněze, rodinné poradce, psychology různých škol a léčitele mnoha typů.

 

Být nezbytný pro společnost je jedna věc; jiná je ta, zda je možné být nebezpečný pro jednotlivce a tudíž nepřímo i pro společenství jako celek. Rodinný poradce či psycholog může poskytnout radu, která může mít destruktivní vliv na člověka, jenž vyhledal jeho pomoc. Totalitní společnost, která oficiálně vyznává ateistický a materialistický světonázor, logicky považuje duchovní z řad organizovaných náboženství za podvratné živly hlásající klamavé nauky. Ve společnostech ovládaných striktně tradičními církvemi, jsou astrologové a jasnovidci považováni za šarlatány, kteří klamou naivní jedince; proto byly schváleny zákony namířené proti nim. S opovržením se setkávají všude tam, kde je jako jediná cesta k pravdě a zdravému rozumu vzývána současná věda a její přístup k životu.

 

Dnes se některé z nejkonzervativnějších církví staly tolerantními k tomu, co kdysi odsuzovaly; vědci oficiálně operují s téměř okultními koncepty a astrologie přitahuje pozornost mnoha psychologů, přičemž někteří s ní dokonce pracují. Přestože astrologie již není považována za nebezpečí pro duchovní či morální zdraví společnosti, nezpochybnitelným faktem zůstává, že může způsobit psychickou újmu jedinci, který ji praktikuje pro svou vlastní potřebu či který se profesně věnuje klientům vyhledávajícím pomoc. Pokud se astrolog dopouští chyb, libuje si v negativistických výkladech, předpovídá neštěstí a postrádá porozumění pro psychický stav těch, kterým na základě astrologie poskytuje rady, následky mohou být vážné. Tento jev není nijak vzácný a během těch čtyřiceti let, co o astrologii píši a dělám si starosti o to, co může v mysli klienta vyvolat nepromyšlený výrok o „zlověstných“ planetách při zrození či hrozících „nepříznivých“ aspektech, jsem obdržel nespočet dopisů od zneklidněných či vyděšených lidí, doufajících, že je nějak mohu osvobodit od vzpomínek na neblahé předpovědi. V téměř každém případě tyto předpovědi neuváženě zveličovaly možnost tragických událostí či opomíjely možnost využití těchto těžkostí pro rozvoj charakteru a dosud skrytých schopností.

 

Z mého pohledu by udělování nějakého oficiálního povolení k provozování astrologie mělo ten smysl, že by veřejnost, obeznámená jen s výklady slunečních znamení publikovanými v novinách a časopisech, byla upozorněna na skutečnost, že astrologie je nejen vážná záležitost, nýbrž i metoda, jak čelit životu a jeho problémům, která může mít při neuváženém přístupu škodlivé následky. Samozřejmě, že každá pravda může být nebezpečná: fyzika i chemie mají potenciál působit nesmírnou škodu, když ne přímou, tak nepřímou; celá řada lidí onemocní v důsledku indikace nevhodných léků či nepromyšlené či plošně aplikované léčby.

 

Jaké je tedy řešení? Větší odbornost sama o sobě nevyřeší vše, neboť odbornost může znamenat řadu věcí – „operace proběhla úspěšně, ale pacient zemřel!“ Možná nejdůležitějším faktorem ve zdravém praktikování jakékoli vědy, či dokonce jakéhokoli umění, je silný smysl pro osobnízodpovědnost vůči lidské bytosti, která je praxí zasažena, což implikuje jasné a hluboké porozumění slovu „zasažena“. Každý praktik by měl převzít plnou zodpovědnost za informace, rady či doporučení, které předává. Čím více respektovaný je systém poznání, z něhož tyto rady či doporučení vychází, tím větší je zodpovědnost toho, kdo tento systém používá. Pokud je vědění současnosti nazýváno „vědeckým“ a jako takové přijímáno a vyučováno oficiálními institucemi, bude člověk, kterému jsou na jeho základě udělovány rady, automaticky tyto rady považovat za správné.

 

Z těchto důvodů spočívá problém vyvstávající před dnešními astrology nejen v obraně „dobrého jména astrologie“ před nekvalifikovanými, nezpůsobilými či poněkud bezohlednými osobami, které se tváří jako uznávaní astrologové – což astrology v podstatě trápí nejvíce! – nýbrž především ve vzdělávání jak astrologů všech věkových kategorií, tak i veřejnosti žádající si jejich rady a vedení. Slovem “vzdělávání“ nemám na mysli instruktáž ve formálních kurzech ohledně toho či onoho systému technik, nýbrž sdělení, co znamená být astrologem a pracovat s lidmi na základě astrologie či v astrologii hledat vedení a řešení vlastních problémů.

 

To znamená objektivní a nepřikrášlené uvědomění si (1) čím astrologie ve své podstatě je a (2) co od ní člověk může očekávat.

 

1. Není snadné předložit definici astrologie přijatelnou pro všechny astrology. V následujících řádkách jsem se pokusil vyhnout určitým slovům, která jsou tendenční, a jednoduše uvádím, co z užití pojmu astrologie minimálně vyplývá. V tomto článku mi jde především o astrologii nativní – tj. astrologii pojednávající o horoskopech narození jednotlivých osob či kolektivních „společenských“ osob (národů, velkých a pevně vymezených institucí atd.) či obecněji jakéhokoli organizovaného a relativně stabilního systému vzájemně provázaných činností, který lze považovat za celek – organismus mající počátek a charakteristické fáze růstu a rozpadu.

 

S ohledem na to může být astrologie definována jako praktická a psychologická aplikace teorie, podle níž existuje přímá souvztažnost mezi periodickými pohyby nebeských těles obklopujících Zemi a (1) rozpoznatelnými vzorci událostí, (2) základními strukturálními faktory v povaze živých organismů a vývojem této povahy v průběhu života.

 

Astrologická praxe vychází z této teorie. Jedná se o „teorii“ ve stejném smyslu, v jakém hovoříme o Einsteinově teorii relativity. Pravdivost teorie není možné absolutně dokázat, avšak mohou být testovány její důsledky; postupuje-li se pečlivě, výsledky bývají celkově pozitivní. Teorie „funguje“. Je založená na předpokladu, že žijeme v uspořádaném univerzu, v němž je vše v pohybu a podléhá periodickým změnám podle kosmických zákonů. Astronomie jednoduše pozoruje, analyzuje a definuje fungování těchto zákonů; astrologie tvrdí, že toto fungování má smysl a do jisté míry i účel, pokud se vztahuje k formování a rozvoji lidských bytostí. Co způsobuje vztah (či paralelismus) mezi dynamickými procesy ve vesmíru a procesy odehrávajícími se v životech jakékoli lidské bytosti, na biologické a psychicko-mentální úrovni, je otázka, kterou se různé minulé i současné astrologické školy pokoušely různými způsoby objasnit. Jejich odpovědi se liší, stejně jako metody hodnocení tohoto paralelismu, avšak zásada, že takováto korespondence existuje, ať už je vykládána jakkoli, je obsažena ve všech formách astrologie.

 

Základem astrologie je tedy studium pohybu nebeských těles v kosmickém prostoru, který obklopuje Zemi a její obyvatele. Ve hře jsou dva hlavní faktory: nebeská tělesa (většinou Slunce, Luna a planety) a prostor, v němž se pohybují. Tento prostor lze různými způsoby dělit. V současnosti nejběžnější je zodiak rozdělený na 12 úseků. Zodiak lze však chápat buď jako pole kosmických „vlivů“, které jsou aktivovány a soustřeďovány průchodem (zdánlivě se pohybujícího) Slunce, Luny a planet, anebo prostě jako abstraktní referenční rámec, který nám umožňuje zakreslovat pohyb nebeských těles a měřit jejich úhlové vztahy v geocentrickém prostoru.

 

Dnes se navíc používají dva typy zodiaku; většina západních astrologů pracuje s „tropickým zodiakem“ – zodiakem 12 znamení – zatímco v Indii a poslední dobou v nemalé míře i v Americe a Evropě je používán „siderický“ zodiak založený na 12 souhvězdích.  (Tato souhvězdí jsou skupinami hvězd, které se nacházejí poblíž ekliptiky – tj. zdánlivé roční dráhy Slunce po obloze – a dělí ji).

 

Astrologie, která figuruje v „předpovědích dle slunečních znamení“ – v novinách, časopisech a ročních analýzách – zatím vždy používala zodiak znamení, který souvisí se střídáním ročních období.  Hlavní oblastí jejího zájmu jsou pozice Slunce, Luny a planet v zodiakálních znameních, z nichž každé je rámcově avšak typicky charakterizováno. Jelikož je založena primárně na znamení, v němž je při narození umístěno Slunce – tj. na měsíci narození dotyčného – význam „vašeho slunečního znamení“ a předpovědi uváděné ve výkladech, které ze slunečních znamení vychází – mohou být přinejlepším velmi obecné. Lidské bytosti dělí do pouhých 12 kategorií, z nichž každá teoreticky reaguje na životní situace konkrétními způsoby a vykazuje více méně podobné povahové rysy.

 

Charakter působení kosmického prostředí na jedince v určitém čase může být zjištěn pouze tehdy, je-li horoskop přesně spočítán na daný okamžik a pro striktně definovanou lokalitu na zemském povrchu. V nativní astrologii musí být základem signifikantního astrologického výkladu jedincova temperamentu a životní cesty nativní horoskop přesně spočítaný na okamžik prvního nadechnutí. Mohou být použity i jiné vedlejší horoskopy, avšak základním faktorem v astrologii zůstává nativní horoskop. Je chápán jako počátek individualizované a alespoň relativně nezávislé existence v otevřeném kosmickém prostředí. Před narozením se embryo vyvíjí v uzavřeném prostředí zcela ohraničeném matčinou dělohou, a teprve s prvním nadechnutím začíná individualizovaným způsobem fungovat základní rytmus organismu – krevní oběh a dech.

 

Každý člověk, který se prohlašuje za astrologa schopného radit klientům na ryze astrologické bázi, by měl být schopen zhotovit přesný nativní horoskop pro přesný okamžik a místo zrození. Pouze ve výjimečných případech se bez toho lze obejít, pokud astrolog použije horární horoskop, aby zodpověděl konkrétní otázku položenou klientem. Avšak i tehdy lze vřele doporučit použití nativního horoskopu tazatele jako východiska. Horární astrologie je speciálním odvětvím astrologie a moderní astrologové ji většinou buď nepoužívají vůbec, nebo nejsou dostatečně zběhlí v jejích zvláštních pravidlech, aby s horárními horoskopy spolehlivě pracovali. Horární astrologie nejen vyžaduje stejnou péči při výpočtu horoskopů jako astrologie nativní, nýbrž vychází ze specifického přístupu k univerzu a životní filozofii; spadá do kategorie „věšteb“.  Zcela jistě nemá místo ve „vědeckém“ pojetí astrologie, použijeme-li slovo vědecký v jeho obvyklém moderním smyslu.

 

Zatímco definice astrologie, kterou jsem představil, je v zásadě platná při jakémkoli užití astrologie, všichni – příznivci, studenti i praktikové – by si měli být vědomi, že existuje celá řada astrologických škol a systémů. Každá předchozí kultura měla svůj specifický způsob chápání a výkladu paralelních vztahů mezi pohybem či pozicemi nebeských těles a sledem životních událostí či biofyzickými vlastnostmi a smyslem života lidské bytosti. Nejenže byly navrženy různé referenční rámce pro pohyby planet a řada sekundárních faktorů z těchto pohybů odvozených, nýbrž se výrazně lišily i základní přístupy k astrologii a charakter i účel astrologické praxe. Liší se dodnes.

 

Podíváme-li se na situaci v západním světě, nalezneme minimálně dva základní přístupy. Nazval jsem je přístup zaměřený na události a přístupzaměřený na člověka. Většina lidí s hlubokým zájmem o nativní astrologii je do určité míry kombinuje, avšak každý z těchto přístupů je založen na svébytném způsobu chápání, interpretace a aplikace astrologických údajů. Jeden z přístupů často popírá platnost údajů či dosažených závěrů přístupu druhého. S tím se samozřejmě setkáváme i v současné psychologii i medicíně.

 

Na události zaměřený přístup je ve své nepopulárnější podobě formou věštění, a to do takové míry, do jaké primárně zdůrazňuje předpovídání budoucích událostí. Ve své vyspělé či kultivované podobě se stává „vědeckým“ přístupem k astrologii, v současnosti velmi diskutovaným, neboť zdůrazňuje „výzkum“, statistiku a čím dál složitější matematické výpočty.

 

Pro typ astrologa „zaměřeného na člověka“ je astrologie jakýmsi druhem osobního doprovázení, jehož cílem je pomoci jedinci aktualizovat co nejvíce z jeho vrozeného potenciálu. Události ho tedy zajímají jen do té míry, do jaké jim může být dán hlubší, obsáhlejší smysl v rámci celého životního vzorce a individuality člověka, jehož nativní horoskop je zkoumán.

 

Tento typ astrologa považuje předpovědi za potenciálně nebezpečné pro klienta, neboť v něm mohou vyvolat strach či nepodložená očekávání, a to obvykle ve větší míře, než jaká by umožnila moudrou přípravu na budoucí dění, jehož přesný charakter astrolog jen zřídkakdy zjistí, není-li jasnovidný – ovšem i jasnovidnost je nespolehlivá.

 

Statisticky podložené poznatky o významu různých faktorů v astrologii mohou být nejpřínosnější při práci s velkými soubory horoskopů a při ověřování platnosti tradičních učení o charakteristikách znamení, planet a meziplanetárních aspektů, avšak nemají valného významu v situaci, kdy před astrologem sedí klient s konkrétními problémy, které jsou alespoň do určité míry jedinečné.  Žádná statistika není stoprocentní. Pokud 70% analyzovaných případů naznačuje, že osoby s planetou v určitém postavení dosáhnou úspěchu v nějakém oboru či onemocní nějakou konkrétní nemocí, pak člověk, kterého má astrolog před sebou, může zrovna spadat do kategorie zbylých 30%. Statistický výzkum NEPRACUJE s individuálními případy, avšak může vypovídat o relativní platnosti běžně používaných astrologických charakteristik a technik – a tím zvyšovat věrohodnost základní astrologické teorie, což je něco, co většina astrologů vidí ráda.

 

Nedávné objevy v astronomii, astrofyzice a chemii přidávají této teorii na věrohodnosti tím, že odhalují úzkou souvislost – a dokonce vzájemnou provázanost – všech faktorů v konkrétním kosmickém prostředí, např. sluneční soustavě. To však samo o sobě nečiní smysluplným způsob, jakým jsou tyto kosmické souvztažnosti aplikovány v astrologii na jednotlivé osoby. Astrolog, kterému jde především o psychické zdraví svých klientů – a o své vlastní, neboť je sám sobě klientem! – považuje astrologii spíše za univerzální jazyk než za empirickou vědu, která předkládá konzistentní soubor zákonů o přímém „vlivu“ nebeských těles na lidské bytosti. Oba přístupy k astrologii mají bezpochyby svou platnost; každý z nich odkazuje k jinému typu temperamentu a způsobu myšlení.

 

Pustí-li se člověk do studia astrologie či sám vyhledá radu astrologa, bylo by dobré vše, co jsem výše uvedl, pečlivě zvážit, neboť mnohé záleží na myšlenkovém a pocitovém přístupu, s nímž se člověk obrací k astrologii a k jakémukoli konkrétnímu astrologovi. Totéž lze říci o návštěvě psychoanalytika.

 

2. Víme-li, že něco „je“, mělo by to vést k dalšímu tázání: „k čemu to je“? Většina lidí se však neobtěžuje ptát, co pro ně astrologie může udělat, čím může obohatit jejich vědomí a život nebo proč vlastně by pro ně mělo mít hodnotu, nechat si „vyložit“ horoskop. Astrologie se stala módní záležitostí. Přitahuje a fascinuje. A my jsme přirozeně zvědaví, co by o nás a především o naší budoucnosti mohl říci astrolog. Náš věk je na budoucnost orientovaný. Lidé cítí, že lidstvo prochází kritickým obdobím, snad přechodem k něčemu skvělému – nebo naopak k jadernému holokaustu? – v osobní rovině pak třeba ztrátou zaměstnání, náhlým zbohatnutím, zhroucením, rozvodem či ideální láskou. Každý cítí, že někam směřuje, avšak málokdo ví, kam. Možná napoví „hvězdy“. Je to bez rizika a může to být zábava.

 

Pro některé lidi může být povrchní znalost astrologie a snadná obeznámenost se znameními zvířetníku a populárními charakteristikami planet skutečně zábava – zajímavé konverzační téma, dokonce dobrý způsob, jak se předvést na večírku a udělat dojem na náhodné známosti: „Jaké jsi znamení?“ atd. Takovýto přístup neobnáší žádné velké riziko. Je příznakem nejisté a neklidné společnosti, v níž znudění či úzkostní jedinci těkají od jedné věci k druhé, od jednoho kultu či guruovi k druhému, v jakési naději na naplnění hluboké vnitřní prázdnoty. Všechno je vzrušující a nic není bráno vážně. Konečným důsledkem je obvykle zmatek.

 

Jiným astrologie skutečně učaruje; možná proto, že jim připadá jako otevřená brána do širší reality. Stojíte na prahu a snažíte se zjistit, co je ten nedozírný svět planet a souhvězdí, co vlastně znamená, jak jej nejlépe prozkoumat a jak se s ním seznámit. Astrologie je prastará; má nádech mystéria. Je evidentně založená na něčem, co skupiny lidí na všech světadílech považovaly za zásadní. Hrajete si s astrologickými symboly, snažíte se je přiřazovat každodenním zkušenostem, používat je jako světlo při cestách do vlastních hlubin – cestách ke svému skutečnému já, své bytostné podstatě. Kromě toho – neodhaluje nám astrologie pravou tvář našich příbuzných, společníků a přátel, skrytou pod každodenní maskou či přechodnými náladami, v lásce i hněvu? Tolik se druhým chceme dostat na kloub! A poznání znamená moc; nebo si to aspoň myslíme. Astrologie skýtá mnoho příležitostí k hrátkám „kdo s koho“ – nemluvě o těch méně etických možnostech.

 

Mnozí mladí lidé se dnes učí astrologii – patrně ne tak do hloubky – proto, že si mohou přijít na celkem snadné peníze, jakmile dokáží s přehledem spočítat hlavní data požadovaná k sestavení nativního horoskopu a svými výkladovými schopnostmi udělat dojem na přátele. Během tohoto procesu se jejich každodenní mysl a jazyk zahltí astrologickými pojmy. Zabřednou do světa symbolů. Každý astrolog by si měl být vědom nebezpečí „profesionalismu“, neboť profesionál obvykle vztahuje vše, co se týká jeho i druhých, ke své specializaci a bývá natolik zabrán do jazyka, který používá, že v dané myšlenkové oblasti ustrne. Pak ztratí schopnost vnímat, že astrologie je pouze jedním z přístupů k řešení životních problémů – jedním z mnoha.

 

Důkladnější a osvícenější student či praktik je často člověk, který se k astrologii dostal v důsledku svého zapáleného hledání náboženské či filozofické interpretace života, které jej přivedlo ke studiu starých či východních nauk. Poté, co zjistí, že astrologie hrála zásadní roli ve starověkých kulturách a dodnes je chována v úctě v asijských zemích, snaží se pochopit, v čem spočívá její univerzalita. To jej vede ke studiu současných myslitelů, kteří se zabývají astrologií jakožto zvláště významnou a praktickou aplikací metafyzických konceptů, které svým významem zdaleka přesahují své užití v astrologii.

 

Astrologii v současnosti studuje či používá řada univerzitně vzdělaných psychologů či dokonce lékařů, aby mohla ke svým profesním problémům přistupovat v rámci nového rozměru existence – podobně jako lékaři studují starodávnou čínskou metodu akupunktury, jež je praktickou aplikací základní životní filozofie – taoismu. Existují i lidé s dychtivým intelektem, formovaným striktně empirickými a materialistickými přístupy moderní vědy, kteří pocítili nutkání astrologii prozkoumat, aby prokázali, že jde o naprostý blud, avšak kteří, ač neradi, nakonec uznali platnost alespoň některých jejích předpokladů a opatrně podpořili něco z jejích tradičních poznatků.

 

Pokud jsme zde zmiňovali tyto různé cesty, které dnešní lidi přivádějí k astrologii, bylo to proto, že velmi mnoho záleží na tom, s jakým přístupem zájemce začíná studovat a – často příliš brzy – praktikovat, co se naučil v učebnicích či kurzech nezřídka vedených učiteli, kteří mají sami velmi zúžené a striktně technické chápání toho, co učí. Každá výuka astrologie by měla začínat otázkou: Proč se chceš astrologii naučit? Co čekáš, že ti přinese a jak hodláš své znalosti využít?

 

Stejné otázky by měly napadnout také každého, kdo žádá o astrologickou radu. Jedna z reálných možností psychologického poškození nebo dezorientace, jež hrozí každému, kdo podstupuje astrologickou konzultaci, vyplývá z falešných očekávání tazatele ohledně toho, co mu může astrolog odhalit. Řada lidí čeká, že jim profesionální astrolog bude schopen říci, co přesně je potká a jak jejich aktivita, ať už je jakákoli, nakonec dopadne. Jiní očekávají úhledně formulovaná řešení svých psychických problémů a pravděpodobně i potvrzení, zda jejich ambice, manželství či nová láska jsou to pravé. Od astrologie očekávají to, co mnozí mladí lidé od svého gurua – že je osvobodí od úzkosti, nejistot a pochybností a především že jim řekne, co přesně mají dělat a kdy.

 

Tohle obvykle po astrologii požadovat nelze, přestože v některých vzácných případech moudrý a psychologicky vnímavý astrolog může ukázat cestu z nějakých zřejmých obtíží a naznačit nejlepší z možných způsobů jednání – nebo ukázat, které jsou ty méně dobré, což bývá snazší.

 

V naší demokratické společnosti, která se teoreticky vyznačuje právem a povinností jedince rozhodovat o vlastním způsobu chování a svobodně si volit svou životní náplň, by mělo být úkolem astrologa pomoci člověku vyznat se v možnostech, které se před ním otevírají, objektivně a bez emocí prezentovat jakoukoli životní situaci a pokud možno objasnit co tato situace znamená v konkrétní fázi celoživotního vývoje dotyčného. Snad nejdůležitějším úkolem astrologa je dát minulým událostem a osobním krizím nový, konstruktivní smysl tím, že citlivě poukáže, proč a jak byly nezbytné pro rozvoj charakteru, síly a moudrosti – a tedy jak zapadají do celkového plánu aktualizace schopností a vloh, které byly při narození pouhým potenciálem. Transformovat události – obzvlášť ty obtížné a bolestivé – na nezbytné fáze celkového procesu „sebeaktualizace“ a naplnění osudu; právě toto by nativní astrologie měla umět poskytnout těm, kdo v ní věří a kdo ji používají, ať už pro sebe či pro klienty.

 

Takto chápaná praxe nativní astrologie – opakuji, že ta je dnes nejdůležitějším a nejpoužívanějším typem astrologie – je formou psychologického doprovázení; mohla by eventuálně sloužit i lékařům či komukoli, kdo přijímá zodpovědnost za poradenskou činnost. Z tohoto důvodu by mělo být zřejmé, že astrologie požaduje od těch, kdo ji praktikují, nejen určité penzum dovedností při výpočtu a výkladu nativních horoskopů a jakýchkoli horoskopů z nich odvozených, nýbrž i jistou míru psychologického chápání lidské povahy a současných společenských problémů a co největší osobnostní vyzrálost.

 

Zatímco není problém otestovat jedincovu způsobilost co do výpočtu horoskopů narození, progresí, tranzitů, uzlů, midpunktů a čehokoli, coastrologický systém jím používaný vyžaduje k účinné aplikaci na individuální případ, je očividně mnohem složitější prověřit „vyzrálost“ člověka přijímajícího zodpovědnost za výklad klientova horoskopu. Tento psychologický a duchovní požadavek je však stejně důležitý, ne-li více.

 

Zda by měly být vypracovány klíčové testy, které by uchazeč o oprávnění či licenci k provozování astrologie musel splnit, je otázkou, na niž nedokáži dát uspokojivou odpověď. Pokud by si „astrologická komunita“ a potenciální klienti uvědomili, že testy osobní vyzrálosti by v ideálním případě byly cenné jako ochrana mladých a důvěřivých, bylo by to samo o sobě významným krokem k tomu, aby se astrologie stala psychologicky bezpečnější a zdravější. Avšak obecný princip hodnoty vládně prosazovaného licencování astrologů – či psychologů a jiných odborníků, jejichž praxe může lidi poškodit – je nekonečně diskutovanou záležitostí. Obnáší řadu problémů. První je samozřejmě ten, zda jakékoli licencování nenarušuje svobodu slova a chování jednotlivce. Ve jménu „dobra lidí“ lze napáchat mnoho špatností. Kam až licencování dojde?  Potřebují licenci politikové nastupující do úřadu? Měli by spisovatelé a nakladatelé podléhat cenzuře, protože to, co píšou, může lidem ublížit a pokřivit jejich mysl či morálku? Seznam podobných otázek je nekonečný.

 

Kdykoli stát nebo kolektiv – například odborářská organizace nebo cech – získá pocit, že má právo či přímo povinnost chránit jedince před škodlivým jednáním jiných jedinců, je téměř nemožné určit, kde udělat tlustou čáru a vzdát se paternalistického přístupu. Každý si je vědom potřeby policie v situaci, kdy naše početné a heterogenní komunity nedokáží podrobit neukázněné či neschopné jedince kolektivnímu tlaku, který je nezbytný k ochraně ostatních – nikoli vynucováním práva, nýbrž tlakem morálním a psychologickým. Takový tlak předpokládá zejména účinné vzdělávání.

 

Na počátku vzdělávání je uvědomění, že znalosti jsou nutné. To vede k rozlišujícímu, objektivnímu a neemotivnímu stanovení, jaký druh znalostí je nutný. V oblasti současné astrologie je toto stanovení ztíženo skutečností, že existuje mnoho astrologických škol, z nichž každá má bohužel sklony prosazovat absolutní platnost svých základních konceptů a technik. Kdo má tedy rozhodovat, co všechno by měl astrolog umět, aby mohl získat oficiální licenci ke své praxi? Navíc, jak může kdokoli dokázat, že licencovaný astrolog moudře používá to, co má znát nebo co znal, když skládal zkoušku? To, co vidíme u lékařské profese, je názorným příkladem toho, jak svazující může být všemocný a vládou chráněný „svaz“. Nejenže může zavádět zastaralé vzdělávací normy, které veřejnost připravují o tolik potřebné odborníky – odborníky fungující na několika rovinách odbornosti – nýbrž může i vytvářet a prostřednictvím mocné propagandistické mašinérie šířit kolektivní přesvědčení, že pouze to, co považuje za správné a rozumné, by mělo být přijímáno a tedy povoleno. A přesto se každý rok dva milióny lidí ocitnou v nemocnici kvůli nemocem způsobeným lékařskou péčí a užívání lékařem předepsaných léčiv. Totéž lze říct o oblasti psychologie a psychiatrie.

 

Tímto nemám v úmyslu odsuzovat jakýkoli pokus astrologických skupin o zavedení nějakých základních norem astrologické praxe. Jen chci upozornit, co je skutečně v sázce. Jakákoli forma zákazu může často napáchat stejné škody jako provozování toho, co je zakazováno – a každý, kdo v Americe zažil období prohibice, by to měl vědět, neboť toto tragické užití legální moci bylo více než jakýkoli jiný sociální faktor zodpovědné za gangsterství, policejní korupci a bezzákonnost americké společnosti. Avšak národ je nepoučitelný a totéž, co se před 50 lety dělo s alkoholem, se nyní děje s marihuanou. Navíc, kdo může astrologickému nováčkovi zabránit třeba jen v tom, aby se lehkomyslně pustil do vykládání horoskopů, progresí a tranzitů sobě samému, přátelům a příbuzným?

 

Pouze jediná věc může být skutečně smysluplná: vzdělávání. Vzdělávání jak široké veřejnosti, tak budoucích astrologů. Je třeba zvýšit úroveň očekávání jedince, který vyhledává radu astrologa. Každý člověk, který si jde k astrologovi nechat „vyložit“ horoskop, by si měl uvědomit, co může a nemůže oprávněně očekávat – a jakou újmu mu mohou astrologické výklady způsobit, dokonce i v podání úspěšného a školeného astrologa. Právě proto píšu tento článek, v naději, že se stane volně dostupný mnoha tisícům lidí, kteří si dosud neuvědomují charakter a limitace základních údajů nezbytných ke studiu osobních horoskopů. Každý potenciální klient by měl být schopen klást opodstatněné a důležité otázky astrologovi, kterého vyhledá, nebo příteli, který se nabídne poskytnout, a to i bez vyžádání, bezplatnou radu. Měl by mít na paměti, že sdělovat svůj přesný čas narození komukoli, kdo o to požádá, může být dost nerozvážné – stejně nerozvážné, jako kdyby zaparkoval auto s klíčem uvnitř, který by byl všem na očích. Pokud astrologie dokáže to, co o ní tvrdí její vyznavači, pak je nevyhnutelně i zneužitelná. Jaký vymahatelný zákon či předpis zajistí, aby zneužita nebyla?

 

Opakuji, že to, co udělat lze, je veřejně propagovat minimální požadavky nezbytné pro astrologickou praxi. Člověk žádající či se zajímající o neprofesionální astrologické úsudky by se měl ujistit, že ten, komu naslouchá, tyto základní požadavky minimálně zná a dokáže je inteligentně použít v praxi. Pokud si nemůže být jistý, pak jedinou alternativou je vyhledat jiného astrologa a projednat s ním, co mu bylo sděleno. Navrhoval bych, aby jakákoli astrologická organizace s celostátními vazbami vytvořila komise, jimž by kdokoli, kdo si není jistý kvalitou astrologovy práce, mohl zaslat psaný horoskop či nahrávku rozhovoru. Takové komise – v každém větším městě by měla být jedna –  by mohly disponovat formálním vlivem, třebaže by neměly oficiální pravomoc nikoho odsoudit či zdiskreditovat. Za žádost o přezkoumání specifických a zdokumentovaných případů předložených komisi by měl být účtován rozumný poplatek. Tato komise by sloužila jako svého druhu „organizace na ochranu spotřebitele“, schopná astrologickému spotřebiteli poradit, jak postupovat a jak se chránit. Nezaujímala by žádné stanovisko ve vztahu k platnosti jakékoli školy, systému či techniky, neboť jejím jediným zájmem by bylo, zda ten, kdo dle svého tvrzení používá určitý přístup, skutečně dokáže v rámci tohoto přístupu způsobile fungovat.

 

Jinými slovy, NEJDE o to, zda nějaký konkrétní systém či výklad základních astrologických dat je sám o sobě platný – neboť na tom se astrologové neshodnou nikdy –  nýbrž o to, zda osoba, která danou techniku praktikuje, tak činí správně a s jasným vědomím zodpovědnosti vůči klientovi, jehož mysl a city mohou být hluboce zasaženy tím, co je mu sdělováno.

 

Každý profesionální astrolog, který si za konzultaci účtuje peníze, by měl být schopen zodpovědět alespoň základní klientovy dotazy ohledně toho, co je astrologie, jak funguje a co přesně znamenají pojmy, o nichž se klient dočetl třeba v časopisech či populárně naučných knihách. Například by měl umět popsat rozdíl mezi tropickým a siderickým horoskopem, obecný význam věku Vodnáře a Ryb či podstatu pojmů jako jsou progrese, direkce, midpunkty, solární revoluce a planetární cykly. Některé z testů, které byly navrženy pro udělení astrologické licence, toho obsahují příliš mnoho (a v jiném ohledu příliš málo), podobně jako psycholog ucházející se o státní licenci musí znát velké množství akademického materiálu, který (1) je často nepodstatný pro skutečné každodenní nároky jeho budoucí praxe a (2) nezaručuje jeho osobní vyzrálost a schopnost bezpečně a moudře pracovat s klienty.

 

Na závěr bych rád řekl, že na poli současné astrologie nepovažuji za důležité zavádět rozsáhlé a kategorické „normy“, které by v astrologické praxi nabyly platnosti zákona, nýbrž spíše vzdělávat – především astrology samotné – v chápání složitosti oboru astrologie. Nelze očekávat, že se astrologové shodnou na tom, které metody výkladu horoskopu jsou ty nejsprávnější, ba ani na tom, co by tento výklad měl obsahovat a co všechno by měl klientovi sdělovat. Existují naprosto rozdílné způsoby definování a hodnocení takových základních dat jako jsou zodiakální znamení, nativní domy, solární domy, aspekty, solární horoskopy, progrese atd. Některé systémy neakceptují hodnotu domů, nýbrž primárně používají určitým způsobem definované midpunkty a nedávno vynalezené speciální horoskopy. Využití statistiky považuje jedna skupina astrologů jako zásadní a druhá jako bezvýznamné. Dokonce i metody výpočtů se v několika případech liší.

 

Jediný normativní test by tedy zřejmě mohl prověřovat, zda je budoucí praktik důkladně obeznámen se správným používáním efemerid, tabulek domů a astronomických údajů jako jsou např. délka oběhu planet, jejich poměrná vzdálenost od Slunce, význam nebeské a pozemské šířky a délky, deklinace, rektascenze, časová pásma, uzly, body a midpunkty.

 

Astrologická fakulta, na níž by byly vyučovány nejdůležitější astrologické systémy, by svým studentům jistě mohla udělovat tituly, které by prokazovaly kvalifikaci v několika směrech a systémech astrologického výkladu a rozsáhlé znalosti typů astrologie používaných v minulých i současných kulturách. Je však sporné, zda by takovéto všeobecné znalosti skutečně zdokonalily kvalitu výkladů a rad udílených klientům; neboť když se astrolog ocitá tváří v tvář dychtivým, zmateným či rozrušeným klientům, intelektuální vědění (včetně statistiky) není tím nejpodstatnějším. Lidská kvalita vztahu, která vzniká působením astrologovy osobnosti a empatie, je často tím, na čem záleží nejvíce – a tato kvalita nemůže být normalizována, natož pak uzákoněna.

 

Přesto může být vykonáno mnoho pro to, aby bylo pěstováno lepší a konstruktivnější psychologické porozumění charakteru, významu a smyslu astrologie – nebo lépe řečeno, jasné chápání povahy, principů a zásad, na kterých astrologie odjakživa stála, různých významů, které jí byly dávány a řady účelů, kterým sloužila. To může být činěno pouze za pomoci poctivého, informovaného a důkladného programu veřejného vzdělávání, v němž nemají místo výstřednosti, dogmatická tvrzení ani přikrašlování.

 

6. prosince 1972.

 

Ed. Portland Astrology Center 1973, Portland, USA

 

Přeložila  Alice T.

Kurz humanistické a transpersonální astrologie 2018

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (zal. 1992)

první setkání v sobotu 22. září 2018

Nejstarší astrologické učiliště u nás (založeno 1992) otevírá už po dvaadvacáté základní kurz humanistické a transpersonální astrologie. Lektoři astrolog a výtvarník Pavel Turnovský se zabývá astrologií od roku 1968, astroložka, arteterapeutka a psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem Martina Lukášková se zabývá astrologií od roku 1990

 

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

27. běh září 2018 – červen 2020

Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na bytové semináře, které Pavel Turnovský vedl od počátku 80. let. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Pokračování textu Kurz humanistické a transpersonální astrologie 2018

Rudhyar: Minimální požadavky na praxi astrologie

Pokus o formulaci minimálních požadavků na praxi nativní astrologie

Dane Rudhyar

Výrazný vzestup zájmu veřejnosti o astrologii během posledních několika let zintenzívnil společenské a psychologické problémy, které byly v oblasti astrologie vždy přítomny, avšak v danou chvíli je zapotřebí brát je vážně v úvahu. Jsou nabízena různá řešení, z nichž některá mohou vytvářet nové a ještě rozsáhlejší a hlubší problémy. Tato problematika má všeobecný význam, neboť přesahuje astrologickou praxi a dotýká se základního vztahu mezi svobodou jedince, nezbytnou pro demokratickou společnost, a oprávněnými obavami jakékoli organizované komunity o osobní blaho jejích členů.

Pokračování textu Rudhyar: Minimální požadavky na praxi astrologie

Horoskop pro 3. týden 2018

Není od věci vědět, s čím a kde si hrajeme.

 

Pondělí 15. – úterý 16. – Měsíc v Kozorohu

Pondělí spojí Měsíc s Merkurem a Saturnem. Pevné postoje, názory, ale i obavy z přijmutí zodpovědnosti a značná vnitřní kritičnost mohou ovlivnit chod našich věcí. Udržme si odstup, večer bude uvolňující a pomůže nám prožité pochopit a zbavit vnitřní tíže. Na konstelaci se můžeme podívat i tak, že budeme mít příležitost najít motivaci k větší koncentraci a soustředěnosti. V podtextu dne se ovšem odehrává revoluční nálada. Na venek strohost a uvnitř bouře. Jak v nás, tak i ve společnosti. Nakonec Slunce s Venuší jsou si blízko a jejich spojení dynamizuje Uran s Neptunem. Máme-li chuť věci měnit, využijme soustředěnosti a použijme ji k přípravě našich „revolučních“ plánů či uspořádání rozbouřeného nitra. Takže přátelé, vše je možné, jen si to umět představit.

V úterý mají šanci vzpomenout si na odvetu ti, kterým byla pošlapána jejich hrdost. Můžeme vrátit a naopak i nám se může vrátit to, co jsme zaseli, a to jak v dobrém, tak ve špatném gardu. Měsíc s Plutonem v sextilu k Marsu s Jupiterem v kvadratuře k Uranu nabídnou mocnou strategii. Na nás bude, zda chceme podlehnout odplatě, nebo projít zkouškou a odmítnout hru o moc.

 

Středa 17. – čtvrtek 18. – pátek 19. – Měsíc ve Vodnáři, 17. 1. nov

Středeční novoluní spojené s Venuší oživí nároky a ambice. Odvážně vykročíme za vytčenými cíly. Případné změny a nečekané události nás upozorní na nutnost opustit starý způsob uvažování a otevřít se novému pohledu na věc. Společenské napětí bude odrážet potřebu změny. Otázkou zůstane, zda nastoupíme změnu s vnějškovým kosmetickým efektem, nebo změnu vnitřní, která nás ve svém průběhu krapet rozhodí. Tak či tak, pro oslavence velice důležité narozeniny, které budou vstupní branou do proměny citové ale i profesní. Prostě rok s plnou palbou na solár. Přeji odvahu a nebojte se ani svižného tempa ani změn.

Čtvrtek nás uvolní a nabídne společenského ducha. Bude nám dobře mezi lidmi plujícími na podobné vlně. Den by měl plynout bez velkých výkyvů. Odpoledne se dostane Měsíc do kvadratury s Jupiterem. Neberme si toho na sebe příliš, nebo nás zklame, že jsme věci jen rozdělali a nedodělali.

Během pátku mějme pod kontrolou své „velké oči“. Sklon zveličovat a přehánět se objeví na všech frontách. Držme se spontánních nápadů, které nás budou inspirovat k improvizaci. Můžeme objevit zajímavé úhly pohledu a nakonec i řešení.

Sobota 20. – neděle 21. – Měsíc v Rybách

Slunce vstoupilo do Vodnáře, kde už je pár dnů Venuše a nás čeká víkend, ve kterém se střetne naše pohodlnost s touhou něco zažít, vidět a podniknout. Záležet bude na tom, pro co se rozhodneme, a jak si zorganizujeme volný čas. Pro sportovní a společenské aktivity skvělé dny. Neváhejme si vyjít za hudbou a přáteli. Sobotní večer by měl být příjemný a uvolněný. Podobně i neděle. Zkusme ji opravdu prožít svátečně i přesto, že žádný svátek není. Bude-li během víkendu nějaká politická debata, nevěřme všem slibům a slovním návnadám. Vymalovat do pěkných barev se dá nakonec vše. Nechme věci plynout a v dalších dnech si řádně promysleme.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Teun de Hock

Horoskop na 2. týden 2018 – s přihlédnutím ke konjunkci Slunce,Venuše a Pluta

I to, co se jeví přesahovat naše možnosti, je možné uchopit a nést. 

Senior Airman Eric Summers Jr.

Pondělí 8. – úterý 9. – Měsíc ve Váhách, 8.1. druhá čtvrť

Poklidné pondělní dopoledne vystřídá rušný závěr dne. Mnohé z toho, co šlo, se po obědě zkomplikuje, protáhne, zamotá nebo odloží. V citové sféře si dejme pozor na rázné soudy, které mohou zabránit v pochopení druhé strany.

Úterý bude svištět jako o závod. Potřeba vše rychle vyřešit může vést ke spěchu a nepozornosti. Ve vztazích se ukáží klíčová témata i to, co bylo doposavad skrýváno a zatajováno. Získáme moc se rozhodnout.

Dny vhodné pro návštěvu zubaře – plombování zubů, odstraňování zubního kamene.

Úterý bude zajímavé tím, že se Slunce spojí v horní konjunkci s Venuší a navíc i Plutonem. Spojení se bude realizovat nejdříve na 19° Kozoroha, který v systému sabiánských symbolů nese obraz: Pětileté dítě nese tašku s nákupem a pak se přidá Pluton a troj-konjunkce se usadí na symbolu 20° Kozoroha: Při bohoslužbě se ozývá zpěv skrytého chóru. Můžeme tedy doufat, že planety oživí impulz směřující k větší odvaze vzít na sebe úkol, který je pro nás zatím hodně náročný a těžký a i přesto, že jsme mu plně nedorostli, chopili jsme se ho s tím, co máme a směřujeme ke společné tvůrčí práci, k naplnění transpersonálních cílů. Tyhle věty se mohou jevit příliš složité, vznešené či nejasné. Pojďme si vše víc přiblížit.

Planety, které jsou v konjunkci, spojujeme v astrologii s impulzem k novému začátku, k posílení společných funkcí, k síle projevit se jako „jedno tělo a jeden duch“. Slunce, funkce vůle, zdroj životní energie, se obohatí o prvek plutonické dynamiky. Pluton je symbolem, hlubšího pohledu, intenzity, tlaku na odhalení pravdy ovšem skrze cestu střetu s mocí a bezmocí. (Ještě je v konjunkci i Venuše. Já vím, nenapovídat, prosím. Zmíním se o ní za chvíli a věřte, mám k tomu svůj důvod 🙂  ) Pluton ve spojení se Sluncem tedy může začít upírat právo na existenci našim vlastním ryzím potřebám, touze něco urovnat a uzavřít, i nadšení jít dál. Nutí nás vzdát se práva na to, co nám náleží. Vystavuje intenzivnímu tlaku, ve kterém si uvědomujeme vlastní bezmocnost a mocnost toho, o čem víme, že na nás má vliv. Pluton přináší stav, ve kterém odmítá sledovat malichernosti a rovnýma nohama nás staví před to, co je tabuizované, co jsme nechtěli vidět, co jsme si nechtěli přiznat. Ano, není to nic, co by člověk dobrovolně podstupoval. Konjunkce nás bude tlačit (oslavence těchto dnů o to víc, neb ji budou mít fixovanou v solárním horoskopu) k tomu, abychom neslevili a horlivě usilovali vystavit zeď, která nás oddělí od všeho nepříjemného, bolestného a temného. Naše snažení je však předem odkázané k nezdaru. Čím víc s touto konstelací budeme stavět kolem sebe zeď, tím víc budeme vlastně odkopávat své základy a zcela nevědomě se připravovat na naprosté odhalení, které nám ukáže ta nejslabší a nejskrývanější místa. Je to opravdu vcelku zásadní situace, která má nesmírný potenciál pomoci nám vybudovat znovu osobnost stojící na nosných a pevných strukturách a zbavit nás masky, hrající si na nás samé, stojíc na mindrákách, závistivých tendencích a lžích o nás samých.

Pokud se nám podaří ucítit v úterý či v dalších dnech nejistotu, chopme se jí a nesnažme se ji skrývat či zahnat něčím „sladkým“. Všimněme si, čemu se chceme vyhnout, co chceme uzavřít, aby nás už nebolelo či aby se nestalo realitou. Jaká jsou naše vnitřní hnutí a jak se vlastně točí stále dokola, aniž by nás pustila dál? K takovým stavům můžeme práv nyní přistoupit jako výzkumníci a vědomě je nechat pracovat, i přesto, že průběh bude bolestivý, úzkostný a bude nás možná i izolovat od ostatních. Můžeme se na to podívat totiž tak, že to, co nás trápí-bolí, je zdroj. Je to, jako bychom poprvé viděli atom a pochopili, z čeho se skládá svět. Je to, jako bychom navíc v hrůze zjistili, že atomem to nekončí. Omámí nás naprosté znejistění, že atom je možné ještě dál dělit, že za stavem úzkosti je ještě další a další bolest. To nás, přiznejme si, na chvíli pěkně paralyzuje, ale na druhou stanu, tento stav neodvrátí naši pozornost a nechá nás u tématu. Pokud se tomu podvolíme, objevíme, že atom se skládá z další částí a jde tedy dělit. Toto zjištění nám v reálu ukáže, čeho se bojíme, co je vlastně ona úzkost, najednou vše – důvody a pravdivé příčiny našeho stavu jasně uvidíme a uvidíme i další souvislosti. Je to chvilkové jasné, světlé a bez-emoční vystřízlivění, které zažijeme uprostřed trápení či sužujících stavů. Ona „vize“, tedy plutonské prohlídnutí je to, oč Plutonskému procesu vlastně jde. Jde o to, abychom bez emocí a sentimentu poznali, jak vnitřně pracujeme, jak mysl, emoce a tělo společně reagují. Pokud si poznání udržíme, můžeme jednat a proměnit reálnou situaci tak, aby nám dále neubližovala. O to víc, že v konjunkci Slunce Pluton je i Venuše, která v horní konjunkci má sílu nastavit výsledky toho procesu jako pevné hodnoty dalšího života.

Je třeba, aby hlasy našich životů zněly jako skrytý chór v kostele, který tvoří naše galaxie. Nesmějte se této představě. Je možná trochu neohrabaná, ale pokud se na ni zaměříte, uvidíte, že zaobírat se trápením ohledem toho, že na rovině vztahů, jsme došli do slepé uličky a nevíme, jak dál, je mrháním sil. Planety nás vyzývají k akci, k bolestivému průchodu úzkou dírou našich šablonovitých představ, tlakem stěn z námi postavených dogmat, směrem k světelné díře, kterou však obklopují naše představy, ze kterých nehodláme slevit. To je porodní cesta, která se právě otevírá a zve nás na cestu k novému člověku.

Slunce, Venuše a Pluton jsou při své konjunkci vrcholem T-kvadratury na Měsíc v opozici na Urana. Je to tedy mocná síla, která se právě zvedá. Buďme jako pětileté dítě, ze sabiánského symbolu a směle se chopme úkolu, přesahujícího naše možnosti. Nějak to dáme! Vstupme tam, kam se tolik bojíme, neboť náš strach, je platonským mámením, snažícím se nám vnutit představu, že „nejsme nic“ a „za nic nestojíme“. Jsme a stojíme. Jsme světla a stojíme za vztah!

 

Středa 10. – čtvrtek 11. – Měsíc ve Štíru

Ve středu nám půjde práce od ruky. S trochou odvahy se rozhodneme a skoncujeme se zlozvyky a stravovacími neřestmi. Den podpoří workoholiky. Právě ti by si měli v závěru dne udělat čas na odpočinek, jinak si zadělají na budoucí obtíže. Dělám: „Bu bu bu“, vím, ale jde o to, že konstelace je opravdu silná a ti, kteří tlačí na výkon, budou opravdu včele a při síle. Je třeba si však uvědomit, že naše tělo není výkonnostní stroj, naše vědomí výkonnostní páka. Včas zařaďme pauzu. Proměna počasí bude mít vliv na naše plány. Nezoufejme.

Čtvrtek je klíčový pro obchody, nákupy, pracovní pohovory, podání inzerátů, schůze a realizace nových projektů. Měsíc v konjunkci s Jupiterem a Martem v trinu na Neptuna a sextilu k Venuši, Slunci a Plutonovi nás mohou podpořit v našich výše zmiňovaných snahách, ale také nám pomoci vyjádřit to, co potřebujeme. Zvolíme dobré plány a vše si zorganizujeme tak, abychom maximálně využili nabídek i svých sil. Jsou to velmi příhodné a dobré podmínky. Tak se snažme. Navíc, chceme-li ve vztazích něco změnit, posunout, nebo vyjasnit, měli bychom v těchto dnech jednat.

Dny Štíra využijme pro masáže, lymfatické masáže a peeling pleti.

 

Pátek 12. – sobota 13. – neděle 14. – Měsíc ve Střelci

Dynamický pátek půjde na ruku těm, kteří jsou ochotni nést svou kůži na trh. Nebojme se tedy setkání ani pracovních pohovorů. Na cestách a zvláště při řízení vozu buďme opatrní. Tendence riskovat a spěchat není příznivcem běžné automobilové dopravy. Den vhodný pro masáž těla, cvičení a následné hydratování pleti.

sobota

Sobota zamíchá kartami a nechá nás v domněnkách plavat přívalem silných pocitů. Ovlivní nás většinové názory a jen těžko se bude dařit prosadit si tu svou! Podvečer nás probere a večer už proběhne ve svižném duchu. Čas jako zrozený pro lásku a seznámení.

Nedělní dopoledne bude plné spontánní kousků. Udělejme to, co budeme cítit. Dovolme si být uvolnění. Odezvy se pak jen pohrnou. Odpoledne převáží tlak na funkčnost a pravidla. Nečekejme, že vše půjde tak jako dopoledne. Měli bychom přihlédnout k tomu, co je třeba udělat a dokončit.

Odlehčeme stravu a hýbejme se, neb přes víkend půjdou nadbytečná kila dolů.

 

Závěrem: Spojení planet těchto dnů bychom mohli interpretovat jako určité završení vztahu mezi naší vůlí a citem do hodnot, které poslouží pro budoucí rozvoj. Připravit se můžeme na velice zásadní zvraty a projevy moci, které se přihlásí o místo v našem srdci. Podpořeny budou ambice, zesílí tlak na výkon a efektivnost. Podnětná situace pro ty, kteří o něco usilují či podnikají. V citové rovině však může být efekt a formu nadřazeny přirozenosti a upřímnosti. Zdá se, že úkol pro rok 2018 se skrývá v nalezení míry mezi tím, jak se chápeme společenské i osobní role a tím na kolik zůstáváme autentičtí, tvz. sví. Hodně odvahy přeje astroložka Martina Lukášková

(Věnováno Světlaně, Vlaďce a Daniele)

Foto:  Senior Airman Eric Summers Jr.