Znamení zvěrokruhu v ascendentu

Znamení zvěrokruhu v hlavních osách horoskopu. Kapitola z knihy Dane Rudhyara Astrologické domy, pracovní překlad Jiří Markes.

BERAN  –  VÁHY

Beran představuje přímočarý pohyb života ke konkrétnímu, hmatatelnému a zosobněnému stavu existence, protože je přirozeností síly Dne usilovat o projev skrze odlišování a zosobňování na jakékoliv úrovni. Takto, když je Beran znamením  vycházejícím na východním horizontu, když dochází k prvnímu aktu alespoň relativní nezávislosti – prvnímu nádechu -se do latentního vědomí dítěte otiskuje dosti impulzivní a spontánní nadšení prosazovat svou osudovou jedinečnost – svou dharmu – a pokusit se jasněji definovat kým je ujímáním se vedení v životních situacích.

Beran je znamením, které je úzce spojeno s duchem dospívání. V této době síla Dne právě začíná ukazovat svou intenzitu, je stále nejistá. Ale svou nejistotu nahrazuje zdáním smělosti. Osoba s Beranem na Ascendentu může mít sklon k romantizaci své osobitosti. Může být naplněna touhami a přáními po čemkoliv co na ni samu zrcadlí její nezbytné a jedinečné já. Objekty jejích tužeb a zrcadla jejího skutečného já budou mít charakteristiky Vah, protože Váhy budou znamením na jejím západním horizontu, Descendentu, a tak symbolizují způsob, kterým bude – nebo by měla – přistupovat k meziosobním vztahům.

Váhy představují posun směrem k společensko – kulturnímu vědomí, nadšení pro „Já“  interaguje s „Ty“, tak aby pomocí této souhry mohl být zakoušen větší život. Protože Ascendent v Beranu podněcuje typickou adolescentní touhu po sebevyjádření a prosazení jedinečnosti, vyžaduje jako vyrovnávací sílu pocit společenských hodnot. Ale na úrovni Berana by nemělo být příliš zpochybňováno, že jedinec musí mít něco v čem nebo v rámci čeho se prosazuje, je však lepší když prosazení přijímá skupinovou formu, kolektivní hodnotu, ušlechtilý ideál nebo možná víru v něco co by umožnilo sebeaktualizační hnací síle Berana přijmout podobu neosobního vyjádření nebo transcendentních duchovních energií.

Když nastává opačná situace, to znamená, když při narození Váhy vycházejí a Beran zapadá, má jedinec sklon být polem působnosti kolektivních impulsů a skupinových ideálů, protože pozná, co a kým je v podmínkách skupinové aktivity nebo alespoň pevného a idealizovaného partnerství. To vůbec neznamená, že osoba bude „vyrovnaná“ – „rovnovážný“ symbol Vah není astrology v plném rozsahu chápán* – místo toho se bude hodně zabývat svým společenským nebo kulturním posláním, hodnotou aktů svého sebevyjádření. Nebude pro něho snadné nalézt sám sebe v osamění, a může zakoušet nejistotu a vnitřní zmatek dokud nenajde své místo v nějaké skupině nebo společnosti, kam jak intuitivně cítí, skutečně patří.

* Není důležité, jaký mají váhy tradičně vzhled, ale to k čemu se používají. Slouží k zvážení jedincova příspěvku společnosti nebo skupinovému vztahu z hlediska nějaké kolektivně uznané hodnoty. Ve Vahách  kolektivita nastavuje standarty, které určují význam individuálního zapojení v jakémkoliv skupinovém procesu.

Tato osoba bude potřebovat individualistického, seberealizujícího se, emotivního partnera, který by mu pomohl najít sebe sama pomocí jejich vztahu. To může někdy znamenat urychlení jedincovy cesty do partnerství dosti adolescentním způsobem, nebo vpád devocionální oddanosti vůči osobě – nebo zosobněné záležitosti – ve vztahu, které jedinec s ascendentem ve Vahách může ukázat svou schopnost skupinové organizace a společenského, kulturního nebo náboženského požitku. Každá skupinová zkušenost vyžaduje katalytickou přítomnost individualizované vize nebo uvolnění energie.

Význam, který je přisuzovaný přítomnosti Berana a Vah na dvou koncích vertikální linie horoskopu následuje výše uvedené principy, až na to že nyní mluvíme o schopnosti organizace a integrace na privátně osobní – čtvrtý dům – a veřejně profesionální – desátý dům – úrovni. Proto bychom měli uvažovat o nejlepším způsobu, kterým má být tato schopnost nalézána a zakoušena v tomto procesu osobní a společenské integrace.

Beran na hrotu čtvrtého domu zdůrazňuje potřebu zřetelně zaměřené aktivity a entuziasmu, nebo víry, v hledání osobních základů a vnitřní jistoty. Není příliš pravděpodobné, že jistota bude nalezena v pasivní podřízenosti tradici nebo rodinnému modelu. Jak napsal jeden anglický filosof na začátku třicátých let 20. století: „Jedinou jistotou je nejistota“, nebo může být řečeno: Nejlepší obrana je útok. Problém je: Kam chceme dojít?

Zodiakální znamení ve Středu Nebes by na tuto otázku mělo poskytnout odpověď, a tímto znamením jsou Váhy. A tak cíl by měl být participací na konkrétní společenské aktivitě a možná na ustavení nových společenských hodnot. Účel participace na veřejném podniku může zahrnovat jak překonání, tak obětování hodnot náležejících striktně osobnímu životu – zejména v případě Střelce na Ascendentu. Taková naprostá oddanost společensko-kulturnímu procesu, možná hluboce transformujícímu nebo revolučnímu procesu, může skrývat hluboký pocit osobní nejistoty, který následně může znamenat quasi – adolescentní a nestabilní přístup k situacím doma, možná vzpouru proti matce a všem zavazujícím formám majetnické lásky. Řešení osobních problémů integrace by mělo být hledáno v těch tradici přesahujících hodnotách, které participují na velkém, na budoucnost orientovaném nebo duchovně – náboženském společenství a mohou – s nadějí  – odhalit duši fungování v kritickém stavu mezi dvěma psychologickými a mentálními fázemi lidské evoluce.

Zde by mohl být částečně pojednán důležitý faktor zatím pouze naznačený v mé analýze dvojice Beran – Váhy, tím mám na mysli pozici planet, které vládnou zodiakálním znamením Beranu a Vahám, a aspekty těchto planet k jiným planetám. Nicméně, je nemožné v rámci této knihy tento faktor a všechny problémy které z toho plynou projednat. Dnes je koncepce „planetárních vládců“ dosti nejasná. Ta měla velký smysl v starém geocentrickém Ptolemaiově systému, protože byl formulován z hlediska polarity Slunce – Luna a pěti úrovní planetární aktivity, každé ovládané planetou. Ale na rozdíl od té doby jsou dnes používány planety za Saturnem, symetrický obraz představovaný starým systémem je rozbit, a vládcovství by mělo být pravděpodobně chápáno jiným způsobem podle naší moderní koncepce solárního systému.

I tak, dokonce v této nepříjemné a přechodné situaci, může být studium planet, které tradičně ovládají čtyři rohové domy nativního horoskopu velmi důležité, zvláště z hlediska domu v kterém jsou vládcové zodiakálních znamení na hrotech rohových domů umístěni. Například, jestliže Mars – ve starém systému vládce Berana – je umístěn v jedincově sedmém domě, martická funkce pokud ji má co nejefektivněji použít při objevování své identity a svého osudu má výrazně co do činění s manželstvím a partnerstvím. Klíč k objevení já leží ve vztazích, do kterých jedinec vstoupí. Jestliže se Mars nachází v pátém domě, jedinec nejpravděpodobněji objevíkým je v zrcadle svých výtvorů nebo svých dětí – nebo ve všech dynamických pokusech promítnout navenek to co je uvnitř něho aktivní – to co přinesou jeho intuitivní vjemy. V šestém domě by planeta vládnoucí Ascendentu naznačovala, že klíč k sebeobjevení leží v obětavé práci, službě nebo učednictví.

Stejný typ dedukce by mohl být použit ohledně dalších rohů nativního horoskopu, a třeba – ale mnohem méně efektivně – i v případě planet vládnoucích znamením na hrotech následných a padajících domů. Osoba s vládcem znamení na Descendentu umístěným ve druhém domě může vidět svoje intimní vztahy úzce spojené s finančními záležitostmi a požadavkem značné snahy o zvládnutí svých vrozených zdrojů a schopností, v osmém domě by se mohl vztahovat k potřebě regenerace pomocí zkušeností vzdání se ega, jestliže manželství má realizovat své transformující možnosti, nebo k opatrnému zvážení finančního výsledku partnerství jestliže se tento ukazuje důležitý a hodnotný.

Možnosti nabízené takovou technikou jsou četné, mohou být užity zejména při radách týkajících se zaměstnání s ohledem na desátý dům a planetárního vládce znamení kulminujícího ve Středu Nebes. Jestliže je tento vládce v pátém domě, sebevyjádření je nutné pro úspěch ve veřejných aktivitách nebo v jedincově profesi. Jestliže jsou ve Středu Nebes Váhy – potom je vládcem desátého domu Venuše – pravděpodobnost úspěchu v nějakém kreativním povolání nebo zplození nadaného dítěte by byly evidentní. Ale jestliže je tato planeta v disharmonických a napjatých vztazích k jiným planetám, uskutečnění těchto možností by vyžadovalo velké úsilí a odhodlání. Opozice mezi Venuší a Saturnem bude mít tendenci pozdržet úspěch, nebo bude vyžadovat velkou hloubku hledání a možná boj proti schématům společenského provozu nebo stoupencům konvence, úspěch však nakonec může být získán.

Z tohoto všeho by mělo být jasné, jak důležité je, aby domy byly správně sestaveny a aby rohy byly vypočteny pro přesný okamžik prvního nádechu. Je také jasné jak neúplný musí být jakýkoliv systém „ekválních domů“ který nebere v úvahu dvě osy stanovené časem a místem narození – nebo jakýkoliv systém který nebere domy v úvahu vůbec.

 

BÝK  –  ŠTÍR

Tyto dvě znamení představují reakci, která následuje akci, která začala během rovnodennostních období. Vztahují se k procesu spojení a stabilizace ovládanému konkrétním organickým cílem. V Býku tento proces operuje hlavně na biologické a instinktivní úrovni, ve Štíru zahrnuje ztotožnění se se silami, které jsou zaměřeny na vzájemné spojení individuálních jednotek s cílem vybudovat větší společenský nebo „okultní“ organismus – vzájemné spojení které, aby bylo efektivní, musí zasahovat samotnou podstatu bytosti (proto spojitost Štíra se sexem). Nicméně, je to Býk, který symbolizuje operace přirozené a biologicky naléhavé sexuální funkce, zatímco ve Štíru má sexuální aktivita zosobňující charakter. Ve Štíru se setkávají lidsképotřeby a odpovědi na individuální touhy. Jejich nátlak je spíše než žlázový a instinktivní psychologický, tím je v osobním smyslu majetnický a je vystaven všem druhům perverzí, ale také transmutaci. Na druhé straně v Býku je to prostě plodný instinkt, zaměřený na plození potomstva, nebo výhradně instinktivní uvolnění biopsychických energií.

S Býkem na Ascendentu jedinec obvykle objevuje svou pravou přirozenost skrze produktivitu na té či oné úrovni. Vytváří a má sklon lpět na produktech. Může jít o úplné ztotožnění se jak s procesem produkce, tak s osobou nebo skupinou jejichž potřeby má tento proces uspokojit. Nemusí jít pouze o pevnost záměru, ale také o hrdost z uskutečnění, biologického nebo společenského, důsledkem čehož je spousta egoičnosti a poněkud omezený obzor. Nicméně v konkrétní oblasti produkce, v které dharma jedince působí, mohou být dosaženy významné výsledky. Řečeno spirituálně nebo dokonce psychologicky, není pro něho problémem stát se příliš osobně oddaným výsledkům své aktivity a umožnit přirozenosti života jednat skrze svou osobu.

Býk na Ascendentu nevyhnutelně implikuje Štíra na Descendentu. Jedinec se bude muset alespoň částečně vzdát své osobní náklonnosti ke svým vlastním produktům vztahem s osobami, které mají společenštější vizi, nebo kteří potřebují zkušenost spontánního a přirozeného uvolnění organických energií. Takové vztahy posilují tu část jeho přirozenosti, která hledá širší obzory a v mnoha případech vědomější a vyrovnanější přístup k produktivitě – a také zodpovědnější přístup z hlediska skupinového cíle. Jedinec může hledat partnery pomocí, kterých si kompletněji uvědomí širší společenské, morální nebo politické záležitosti.

V opačné situaci osoba se Štírem na Ascendentu bude často usilovat o naplnění své role ve společnosti získáváním síly z osob, které jsou jí velmi blízké. Řada politických vůdců byla narozena se Štírem jako svým vycházejícím znamením – Disraeli, Gandhí, Lenin, Stalin, Mussolini. Tito lidé mají požitek z užití společenského vlivu a identifikace s potřebou jejich lidu dosáhnout určitého typu organické integrace na národní úrovni, ale co se týče jejich partnerů, čerpají z nich vitální síly a požadují konkrétní výsledky v průběhu stanovené aktivity.

Stálost záměru a přirozená organická produktivita znamení Býka, když souvisí se čtvrtým domem, zdůrazňuje důležitost hlubokých kořenů jedince v konkrétní zemi a tradici, a pevného základu domova. Ale jako v každém jiném případě povaha tohoto základu závisí ve velké míře na tom, jaké zodiakální znamení je na Ascendentu, protože Ascendent je zdrojem všeho co charakterizuje základní funkci jedince jako individuality, to znamená jeho identitu jedinečné osoby. V mírných oblastech severní hemisféry, jestliže je Býk v bodu Nadiru nativity, může být na Ascendentu předpokládán Kozoroh, Vodnář nebo dokonce Střelec. „Zemský“ charakter Býka by mohl být zesílen Ascendentem v Kozorohu, a Descendent v Raku by mohl přispět k soustředění pozornosti na produktivitu v okruhu domova nebo v okruhu jasně definovaného pole aktivity. Musím zde důrazně zopakovat, že jakákoliv astrologická indikace musí být vztažena k mnoha jiným – ve skutečnosti k celé nativitě – dříve než může být uchopen její význam z hlediska osobního charakteru a osudu.  Individuální osobnost je akord dynamických faktorů, a žádný jednotlivý faktor nemůže být pochopen, jestliže je vytržen z kontextu celé nativity – proto taková analytická charakterizace zde navržená může být provizorní a pouze částečně platná, zabývá se pouze všeobecnými principy.

Býk symbolizuje v ročním cyklu vývojový vzestup života ke Slunci, vzestup energie, která vyživuje rostlinu a vrcholí, když je rostlina v květu. Střed Nebes ve Štíru, který polarizuje tento vzestup, jestliže je Býk na hrotu čtvrtého domu, představuje rozkvět životní energie v alespoň relativně zralém organismu osobnosti – tedy půvabu mladistvého těla okouzleného jiným a v sexuálním spojení usiluje o dosažení zkušenosti síly, která se projevuje pomocí sjednocení životních polarit. V pozdějším cyklu zkušenosti, okolo padesáti let věku, může být toto naplnění vitálních energií nahrazeno vyzvedáváním společensko – profesních úspěchů. Tyto také naznačují sjednocení s nadosobní skutečností – skupinou, národem, lidstvem – která uvolňuje společenskou sílu. To může mít za následek převzetí vedoucího postavení, zvláště jestliže je vycházejícím znamením Lev – jak tomu bylo v případě Bismarckovy nativity, a nativity J. P. Morgana staršího, světového bankéře, který musel mnoho vykonat v průběhu zapojování se Spojených Států do 1. světové války.

Zde znovu vidíme v činnosti protikladné konce nativního meridiánu, Nadiru a Zenitu. Ve čtvrtém domě je produktem býčí plodnosti osoba sama o sobě, a v desátém domě by produkt štíří naléhavosti k hluboké pospolitosti s jinými osobami mohl mít vyústění ve významné a přínosné „funkci“. Ten, který funkci zastává a funkce na sobě vzájemně závisí. Výsledky tvoří jejich interakce.

 BLÍŽENCI  –  STŘELEC

Znamení Blíženců charakterizuje čilá dychtivost rozšířit prostor jedincovy osobní zkušenosti pomocí mnoha lidských kontaktů a vstřebání rozmanitých informací které jsou pohotově k dispozici. Blíženci jsou nejtypičtějším symbolem intelektuální zvídavosti a mysli, která přesně a analyticky třídí znalosti k praktickému a osobnímu použití. Protilehlé znamení, Střelec, se vztahuje k abstraktnějšímu a vyzrálejšímu typu vědomosti, týkající se integrace vzdáleně souvisejících faktorů, filosofie, náboženství a jakékoliv formy, která je hledáním základních hodnot a pochopení nebo moudrosti. Blíženci zacházejí se snadno dostupnými zkušenostmi a konkrétním způsobem myšlení, Střelec se vším co rozšiřuje duševní obzor, odvádí jedince od rutinní existence a podněcuje ho snít velké sny. Blíženci představují mentální schopnost, která se týká ovládání okolního prostředí, aby co nejlépe vyhovovalo jedinci a předpokladům ega, Střelec je pronásledován stále širším obzorem, žízní po dobrodružstvích za hranicí snadno pochopitelného.

Ascendent v Blížencích často naznačuje dychtivost po vědění a hluboce zakořeněné očekávání že to je znalost a rozmanitost dojmů a kontaktů, která jedinci odhalí jeho vlastní individuální identitu. Ve skutečnosti bude používání myšlenkových procesů velmi důležité, ale nebezpečné je to že jedinec může být chycen v síti nevýznamných záležitostí, logických tvrzení, experimentů a může se ztratit v bludišti informací, které i když jsou dobře uspořádány, mohou postrádat širší význam a neberou na zřetel společenské důsledky.  Descendent ve Střelci naznačuje, že vztahy by měly být založeny na širších hodnotových schématech. Střelec dodává Blížencům svoje abstraktní referenční rámce, svá logická pojetí, svou nespokojenost s lehce uchopitelným a dočasně módním. Umožňuje expanzi vědomí pomocí vztahu. Osobně asimilovaná informace, i mentální uvědomování jedincovy esenciální přirozenosti by mělo být používáno z hlediska lidského společenství a podílení se na hodnotách velkých myšlenek.

Když je vycházejícím znamením Střelec, jedinec si může libovat v životě pod širým nebem a cestování – nebo tak nějak to říká tradice ! – ale mnohem podstatněji je osobou, která si bude uvědomovat, jaká a kým je skrze účast na velkých záležitostech, společenských nebo náboženských názorech a hledání pravdy. Tato hledaná pravda může být ta pravda psaná s velkým začátečním písmenem, kterou se jedinec pokouší prosazovat nebo propagovat s často fanatickým zápalem, nebo alespoň velkým nadšením. Svou vlastní pravdu nebo dharmu může nalézt vyučováním jiných tomu, co pohánělo jeho entuziasmus, ale potřebuje polarizující vliv přesnější, empiričtější a analytičtější blíženecké mysli. Měl by, alespoň teoreticky, hledat partnera který s ním bude spolupracovat na praktické rovině, možná na několika rovinách úsilí tak že jeho zevšeobecňování a rozpínavost mohou být zásobeny celou škálou náležitých údajů a mnoha úrovňových vztahů.

Blíženci na hrotu čtvrtého domu mají v průběhu procesu integrace osobnosti tendenci k proměnlivosti situací. Strom osobnosti může být jako palma nebo sekvoje, které mají namísto hluboko sahajícího hlavního kořene velmi širokou a rozsáhlou síť kořenů nepříliš hluboko pod povrchem. Koncentrace na nejelementárnější pocity může být obtížná. Jedinec může mít pochopení pro mnohá působení a podněty k růstu, spíše než pro stabilní a zajištěnou realizaci toho co ve skutečnosti je a k čemu jako jedinec směřuje. Nebezpečím pro silné a důmyslné ego je rozvíjet se jako výkonný a možná domýšlivý organizátor celku životních zkušeností.

V takovém případě hodně záleží na znamení na Ascendentu. Ve většině situací to bude buď Vodnář nebo Ryby, pouze na dalekém severu by to mohl být Kozoroh, stabilizující vliv. Ascendent ve Vodnáři může zdůrazňovat idealismus anebo společenskou nespokojenost, Ascendent v Rybách by mohl do blíženeckého základu osobnosti přinést transcendenci a možná psychickou nestabilitu. A postavení planet ve čtvrtém  domě by mohlo výrazně modifikovat a polarizovat typické charakteristiky Blíženců, buď přidává na neklidu nebo stabilizuje intelektuální konstrukce na kterých závisí vnitřní jistota jedince.

 

Když je situace obrácená a na hrotu čtvrtého domu je Střelec, mohou být jako kořeny stabilizace a upevnění osobnosti hledány filosofické, náboženské nebo rodové koncepce. Důležitým faktorem může být osobní ambice zanechat výrazný otisk ve společnosti. Rodný dům může být otevřený mnoha vlivům a hostům. Matka může mít intenzivní náboženské přesvědčení a vštěpovat ho rozvíjejícímu se dítěti a adolescentovi. V raném dětství se mohou objevit daleké cesty.  Později, v časech krize, bude mít jedinec tendenci obnovovat svou vnitřní sílu výraznými akty důvěry ve svůj osud, a hledáním filosofického nebo morálního ospravedlnění svých pocitů a možná své společenské ctižádosti.

S Blíženci ve Středu Nebes by měly být intelektuální schopnosti použity v nejvyšší míře. Při snaze o dosažení společenského nebo profesního cíle bude důležitá asistence intelektuálů, odborníků, výzkumníků. Hbitá mysl může být nejcennější v přizpůsobování se požadavkům jakékoliv veřejné situace, kterou se musí zabývat. Tato schopnost společenské adaptace a způsobilost k zacházení s informací by měly být v rovnováze s určením a možná osobní poctivostí a proselytismem Střelce v Nadiru nativity. Nativita Franklina D. Roosevelta je příkladem takové situace, ale planety v jeho desátém domě a stellium ve znamení Býka byly ještě důležitější při určování jeho osobnosti a osudu.

 RAK   –   KOZOROH

Tato dvě znamení mají svůj počátek v solsticiích, okamžicích v kterých se dvě polarity solární životní síly nacházejí ve stavu maximální nerovnováhy. V Raku je síla Dne na vrcholu, přestože síla Noci není v žádném případě anulována a od této chvíle bude pomalu nabývat na síle. V Kozorohu má naopak maximální převahu síla Noci. Takto jsou charakteristické rysy jedné z těchto dvou sil v těchto zodiakálních znameních zveličené a příliš zdůrazněné. Tento důraz slouží základnímu účelu v celkovém schématu zodiakálního cyklu, jedna z dvou polarit je odkryta ve všech svých důsledcích a omezeních.

V Raku se Slunce, které se pohybovalo k severní deklinaci – to znamená že západy Slunce se tři měsíce odehrávaly severně od přesného Západu – „zastavuje“, což je etymologickým významem slova solsticium, sol je latinský výraz pro Slunce. To symbolizuje náhlý obrat procesu, který trval půl roku. Blíženecká dychtivost po podrobení si většího životního prostoru a rostoucím vědění pomocí všemožných experimentů se zastavuje. Řečeno symbolicky, mladý muž, který rozptyloval své energie experimentováním se spoustou věcí, získává profesi, uzavírá sňatek a plně se věnuje rodinnému životu. V tomto smyslu Rak představuje stabilizující sílu domova. Životní energie získávají ohnisko, a domov může úzce a výhradně soustřeďovat pozornost, určující stanovené období pro narození a výchovu potomstva.

Toto soustředění energie může působit na několika úrovních. Albert Einstein měl Ascendent v Raku. Jeho představy vedly ke koncepci konečného sféroidního vesmíru a usiloval o formulaci jednoho základního principu zahrnujícího všechny známé manifestace energie. Protože račí typ usiluje o konkrétní realizaci Jednoty v základu všech modů zkušenosti, může být veden k jakémusi mystickému uvědomění. Znamení Raka je často spojováno s psychickým nadáním, ale opodstatněnost tohoto názoru závisí do značné míry na tom, co se myslí slovem psychický. Jasnovidnost je obvykle holistický proces, v kterém jsou podstata a smysl situace jako celkunazírány jako symbol nebo obraz. Charakteristická je zde aktivita vytvářející celek. Stavba domu – a nejenom domu fyzického – je aktivita vytvářející celek. Bipolární dvojice, muž – žena, je v ideálním případě rekonstituovaný celek, potenciálně plodný, protože je stabilizovaný jako samostatná biologická a společenská jednotka.

Kozoroh se také vztahuje k dosažení integrace, ale zatímco Rak poukazuje na úzkou bio-psychickou jednotu osobní situace, Kozoroh pojednává o velkých politických nebo manažerských institucích složitého národního státu. Moderní národy nejsou ve většině případů složeny z lidí stejné rasy nebo kultury, ve skutečnosti, cílem národního státu – alespoň duchovně řečeno – je integrovat odlišné rasy a kultury. Problémy kterým všechny západní národy čelily a stále čelí, povstávají ze skutečnosti, že několik odlišných etnických skupin na sebe vzájemně působí a kooperuje při vedení a hlavně udržování ideální federace. Typickým příkladem je Francie, ale také Velká Británie, a samozřejmě ve zvláštním smyslu Spojené státy.

Ascendent v Raku bude osobu směřovat k velmi konkrétním, možná intelektuálně formulovatelným nebo empiricky uskutečnitelným cílům. Zásadní problémy jsou jasně identifikovatelné a vyžadují svérázné osobnosti. Ascendent v Kozorohu vede jedince k objevení své vlastní esenciální identity a osudu v aktivitách, které vyžadují integraci vzdálených faktorů nebo základních antagonismů které mohou být integrovány pouze prostřednictvím přísně logických systémů nebo zákonných prostředků vyžadujících k prosazení nařízených schémat nějaký typ policejní síly.

Možná ještě důležitější je to, že osoba s Ascendentem v Raku bude více důvěřovat použití osobní síly a dynamické síly lásky, zatímco osoba s Ascendentem v Kozorohu bude používat neosobní nebo nadosobní koncepce nebo techniky organizace. Carl Jung měl Ascendent v Kozorohu a jeho systém hlubinné psychologie zdůrazňuje myšlenku, že síla archetypů kolektivního nevědomí je nakonec důležitější než striktně osobní pocity nebo intelektuální pojetí. Na druhé straně Adler, jiný psycholog, který byl také renegátem freudovské školy, měl Ascendent v Raku a zdůrazňoval důležitost čistě osobní reakce na určitý typ handicapu a vůle k moci která kompenzuje pocity méněcennosti vyjadřováním agresivity.

Osoba s Rakem jako vycházejícím znamením bude také používat tento proces osobní kompenzace ale především při navazování blízkého vztahu s jinými lidmi. Je bázlivá pokud se s nimi má střetnout v mezi osobní interakci. Může se schovat za obecné koncepce a společenské generalizace Kozoroha. Musí si vybudovat společenskou osobnost, hrát roli, v které může jiným lidem připadat nadprůměrná, a jasnovidnost se může ukázat jako docela zajímavý způsob jak udělat dojem na osoby s kterými vstupuje do vztahu s nadprůměrnou schopností vnímání, přestože si je vnitřně bolestně vědoma své vlastní individuální nejistoty.

Na druhé straně osoba s Ascendentem v Kozorohu potřebuje osoby, s kterými může navazovat mezi osobní kontakt, protože bez takových setkání a uzavřené mezi osobní empatie se může cítit osobně příliš zapletená do ambiciózních plánů a rozsáhlých společenských projektů nebo mystických a kosmických realizací. Kozoroh může poukazovat na zkušenosti a schopnosti, které by mnozí nazvali „mystické“, ale jde o poukaz spíše na typ vědomí které je schopné nebo si intenzivně přeje fungovat v podmínkách transcendentního řádu, kosmického a – v skutečném smyslu tohoto velmi zneužívaného termínu – okultního užití síly. Při hledání potenciálních subjektů vhodných k naplnění toho, co pokládá za svůj osud, může mít tendenci touto silou jiné lidi uchvátit. Mohlo by jít o katabolickou osudovou tendenci.

 

Čtvrtý dům s Rakem na hrotu ukazuje na lidskou bytost, v které jsou archetypální charakteristiky spojované s číslem 4 v numerickém symbolismu – možná nejuniverzálnějším ze všech symbolických systémů – docela silné. Je to proto, že Rak je také čtvrtým znamením zodiaku. Ve skutečnosti, často zdůrazňovaná identita významu přisuzovaného astrology Raku a čtvrtému domu může být odůvodněna pouze na takovém numerologickém základě. Číslo 4 je symbolem konkrétního ztělesnění a nejelementárnějších pocitů spojovaných s fungováním životních energií a jejich psychických podtextů – základních motivací studovaných psychology. Toto číslo popisuje proces integrace, která operuje v rámci lidského vědomí na biopsychické úrovni. Vztahuje se k inteligenci, která je činná jako poslušný sluha životní síly, aby byl zajištěn bezpečný základ rozvoje osobnosti, inteligenci, jejíž fungování je řízeno osobním prospěchem, empirií a adaptací na konkrétní organické potřeby. Tato inteligence se v astrologické symbolice vztahuje k Luně, a Luna jak již bylo řečeno je vládcem znamení Raka. To poukazuje na matku jenom proto, že matka se stará o zajištění potřeb dítěte – potřeby jídla, ošacení, ochrany, čistoty, ale také bezpečí a lásky.

Račí čtvrtý dům proto poukazuje na zvláště silnou a pravděpodobně celoživotní potřebu jedince zaměřit většinu své pozornosti na svou schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám ve svém soukromém životě. To zdůrazňuje důležitost nejen domácího života ale všeho co se vztahuje k procesu integrace osobnosti. Nicméně, takové soustředění pozornosti na to co je po ruce, na organické, na pocity, na obraz Matky, by mohlo přemáhat i když nepřímo integraci toho co naznačuje Kozoroh a desátý dům, to znamená stejně silný zájem o vybudování si zajištěné společenské pozice. To druhé zajišťuje společenskou moc a peníze, potřeby k chodu a zabezpečení uspokojivého domova.

Když je situace opačná a v bodu Nadiru nativity se nachází Kozoroh, veřejné záležitosti mohou velmi pravděpodobně ovládat osobní život jedince – pokud není ve čtvrtém a desátém domu činný žádný zvláštní planetární „vliv“. Nicméně profesní nebo společenské aktivity budou mít tendenci být určované osobním prospěchem.

Samozřejmě že ve veřejném nebo profesním životě by si měl poradit s pronikavým smyslem pro přizpůsobení se měnícím se náladám společenství. Jestliže jedinec ztotožňuje svůj vlastní čtvrtý dům osobnosti s obecným společenským nebo kosmickým cílem – Kozoroh – bude určitě, aby uspěl, potřebovat flexibilitu odezvy, smysl pro načasování a „psychický“ cit pro to co je živé a přijatelné pro veřejnost. S takovým postavením se na Ascendentu nacházejí nejčastěji Váhy. To samozřejmě zdůrazňuje zájem o společenské záležitosti a hodnoty a schopnost zacházet s kolektivem – a tak objevit svou vlastní identitu.

 

 

LEV   –   VODNÁŘ

Čtyři základní znamení zodiaku se vztahují k čtyřem nejcharakterističtějším typům solární aktivity, co se týče povahy zemské biosféry – ekvinokciálním a solsticiálním. Tyto mody aktivity se v Býku, Lvu, Štíru a Vodnáři „koncentrují“. Jsou fixovány ve čtyřech specifických typech lidských organismů, jsou zhuštěny, soustředěny a poskytují charakteristické formy, které jsou naplněny specifickými substancemi – a my víme že substance nebo hmota je jenom zhuštěný stav energie. Když kreativní osoba komponuje symfonii, nebo maluje, nebo když herec ztělesňuje na divadelním jevišti postavu hry, promítá svou osobní představu spojováním estetických materiálů své kultury, které jsou mu dostupné, nebo si je vybírá ze svého přirozeného prostředí. „Koncentruje“ tyto podstatné prvky ve formě, která vyjadřuje jeho osobní charakter, nebo v průběhu určitých kolektivních období – charakter své kultury, náboženství nebo obecné životní cesty.

V Býku se ekvinokciální impulsivita síly Dne zhmotňuje a včleňuje prostřednictvím použití materiálů dostupných v biosféře. Ve Lvu je zosobňujícím charakteristikám letního solsticia dána individuální forma v které se životní představa a vědomě rozvinutý lidský jedinec ztělesňují a zrcadlí. V protilehlé části zodiaku, ve Vodnáři, formuje stabilizovaný společenský celek – etnickou skupinu nebo národ – vytvářením toho co nazýváme kultura. Kultura je vyjadřována v bohaté rozmanitosti uměleckých forem, společenských forem, klubů, salonů pro diskuse o nových nebo starých myšlenkách, atd. Kultura se může rozvíjet pouze tam, kde má společenská vůle zajištěnu svou dominanci nad heterogenními přáními a názory různých členů společenství, tam kde se objevuje jednoznačný „způsob života“.

Jedinec s Ascendentem ve Lvu se pokouší objevit kým je pomocí kreativního zrcadlení, při kterém může promítat a odkrývat svému vědomí původní potenciál zrození – nebo potenciality Duše a dharmu. Pokouší se nalézt své já ve svých výtvorech a na jakékoliv úrovni tyto výtvory nacházejí své ztělesnění, a tak jimi může být dítě, umělecké dílo, specifický společenský výkon atd. Jestliže je tento proces správně chápán, jasně vystoupí dva faktory. Prvním z nich je ten, že jedinec s vycházejícím Lvem musí vnutit svou touhu po sebeprojekci jakýmkoliv materiálům, které to vyžadují, musí vidět, že jsou dostupné a vstřícné jeho promítající se imaginaci a volní síle – v sanskrtu Kriyashakti a Ichchashakti. Když jsou těmito materiály jiné lidské bytosti, tento jedinec se stává člověkem, který musí vést nebo dokonce ovládat lidi nebo společenské projekty. Ale druhý faktor, který by neměl být zapomínán je ten, že tato silná touha po sebeprojekci má kořeny a je podmíněna skutečností že jedinec si není bezpečně jist tím čím v podstatě je. Má tendenci být společensky nejistý, protože si není jist svou dharmou. Musí se potvrdit sám sobě, objevit kdo je v zrcadle svých výtvorů. Jeho velká gesta mohou být ve skutečnosti kompenzacemi této vnitřní nouze. Za každou cenu musí zjistit, jak na něho lidé reagují, a možná objevit svou sílu v jejich podřízenosti. Aby byl schopný vyjádřit své nejasně známé já, musí být schopný zacházet s kulturními produkty, a tím vodnářskými symboly, slovy, koncepty. Se svými partnery se seznamuje z hlediska širokých koncepcí – společenských, kulturních, okultních. Ty jsou potřebné k poskytnutí základních forem pro jeho vůli k vyjádření. A tak musí Ascendent ve Lvu interagovat s Descendentem ve Vodnáři.

Když je situace obrácená a při narození je vycházejícím znamením Vodnář, má jedinec tendenci ztotožňovat sám sebe, spontánně a intuitivně, se svou kulturou a všemi požitky, které to poskytuje, nebo s velkými reformátorskými sny, pochybováním o starých strukturách, průkopnictvím pro New Age. Potom, protože tyto kulturní formy mohou být zbavené reálného životodárného významu, pokud nejsou zosobněny, bude jedinec hledat partnery, kteří by s ním spolupracovali – buď partnery v kulturní hře, nebo v reformě a možná revolučních aktivitách. Tato partnerství mohou mít velmi emotivní charakter, protože jedinec bude požadovat bezvýhradnou spolupráci a často výlučnost.

 

Když je znamení Lva na hrotu čtvrtého domu, domácí život osoby a rozvoj její osobnosti může být podmíněný pocitem pýchy a touhy žít v alespoň relativně luxusním sídle, které se stane jevištěm pro sebevyjádření, nebo alespoň v souladu s potřebou ztělesnění toho co osoba vnímá jako osudově správné. Výborným příkladem takové situace byl Richard Wagner. Proces integrace osobnosti čtvrtého domu může přijímat dramatické podtexty, možná chvílemi hraničící s teatrálností. Osoba se Lvem v Nadiru své nativity může mít poněkud vznosnou, ale majetnickou matku. Všude kde tato osoba je, chce být „vládcem panství“ – a to možná musí být dobře opevněné panství s ego zdmi.

Vodnář v Zenitu obvykle naznačuje důvěru kreativního jedince v profesní a společenské vzorce jako pole pro projekci a stabilizaci jeho osobní síly. Často hledá nějaké poměrně velké a možná idealistické pole pro veřejné působení, chce rozsáhlé jeviště, na kterém by mohl hrát svou roli, roli v které může individuálně zazářit. Celé jeho společenství by mělo být takovým jevištěm, nebo může jít o profesi, která se zabývá novými vynálezy nebo nabízí příležitost stát se vůdcem nebo prorokem.

Když je Vodnář na hrotu nativního čtvrtého domu, hledání osobní integrace by mělo být hluboce ovlivněno společenskými záležitostmi a domácí život může být inspirován nebo dokonce narušován idealistickými nebo revolučními sny. Potom se bude Lev ve Středu Nebes projevovat jako tendence k emotivnímu a dramatickému proudění energií do čehokoliv co umožňuje naplnění vodnářských ideálů. V takové situaci často nacházíme na Ascendentu Štíra nebo Váhy a to ještě víc zdůrazňuje pocit identifikace se společenskými nebo okultními skupinami.

 

 PANNA   –   RYBY

Panna je charakterizována svým analytickým a kritickým temperamentem a nutkáním k reorientaci, nebo repolarizaci esenciálních energií její emotivně  – osobní přirozenosti. Panna je symbolem psychologické krize, a může také odkazovat k narušenému zdraví, nebo k hlubokému pocitu že něco je děláno s ohledem na zdraví. Panna následuje Lva tak jako nesnáz následuje příliš osobní manifestaci naší naléhavé touhy k sebevyjádření za každou cenu. Ale může také znamenat vývoj k vyšší úrovni vědomí a osobní proměně.

Osoba s vycházející Pannou bude nacházet sama sebe pomocí svých postupných transformací, svých duchovních vítězství, svého tělesného omlazení. V některých případech může mnohého dosáhnout pomocí pokory a vůle sloužit jiným, k ostatním však bude velmi kritická nebo bude trvat na technické dokonalosti. Roli zde může hrát hluboká touha po čistotě a dokonce posvátnosti, která může vést k sebeklamu a nezdravým zbožným postojům.

Osoba s Ascendentem v Panně se setkává se svými nejbližšími partnery způsobem člověka narozeného ve znamení Ryb, tam kde je kritická jako jedinec může snadno být příliš otevřená jako milenec nebo partner. Touží ztratit vlastní já v kolektivitě nebo cíli společného zájmu, jen proto, že usiluje o dosažení svého individuálního postavení jako někdo, kdo má zakusit osobní metamorfózu. Musí se oddat komukoliv nebo čemukoliv, co se jí zdá být ztělesněním stavu bytí, které je cílem této metamorfózy.

Ryby symbolizují situaci společenské, kolektivní krize. Ve fázi života představované tímto posledním ze zodiakálních znamení, se člověk nachází zmítán společenskými bouřemi, proti kterým je bezmocný. Je ovládán osudovými následky „hříchů“ svých otců a svých minulých individuálních cyklů. Musí se vzdát všeho stabilního, všeho komfortu nebo bezpečí a přestat spoléhat na společenské, kulturní nebo náboženské struktury, jestliže má být v Beranu znovuzrozen jako skutečný jedinec, pramen nového života. V Panně se člověk musí vzdát svých osobních omezení, která ho svazují. V Rybách se musí vzdát své věrnosti starým Bohům a starým pravidlům a musí směřovat k novému Bohu, jehož tvář je zatím neodhalena.

Typ člověka s Ascendentem v Rybách může být široce otevřen kolektivnímu nevědomí, může být médiem, možná opravdovým prorokem. Ale může být také bojovníkem, vedoucím armád nebo skupin zapálených pro lepší budoucnost svých národů nebo lidskosti. Tato velká otevřenost neznámému bude pro partnerství vyžadovat kritickou Pannu. Osoba s vycházejícím znamením Panny bude od svých partnerů vyžadovat, aby procházeli neustálými proměnami. Může od nich požadovat přísnou ukázněnost a bezchybné chování. Poté, co pomocí rozsáhlých změn zvládla svou představu, se často s netrpělivou a puntičkářskou péčí potýká s denními maličkostmi. Sama se bude spoléhat na intuici, ale od svých partnerů bude požadovat intelekt a technickou správnost, nebo bude tyto charakteristiky Panny dávat najevo ve svém jednání s jinými.

Protože Panna a Ryby jsou znameními zodiaku, která se vztahují ke kritickým stavům v evoluci vědomí a schopnosti konstruktivně používat energii, dá se očekávat, že když se tato znamení nacházejí na nativním meridiánu, jedinec bude mít tendenci uplatňovat své schopnosti a naplňovat svůj osud uprostřed osobní a společenské transformace. Může objevit, kam patří ve snaze setkat se s problémy v osobních a společenských situacích, které jsou výzvami jeho impulsu ke službě nebo zaujmutí role v revolučních převratech.

Panna na hrotu čtvrtého domu by za normálních okolností měla do procesu integrace osobnosti přinášet výraznou míru sebeanalýzy a sebekritiky.  Hodnota po předcích zděděných, obvykle samozřejmě přijímaných zvyklostí může být zpochybněna, může zde existovat mnoho starostí se zlepšením domácí situace. Vliv matky by mohl vést k zájmu o diety a zdraví, dítě může díky kritické matce pociťovat zmatek a neklid. Jestliže je Rak vycházejícím znamením, pravděpodobnost mateřského komplexu, proti kterému se může adolescent více nebo méně úspěšně bouřit, může být dost významná. Jestliže jsou na Ascendentu Blíženci, je pravděpodobnost většího důrazu na intelektuální procesy a analytické postupy.

Panna v bodu Nadiru implikuje Ryby v Zenitu. Veřejný a profesní život by se měl dotýkat závažných společenských témat, obzvláště pokud jde o transformaci status quo. Albert Einstein  – s Rakem na Ascendentu  – je dobrým příkladem, protože jeho práce se přímo týkaly změn děsivého významu ve vedení mezinárodních záležitostí. Zdůrazňoval používání intuice i ve vědeckých objevech a jeho rodový původ měl tragický nádech. Ryby ve Středu Nebes často upřednostňují hudební profesi, jako v případě Richarda Strausse, ale přístup Ryb k zapojení se do společnosti může mít mnoho podob. Jako vždy hodně záleží na tom, zda jsou nebo nejsou v desátém domě umístěny planety a jaké planety to jsou. Velký humorista Will Rogers měl Střed Nebes v Rybách. Humor v určitém smyslu souvisí s krizovými situacemi, protože zpochybňuje domnělé hodnoty a zdání, zejména ty, které se týkají veřejných osob a institucí. Na druhé straně papež Pius XII. s Rybami ve Středu Nebes a Ascendentem ve Střelci vedl náboženskou organizaci v období krize.

Jestliže je situace opačná a ve Středu Nebes je Panna – a tudíž Ryby na hrotu čtvrtého domu – můžeme se setkat s osobou, která se ztotožňuje s významnými společenskými trendy současně s tím, jak se její osobní osud zaměřuje na síly radikální změny. To ji následně nutí přijmout kritický přístup Panny k společenským institucím nebo souboru profesních schémat. To vidíme silně zdůrazněno v horoskopu zrození velkého ikonoklasta Nietzscheho a Benita Mussoliniho, promotéra fašismu a manažerského státu. (Mussolini dokonce používal ricinový olej jako nástroj politické moci, jeho gangy nutily jeho politické odpůrce polykat ho velké množství v noci předcházející rozhodujícím politickým projevům a hlasováním – s očekávanými zažívacími následky pro oběti.) Lenin byl jiným příkladem, s Ascendentem ve Štíru navrhoval nadšenou identifikaci s kolektivizujícími silami, jeho Nadir v Rybách se vztahuje k mateřské zemi v krizi totální transformace.

V závěru této kapitoly bych měl znovu zdůraznit, že to, co bylo řečeno, naznačuje tendence, které se mohou výrazně měnit přítomností planet v rohových domech a jejich vztahy k jiným planetám. Kromě toho nemůže být přeceňována důležitost stupňů zodiaku na čtyřech rozích nativity.  Ale toto se vztahuje k jiné oblasti studia, která je plná dvojznačností a zavádějících tvrzení, přesto velmi důležitá. Mohu zde pouze uvést, že symboly stupňů mohou přidat novou dimenzi interpretaci vnitřního charakteru rohových bodů a všech planet. Naznačují, alespoň hypoteticky, vnitřní kvalitu výchozí situace a aktivity představované rohovými domy a planetami umístěnými na těchto stupních, celá řada 360 stupňů může být teoreticky přirovnána k řadě 64 hexagramů I-ťingu. Ale abychom to mohli udělat, cyklická řada symbolických stupňů, když jsou uvedeny do spojitosti několika způsoby, musí prokázat svou oprávněnost a svou vnitřní konzistenci vzájemným vztahem mezi symboly.

Jediná řada, u které se mi zdá, že splňuje tyto požadavky, jsou Sabiánské symboly, které byly zaznamenány ve dvacátých letech Marcem Edmundem Jonesem a Elsie Wheelerovou a které jsem použil se souhlasem Marca Jonese v Astrology of Personality. Nicméně, když jsem psal tuto knihu (1934-36), neměl jsem ještě dostatečnou zkušenost s použitím těchto symbolů, ale uvědomoval jsem si že jejich formulace a zejména jejich interpretace, vyžaduje výrazné přepracování. Marc Jones se o to pokoušel v následující knize Sabiánské symboly, ale já osobně nejsem s výsledky spokojen. Důležitá je série článků, které jsem psal pro American Astrologyv letech 1945 – 46, The Wheel of Significance. Přesto i v podobě v které jsou dostupné, mohou tyto symboly být důležitým nástrojem v rukách intuitivního interpreta, který jim nevnucuje filosofické nebo společenské úhly pohledu, ale umožňuje aby každý detail symbolického obrazu nebo scény hovořil sám za sebe.