Archiv rubriky: ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ

Astrologická škola pro statečné

Astrologické minimum – D. Rudhyar

Pokus o formulaci minimálních požadavků na praxi nativní astrologie

 

Výrazný vzestup zájmu veřejnosti o astrologii během posledních několika let zintenzívnil společenské a psychologické problémy, které byly v oblasti astrologie vždy přítomny, avšak v danou chvíli je zapotřebí brát je vážně v úvahu. Jsou nabízena různá řešení, z nichž některá mohou vytvářet nové a ještě rozsáhlejší a hlubší problémy. Tato problematika má všeobecný význam, neboť přesahuje astrologickou praxi a dotýká se základního vztahu mezi svobodou jedince, nezbytnou pro demokratickou společnost, a oprávněnými obavami jakékoli organizované komunity o osobní blaho jejích členů.

 

V užším smyslu astrologové čelí problému, zda by astrologická praxe měla být oficiálně uznána jako právoplatné povolání chráněné příslušnými zákony. To znamená, zda by osoby praktikující astrologii měly mít licenci od státu či od nějakého celostátního svazu či cechu schopného prosadit určité předpisy, které by veřejnost ochránily před podvodníky či dobře smýšlejícími leč neschopnými provozovateli astrologické praxe. Jádrem věci je pochopitelně slovo “prosadit”. Odbory si své požadavky posadit dokáží, neboť pracující jsou nezbytní pro zaměstnavatele i pro blaho společenství či státu. Astrologové pro společnost nezbytní nejsou. Jsou ještě méně nezbytní než umělci, hudebníci či spisovatelé. Aby mohli být považováni za nezbytné, museli by spadat do široké skupiny zahrnující kněze, rodinné poradce, psychology různých škol a léčitele mnoha typů.

 

Být nezbytný pro společnost je jedna věc; jiná je ta, zda je možné být nebezpečný pro jednotlivce a tudíž nepřímo i pro společenství jako celek. Rodinný poradce či psycholog může poskytnout radu, která může mít destruktivní vliv na člověka, jenž vyhledal jeho pomoc. Totalitní společnost, která oficiálně vyznává ateistický a materialistický světonázor, logicky považuje duchovní z řad organizovaných náboženství za podvratné živly hlásající klamavé nauky. Ve společnostech ovládaných striktně tradičními církvemi, jsou astrologové a jasnovidci považováni za šarlatány, kteří klamou naivní jedince; proto byly schváleny zákony namířené proti nim. S opovržením se setkávají všude tam, kde je jako jediná cesta k pravdě a zdravému rozumu vzývána současná věda a její přístup k životu.

 

Dnes se některé z nejkonzervativnějších církví staly tolerantními k tomu, co kdysi odsuzovaly; vědci oficiálně operují s téměř okultními koncepty a astrologie přitahuje pozornost mnoha psychologů, přičemž někteří s ní dokonce pracují. Přestože astrologie již není považována za nebezpečí pro duchovní či morální zdraví společnosti, nezpochybnitelným faktem zůstává, že může způsobit psychickou újmu jedinci, který ji praktikuje pro svou vlastní potřebu či který se profesně věnuje klientům vyhledávajícím pomoc. Pokud se astrolog dopouští chyb, libuje si v negativistických výkladech, předpovídá neštěstí a postrádá porozumění pro psychický stav těch, kterým na základě astrologie poskytuje rady, následky mohou být vážné. Tento jev není nijak vzácný a během těch čtyřiceti let, co o astrologii píši a dělám si starosti o to, co může v mysli klienta vyvolat nepromyšlený výrok o „zlověstných“ planetách při zrození či hrozících „nepříznivých“ aspektech, jsem obdržel nespočet dopisů od zneklidněných či vyděšených lidí, doufajících, že je nějak mohu osvobodit od vzpomínek na neblahé předpovědi. V téměř každém případě tyto předpovědi neuváženě zveličovaly možnost tragických událostí či opomíjely možnost využití těchto těžkostí pro rozvoj charakteru a dosud skrytých schopností.

 

Z mého pohledu by udělování nějakého oficiálního povolení k provozování astrologie mělo ten smysl, že by veřejnost, obeznámená jen s výklady slunečních znamení publikovanými v novinách a časopisech, byla upozorněna na skutečnost, že astrologie je nejen vážná záležitost, nýbrž i metoda, jak čelit životu a jeho problémům, která může mít při neuváženém přístupu škodlivé následky. Samozřejmě, že každá pravda může být nebezpečná: fyzika i chemie mají potenciál působit nesmírnou škodu, když ne přímou, tak nepřímou; celá řada lidí onemocní v důsledku indikace nevhodných léků či nepromyšlené či plošně aplikované léčby.

 

Jaké je tedy řešení? Větší odbornost sama o sobě nevyřeší vše, neboť odbornost může znamenat řadu věcí – „operace proběhla úspěšně, ale pacient zemřel!“ Možná nejdůležitějším faktorem ve zdravém praktikování jakékoli vědy, či dokonce jakéhokoli umění, je silný smysl pro osobnízodpovědnost vůči lidské bytosti, která je praxí zasažena, což implikuje jasné a hluboké porozumění slovu „zasažena“. Každý praktik by měl převzít plnou zodpovědnost za informace, rady či doporučení, které předává. Čím více respektovaný je systém poznání, z něhož tyto rady či doporučení vychází, tím větší je zodpovědnost toho, kdo tento systém používá. Pokud je vědění současnosti nazýváno „vědeckým“ a jako takové přijímáno a vyučováno oficiálními institucemi, bude člověk, kterému jsou na jeho základě udělovány rady, automaticky tyto rady považovat za správné.

 

Z těchto důvodů spočívá problém vyvstávající před dnešními astrology nejen v obraně „dobrého jména astrologie“ před nekvalifikovanými, nezpůsobilými či poněkud bezohlednými osobami, které se tváří jako uznávaní astrologové – což astrology v podstatě trápí nejvíce! – nýbrž především ve vzdělávání jak astrologů všech věkových kategorií, tak i veřejnosti žádající si jejich rady a vedení. Slovem “vzdělávání“ nemám na mysli instruktáž ve formálních kurzech ohledně toho či onoho systému technik, nýbrž sdělení, co znamená být astrologem a pracovat s lidmi na základě astrologie či v astrologii hledat vedení a řešení vlastních problémů.

 

To znamená objektivní a nepřikrášlené uvědomění si (1) čím astrologie ve své podstatě je a (2) co od ní člověk může očekávat.

 

1. Není snadné předložit definici astrologie přijatelnou pro všechny astrology. V následujících řádkách jsem se pokusil vyhnout určitým slovům, která jsou tendenční, a jednoduše uvádím, co z užití pojmu astrologie minimálně vyplývá. V tomto článku mi jde především o astrologii nativní – tj. astrologii pojednávající o horoskopech narození jednotlivých osob či kolektivních „společenských“ osob (národů, velkých a pevně vymezených institucí atd.) či obecněji jakéhokoli organizovaného a relativně stabilního systému vzájemně provázaných činností, který lze považovat za celek – organismus mající počátek a charakteristické fáze růstu a rozpadu.

 

S ohledem na to může být astrologie definována jako praktická a psychologická aplikace teorie, podle níž existuje přímá souvztažnost mezi periodickými pohyby nebeských těles obklopujících Zemi a (1) rozpoznatelnými vzorci událostí, (2) základními strukturálními faktory v povaze živých organismů a vývojem této povahy v průběhu života.

 

Astrologická praxe vychází z této teorie. Jedná se o „teorii“ ve stejném smyslu, v jakém hovoříme o Einsteinově teorii relativity. Pravdivost teorie není možné absolutně dokázat, avšak mohou být testovány její důsledky; postupuje-li se pečlivě, výsledky bývají celkově pozitivní. Teorie „funguje“. Je založená na předpokladu, že žijeme v uspořádaném univerzu, v němž je vše v pohybu a podléhá periodickým změnám podle kosmických zákonů. Astronomie jednoduše pozoruje, analyzuje a definuje fungování těchto zákonů; astrologie tvrdí, že toto fungování má smysl a do jisté míry i účel, pokud se vztahuje k formování a rozvoji lidských bytostí. Co způsobuje vztah (či paralelismus) mezi dynamickými procesy ve vesmíru a procesy odehrávajícími se v životech jakékoli lidské bytosti, na biologické a psychicko-mentální úrovni, je otázka, kterou se různé minulé i současné astrologické školy pokoušely různými způsoby objasnit. Jejich odpovědi se liší, stejně jako metody hodnocení tohoto paralelismu, avšak zásada, že takováto korespondence existuje, ať už je vykládána jakkoli, je obsažena ve všech formách astrologie.

 

Základem astrologie je tedy studium pohybu nebeských těles v kosmickém prostoru, který obklopuje Zemi a její obyvatele. Ve hře jsou dva hlavní faktory: nebeská tělesa (většinou Slunce, Luna a planety) a prostor, v němž se pohybují. Tento prostor lze různými způsoby dělit. V současnosti nejběžnější je zodiak rozdělený na 12 úseků. Zodiak lze však chápat buď jako pole kosmických „vlivů“, které jsou aktivovány a soustřeďovány průchodem (zdánlivě se pohybujícího) Slunce, Luny a planet, anebo prostě jako abstraktní referenční rámec, který nám umožňuje zakreslovat pohyb nebeských těles a měřit jejich úhlové vztahy v geocentrickém prostoru.

 

Dnes se navíc používají dva typy zodiaku; většina západních astrologů pracuje s „tropickým zodiakem“ – zodiakem 12 znamení – zatímco v Indii a poslední dobou v nemalé míře i v Americe a Evropě je používán „siderický“ zodiak založený na 12 souhvězdích.  (Tato souhvězdí jsou skupinami hvězd, které se nacházejí poblíž ekliptiky – tj. zdánlivé roční dráhy Slunce po obloze – a dělí ji).

 

Astrologie, která figuruje v „předpovědích dle slunečních znamení“ – v novinách, časopisech a ročních analýzách – zatím vždy používala zodiak znamení, který souvisí se střídáním ročních období.  Hlavní oblastí jejího zájmu jsou pozice Slunce, Luny a planet v zodiakálních znameních, z nichž každé je rámcově avšak typicky charakterizováno. Jelikož je založena primárně na znamení, v němž je při narození umístěno Slunce – tj. na měsíci narození dotyčného – význam „vašeho slunečního znamení“ a předpovědi uváděné ve výkladech, které ze slunečních znamení vychází – mohou být přinejlepším velmi obecné. Lidské bytosti dělí do pouhých 12 kategorií, z nichž každá teoreticky reaguje na životní situace konkrétními způsoby a vykazuje více méně podobné povahové rysy.

 

Charakter působení kosmického prostředí na jedince v určitém čase může být zjištěn pouze tehdy, je-li horoskop přesně spočítán na daný okamžik a pro striktně definovanou lokalitu na zemském povrchu. V nativní astrologii musí být základem signifikantního astrologického výkladu jedincova temperamentu a životní cesty nativní horoskop přesně spočítaný na okamžik prvního nadechnutí. Mohou být použity i jiné vedlejší horoskopy, avšak základním faktorem v astrologii zůstává nativní horoskop. Je chápán jako počátek individualizované a alespoň relativně nezávislé existence v otevřeném kosmickém prostředí. Před narozením se embryo vyvíjí v uzavřeném prostředí zcela ohraničeném matčinou dělohou, a teprve s prvním nadechnutím začíná individualizovaným způsobem fungovat základní rytmus organismu – krevní oběh a dech.

 

Každý člověk, který se prohlašuje za astrologa schopného radit klientům na ryze astrologické bázi, by měl být schopen zhotovit přesný nativní horoskop pro přesný okamžik a místo zrození. Pouze ve výjimečných případech se bez toho lze obejít, pokud astrolog použije horární horoskop, aby zodpověděl konkrétní otázku položenou klientem. Avšak i tehdy lze vřele doporučit použití nativního horoskopu tazatele jako východiska. Horární astrologie je speciálním odvětvím astrologie a moderní astrologové ji většinou buď nepoužívají vůbec, nebo nejsou dostatečně zběhlí v jejích zvláštních pravidlech, aby s horárními horoskopy spolehlivě pracovali. Horární astrologie nejen vyžaduje stejnou péči při výpočtu horoskopů jako astrologie nativní, nýbrž vychází ze specifického přístupu k univerzu a životní filozofii; spadá do kategorie „věšteb“.  Zcela jistě nemá místo ve „vědeckém“ pojetí astrologie, použijeme-li slovo vědecký v jeho obvyklém moderním smyslu.

 

Zatímco definice astrologie, kterou jsem představil, je v zásadě platná při jakémkoli užití astrologie, všichni – příznivci, studenti i praktikové – by si měli být vědomi, že existuje celá řada astrologických škol a systémů. Každá předchozí kultura měla svůj specifický způsob chápání a výkladu paralelních vztahů mezi pohybem či pozicemi nebeských těles a sledem životních událostí či biofyzickými vlastnostmi a smyslem života lidské bytosti. Nejenže byly navrženy různé referenční rámce pro pohyby planet a řada sekundárních faktorů z těchto pohybů odvozených, nýbrž se výrazně lišily i základní přístupy k astrologii a charakter i účel astrologické praxe. Liší se dodnes.

 

Podíváme-li se na situaci v západním světě, nalezneme minimálně dva základní přístupy. Nazval jsem je přístup zaměřený na události a přístupzaměřený na člověka. Většina lidí s hlubokým zájmem o nativní astrologii je do určité míry kombinuje, avšak každý z těchto přístupů je založen na svébytném způsobu chápání, interpretace a aplikace astrologických údajů. Jeden z přístupů často popírá platnost údajů či dosažených závěrů přístupu druhého. S tím se samozřejmě setkáváme i v současné psychologii i medicíně.

 

Na události zaměřený přístup je ve své nepopulárnější podobě formou věštění, a to do takové míry, do jaké primárně zdůrazňuje předpovídání budoucích událostí. Ve své vyspělé či kultivované podobě se stává „vědeckým“ přístupem k astrologii, v současnosti velmi diskutovaným, neboť zdůrazňuje „výzkum“, statistiku a čím dál složitější matematické výpočty.

 

Pro typ astrologa „zaměřeného na člověka“ je astrologie jakýmsi druhem osobního doprovázení, jehož cílem je pomoci jedinci aktualizovat co nejvíce z jeho vrozeného potenciálu. Události ho tedy zajímají jen do té míry, do jaké jim může být dán hlubší, obsáhlejší smysl v rámci celého životního vzorce a individuality člověka, jehož nativní horoskop je zkoumán.

 

Tento typ astrologa považuje předpovědi za potenciálně nebezpečné pro klienta, neboť v něm mohou vyvolat strach či nepodložená očekávání, a to obvykle ve větší míře, než jaká by umožnila moudrou přípravu na budoucí dění, jehož přesný charakter astrolog jen zřídkakdy zjistí, není-li jasnovidný – ovšem i jasnovidnost je nespolehlivá.

 

Statisticky podložené poznatky o významu různých faktorů v astrologii mohou být nejpřínosnější při práci s velkými soubory horoskopů a při ověřování platnosti tradičních učení o charakteristikách znamení, planet a meziplanetárních aspektů, avšak nemají valného významu v situaci, kdy před astrologem sedí klient s konkrétními problémy, které jsou alespoň do určité míry jedinečné.  Žádná statistika není stoprocentní. Pokud 70% analyzovaných případů naznačuje, že osoby s planetou v určitém postavení dosáhnou úspěchu v nějakém oboru či onemocní nějakou konkrétní nemocí, pak člověk, kterého má astrolog před sebou, může zrovna spadat do kategorie zbylých 30%. Statistický výzkum NEPRACUJE s individuálními případy, avšak může vypovídat o relativní platnosti běžně používaných astrologických charakteristik a technik – a tím zvyšovat věrohodnost základní astrologické teorie, což je něco, co většina astrologů vidí ráda.

 

Nedávné objevy v astronomii, astrofyzice a chemii přidávají této teorii na věrohodnosti tím, že odhalují úzkou souvislost – a dokonce vzájemnou provázanost – všech faktorů v konkrétním kosmickém prostředí, např. sluneční soustavě. To však samo o sobě nečiní smysluplným způsob, jakým jsou tyto kosmické souvztažnosti aplikovány v astrologii na jednotlivé osoby. Astrolog, kterému jde především o psychické zdraví svých klientů – a o své vlastní, neboť je sám sobě klientem! – považuje astrologii spíše za univerzální jazyk než za empirickou vědu, která předkládá konzistentní soubor zákonů o přímém „vlivu“ nebeských těles na lidské bytosti. Oba přístupy k astrologii mají bezpochyby svou platnost; každý z nich odkazuje k jinému typu temperamentu a způsobu myšlení.

 

Pustí-li se člověk do studia astrologie či sám vyhledá radu astrologa, bylo by dobré vše, co jsem výše uvedl, pečlivě zvážit, neboť mnohé záleží na myšlenkovém a pocitovém přístupu, s nímž se člověk obrací k astrologii a k jakémukoli konkrétnímu astrologovi. Totéž lze říci o návštěvě psychoanalytika.

 

2. Víme-li, že něco „je“, mělo by to vést k dalšímu tázání: „k čemu to je“? Většina lidí se však neobtěžuje ptát, co pro ně astrologie může udělat, čím může obohatit jejich vědomí a život nebo proč vlastně by pro ně mělo mít hodnotu, nechat si „vyložit“ horoskop. Astrologie se stala módní záležitostí. Přitahuje a fascinuje. A my jsme přirozeně zvědaví, co by o nás a především o naší budoucnosti mohl říci astrolog. Náš věk je na budoucnost orientovaný. Lidé cítí, že lidstvo prochází kritickým obdobím, snad přechodem k něčemu skvělému – nebo naopak k jadernému holokaustu? – v osobní rovině pak třeba ztrátou zaměstnání, náhlým zbohatnutím, zhroucením, rozvodem či ideální láskou. Každý cítí, že někam směřuje, avšak málokdo ví, kam. Možná napoví „hvězdy“. Je to bez rizika a může to být zábava.

 

Pro některé lidi může být povrchní znalost astrologie a snadná obeznámenost se znameními zvířetníku a populárními charakteristikami planet skutečně zábava – zajímavé konverzační téma, dokonce dobrý způsob, jak se předvést na večírku a udělat dojem na náhodné známosti: „Jaké jsi znamení?“ atd. Takovýto přístup neobnáší žádné velké riziko. Je příznakem nejisté a neklidné společnosti, v níž znudění či úzkostní jedinci těkají od jedné věci k druhé, od jednoho kultu či guruovi k druhému, v jakési naději na naplnění hluboké vnitřní prázdnoty. Všechno je vzrušující a nic není bráno vážně. Konečným důsledkem je obvykle zmatek.

 

Jiným astrologie skutečně učaruje; možná proto, že jim připadá jako otevřená brána do širší reality. Stojíte na prahu a snažíte se zjistit, co je ten nedozírný svět planet a souhvězdí, co vlastně znamená, jak jej nejlépe prozkoumat a jak se s ním seznámit. Astrologie je prastará; má nádech mystéria. Je evidentně založená na něčem, co skupiny lidí na všech světadílech považovaly za zásadní. Hrajete si s astrologickými symboly, snažíte se je přiřazovat každodenním zkušenostem, používat je jako světlo při cestách do vlastních hlubin – cestách ke svému skutečnému já, své bytostné podstatě. Kromě toho – neodhaluje nám astrologie pravou tvář našich příbuzných, společníků a přátel, skrytou pod každodenní maskou či přechodnými náladami, v lásce i hněvu? Tolik se druhým chceme dostat na kloub! A poznání znamená moc; nebo si to aspoň myslíme. Astrologie skýtá mnoho příležitostí k hrátkám „kdo s koho“ – nemluvě o těch méně etických možnostech.

 

Mnozí mladí lidé se dnes učí astrologii – patrně ne tak do hloubky – proto, že si mohou přijít na celkem snadné peníze, jakmile dokáží s přehledem spočítat hlavní data požadovaná k sestavení nativního horoskopu a svými výkladovými schopnostmi udělat dojem na přátele. Během tohoto procesu se jejich každodenní mysl a jazyk zahltí astrologickými pojmy. Zabřednou do světa symbolů. Každý astrolog by si měl být vědom nebezpečí „profesionalismu“, neboť profesionál obvykle vztahuje vše, co se týká jeho i druhých, ke své specializaci a bývá natolik zabrán do jazyka, který používá, že v dané myšlenkové oblasti ustrne. Pak ztratí schopnost vnímat, že astrologie je pouze jedním z přístupů k řešení životních problémů – jedním z mnoha.

 

Důkladnější a osvícenější student či praktik je často člověk, který se k astrologii dostal v důsledku svého zapáleného hledání náboženské či filozofické interpretace života, které jej přivedlo ke studiu starých či východních nauk. Poté, co zjistí, že astrologie hrála zásadní roli ve starověkých kulturách a dodnes je chována v úctě v asijských zemích, snaží se pochopit, v čem spočívá její univerzalita. To jej vede ke studiu současných myslitelů, kteří se zabývají astrologií jakožto zvláště významnou a praktickou aplikací metafyzických konceptů, které svým významem zdaleka přesahují své užití v astrologii.

 

Astrologii v současnosti studuje či používá řada univerzitně vzdělaných psychologů či dokonce lékařů, aby mohla ke svým profesním problémům přistupovat v rámci nového rozměru existence – podobně jako lékaři studují starodávnou čínskou metodu akupunktury, jež je praktickou aplikací základní životní filozofie – taoismu. Existují i lidé s dychtivým intelektem, formovaným striktně empirickými a materialistickými přístupy moderní vědy, kteří pocítili nutkání astrologii prozkoumat, aby prokázali, že jde o naprostý blud, avšak kteří, ač neradi, nakonec uznali platnost alespoň některých jejích předpokladů a opatrně podpořili něco z jejích tradičních poznatků.

 

Pokud jsme zde zmiňovali tyto různé cesty, které dnešní lidi přivádějí k astrologii, bylo to proto, že velmi mnoho záleží na tom, s jakým přístupem zájemce začíná studovat a – často příliš brzy – praktikovat, co se naučil v učebnicích či kurzech nezřídka vedených učiteli, kteří mají sami velmi zúžené a striktně technické chápání toho, co učí. Každá výuka astrologie by měla začínat otázkou: Proč se chceš astrologii naučit? Co čekáš, že ti přinese a jak hodláš své znalosti využít?

 

Stejné otázky by měly napadnout také každého, kdo žádá o astrologickou radu. Jedna z reálných možností psychologického poškození nebo dezorientace, jež hrozí každému, kdo podstupuje astrologickou konzultaci, vyplývá z falešných očekávání tazatele ohledně toho, co mu může astrolog odhalit. Řada lidí čeká, že jim profesionální astrolog bude schopen říci, co přesně je potká a jak jejich aktivita, ať už je jakákoli, nakonec dopadne. Jiní očekávají úhledně formulovaná řešení svých psychických problémů a pravděpodobně i potvrzení, zda jejich ambice, manželství či nová láska jsou to pravé. Od astrologie očekávají to, co mnozí mladí lidé od svého gurua – že je osvobodí od úzkosti, nejistot a pochybností a především že jim řekne, co přesně mají dělat a kdy.

 

Tohle obvykle po astrologii požadovat nelze, přestože v některých vzácných případech moudrý a psychologicky vnímavý astrolog může ukázat cestu z nějakých zřejmých obtíží a naznačit nejlepší z možných způsobů jednání – nebo ukázat, které jsou ty méně dobré, což bývá snazší.

 

V naší demokratické společnosti, která se teoreticky vyznačuje právem a povinností jedince rozhodovat o vlastním způsobu chování a svobodně si volit svou životní náplň, by mělo být úkolem astrologa pomoci člověku vyznat se v možnostech, které se před ním otevírají, objektivně a bez emocí prezentovat jakoukoli životní situaci a pokud možno objasnit co tato situace znamená v konkrétní fázi celoživotního vývoje dotyčného. Snad nejdůležitějším úkolem astrologa je dát minulým událostem a osobním krizím nový, konstruktivní smysl tím, že citlivě poukáže, proč a jak byly nezbytné pro rozvoj charakteru, síly a moudrosti – a tedy jak zapadají do celkového plánu aktualizace schopností a vloh, které byly při narození pouhým potenciálem. Transformovat události – obzvlášť ty obtížné a bolestivé – na nezbytné fáze celkového procesu „sebeaktualizace“ a naplnění osudu; právě toto by nativní astrologie měla umět poskytnout těm, kdo v ní věří a kdo ji používají, ať už pro sebe či pro klienty.

 

Takto chápaná praxe nativní astrologie – opakuji, že ta je dnes nejdůležitějším a nejpoužívanějším typem astrologie – je formou psychologického doprovázení; mohla by eventuálně sloužit i lékařům či komukoli, kdo přijímá zodpovědnost za poradenskou činnost. Z tohoto důvodu by mělo být zřejmé, že astrologie požaduje od těch, kdo ji praktikují, nejen určité penzum dovedností při výpočtu a výkladu nativních horoskopů a jakýchkoli horoskopů z nich odvozených, nýbrž i jistou míru psychologického chápání lidské povahy a současných společenských problémů a co největší osobnostní vyzrálost.

 

Zatímco není problém otestovat jedincovu způsobilost co do výpočtu horoskopů narození, progresí, tranzitů, uzlů, midpunktů a čehokoli, coastrologický systém jím používaný vyžaduje k účinné aplikaci na individuální případ, je očividně mnohem složitější prověřit „vyzrálost“ člověka přijímajícího zodpovědnost za výklad klientova horoskopu. Tento psychologický a duchovní požadavek je však stejně důležitý, ne-li více.

 

Zda by měly být vypracovány klíčové testy, které by uchazeč o oprávnění či licenci k provozování astrologie musel splnit, je otázkou, na niž nedokáži dát uspokojivou odpověď. Pokud by si „astrologická komunita“ a potenciální klienti uvědomili, že testy osobní vyzrálosti by v ideálním případě byly cenné jako ochrana mladých a důvěřivých, bylo by to samo o sobě významným krokem k tomu, aby se astrologie stala psychologicky bezpečnější a zdravější. Avšak obecný princip hodnoty vládně prosazovaného licencování astrologů – či psychologů a jiných odborníků, jejichž praxe může lidi poškodit – je nekonečně diskutovanou záležitostí. Obnáší řadu problémů. První je samozřejmě ten, zda jakékoli licencování nenarušuje svobodu slova a chování jednotlivce. Ve jménu „dobra lidí“ lze napáchat mnoho špatností. Kam až licencování dojde?  Potřebují licenci politikové nastupující do úřadu? Měli by spisovatelé a nakladatelé podléhat cenzuře, protože to, co píšou, může lidem ublížit a pokřivit jejich mysl či morálku? Seznam podobných otázek je nekonečný.

 

Kdykoli stát nebo kolektiv – například odborářská organizace nebo cech – získá pocit, že má právo či přímo povinnost chránit jedince před škodlivým jednáním jiných jedinců, je téměř nemožné určit, kde udělat tlustou čáru a vzdát se paternalistického přístupu. Každý si je vědom potřeby policie v situaci, kdy naše početné a heterogenní komunity nedokáží podrobit neukázněné či neschopné jedince kolektivnímu tlaku, který je nezbytný k ochraně ostatních – nikoli vynucováním práva, nýbrž tlakem morálním a psychologickým. Takový tlak předpokládá zejména účinné vzdělávání.

 

Na počátku vzdělávání je uvědomění, že znalosti jsou nutné. To vede k rozlišujícímu, objektivnímu a neemotivnímu stanovení, jaký druh znalostí je nutný. V oblasti současné astrologie je toto stanovení ztíženo skutečností, že existuje mnoho astrologických škol, z nichž každá má bohužel sklony prosazovat absolutní platnost svých základních konceptů a technik. Kdo má tedy rozhodovat, co všechno by měl astrolog umět, aby mohl získat oficiální licenci ke své praxi? Navíc, jak může kdokoli dokázat, že licencovaný astrolog moudře používá to, co má znát nebo co znal, když skládal zkoušku? To, co vidíme u lékařské profese, je názorným příkladem toho, jak svazující může být všemocný a vládou chráněný „svaz“. Nejenže může zavádět zastaralé vzdělávací normy, které veřejnost připravují o tolik potřebné odborníky – odborníky fungující na několika rovinách odbornosti – nýbrž může i vytvářet a prostřednictvím mocné propagandistické mašinérie šířit kolektivní přesvědčení, že pouze to, co považuje za správné a rozumné, by mělo být přijímáno a tedy povoleno. A přesto se každý rok dva milióny lidí ocitnou v nemocnici kvůli nemocem způsobeným lékařskou péčí a užívání lékařem předepsaných léčiv. Totéž lze říct o oblasti psychologie a psychiatrie.

 

Tímto nemám v úmyslu odsuzovat jakýkoli pokus astrologických skupin o zavedení nějakých základních norem astrologické praxe. Jen chci upozornit, co je skutečně v sázce. Jakákoli forma zákazu může často napáchat stejné škody jako provozování toho, co je zakazováno – a každý, kdo v Americe zažil období prohibice, by to měl vědět, neboť toto tragické užití legální moci bylo více než jakýkoli jiný sociální faktor zodpovědné za gangsterství, policejní korupci a bezzákonnost americké společnosti. Avšak národ je nepoučitelný a totéž, co se před 50 lety dělo s alkoholem, se nyní děje s marihuanou. Navíc, kdo může astrologickému nováčkovi zabránit třeba jen v tom, aby se lehkomyslně pustil do vykládání horoskopů, progresí a tranzitů sobě samému, přátelům a příbuzným?

 

Pouze jediná věc může být skutečně smysluplná: vzdělávání. Vzdělávání jak široké veřejnosti, tak budoucích astrologů. Je třeba zvýšit úroveň očekávání jedince, který vyhledává radu astrologa. Každý člověk, který si jde k astrologovi nechat „vyložit“ horoskop, by si měl uvědomit, co může a nemůže oprávněně očekávat – a jakou újmu mu mohou astrologické výklady způsobit, dokonce i v podání úspěšného a školeného astrologa. Právě proto píšu tento článek, v naději, že se stane volně dostupný mnoha tisícům lidí, kteří si dosud neuvědomují charakter a limitace základních údajů nezbytných ke studiu osobních horoskopů. Každý potenciální klient by měl být schopen klást opodstatněné a důležité otázky astrologovi, kterého vyhledá, nebo příteli, který se nabídne poskytnout, a to i bez vyžádání, bezplatnou radu. Měl by mít na paměti, že sdělovat svůj přesný čas narození komukoli, kdo o to požádá, může být dost nerozvážné – stejně nerozvážné, jako kdyby zaparkoval auto s klíčem uvnitř, který by byl všem na očích. Pokud astrologie dokáže to, co o ní tvrdí její vyznavači, pak je nevyhnutelně i zneužitelná. Jaký vymahatelný zákon či předpis zajistí, aby zneužita nebyla?

 

Opakuji, že to, co udělat lze, je veřejně propagovat minimální požadavky nezbytné pro astrologickou praxi. Člověk žádající či se zajímající o neprofesionální astrologické úsudky by se měl ujistit, že ten, komu naslouchá, tyto základní požadavky minimálně zná a dokáže je inteligentně použít v praxi. Pokud si nemůže být jistý, pak jedinou alternativou je vyhledat jiného astrologa a projednat s ním, co mu bylo sděleno. Navrhoval bych, aby jakákoli astrologická organizace s celostátními vazbami vytvořila komise, jimž by kdokoli, kdo si není jistý kvalitou astrologovy práce, mohl zaslat psaný horoskop či nahrávku rozhovoru. Takové komise – v každém větším městě by měla být jedna –  by mohly disponovat formálním vlivem, třebaže by neměly oficiální pravomoc nikoho odsoudit či zdiskreditovat. Za žádost o přezkoumání specifických a zdokumentovaných případů předložených komisi by měl být účtován rozumný poplatek. Tato komise by sloužila jako svého druhu „organizace na ochranu spotřebitele“, schopná astrologickému spotřebiteli poradit, jak postupovat a jak se chránit. Nezaujímala by žádné stanovisko ve vztahu k platnosti jakékoli školy, systému či techniky, neboť jejím jediným zájmem by bylo, zda ten, kdo dle svého tvrzení používá určitý přístup, skutečně dokáže v rámci tohoto přístupu způsobile fungovat.

 

Jinými slovy, NEJDE o to, zda nějaký konkrétní systém či výklad základních astrologických dat je sám o sobě platný – neboť na tom se astrologové neshodnou nikdy –  nýbrž o to, zda osoba, která danou techniku praktikuje, tak činí správně a s jasným vědomím zodpovědnosti vůči klientovi, jehož mysl a city mohou být hluboce zasaženy tím, co je mu sdělováno.

 

Každý profesionální astrolog, který si za konzultaci účtuje peníze, by měl být schopen zodpovědět alespoň základní klientovy dotazy ohledně toho, co je astrologie, jak funguje a co přesně znamenají pojmy, o nichž se klient dočetl třeba v časopisech či populárně naučných knihách. Například by měl umět popsat rozdíl mezi tropickým a siderickým horoskopem, obecný význam věku Vodnáře a Ryb či podstatu pojmů jako jsou progrese, direkce, midpunkty, solární revoluce a planetární cykly. Některé z testů, které byly navrženy pro udělení astrologické licence, toho obsahují příliš mnoho (a v jiném ohledu příliš málo), podobně jako psycholog ucházející se o státní licenci musí znát velké množství akademického materiálu, který (1) je často nepodstatný pro skutečné každodenní nároky jeho budoucí praxe a (2) nezaručuje jeho osobní vyzrálost a schopnost bezpečně a moudře pracovat s klienty.

 

Na závěr bych rád řekl, že na poli současné astrologie nepovažuji za důležité zavádět rozsáhlé a kategorické „normy“, které by v astrologické praxi nabyly platnosti zákona, nýbrž spíše vzdělávat – především astrology samotné – v chápání složitosti oboru astrologie. Nelze očekávat, že se astrologové shodnou na tom, které metody výkladu horoskopu jsou ty nejsprávnější, ba ani na tom, co by tento výklad měl obsahovat a co všechno by měl klientovi sdělovat. Existují naprosto rozdílné způsoby definování a hodnocení takových základních dat jako jsou zodiakální znamení, nativní domy, solární domy, aspekty, solární horoskopy, progrese atd. Některé systémy neakceptují hodnotu domů, nýbrž primárně používají určitým způsobem definované midpunkty a nedávno vynalezené speciální horoskopy. Využití statistiky považuje jedna skupina astrologů jako zásadní a druhá jako bezvýznamné. Dokonce i metody výpočtů se v několika případech liší.

 

Jediný normativní test by tedy zřejmě mohl prověřovat, zda je budoucí praktik důkladně obeznámen se správným používáním efemerid, tabulek domů a astronomických údajů jako jsou např. délka oběhu planet, jejich poměrná vzdálenost od Slunce, význam nebeské a pozemské šířky a délky, deklinace, rektascenze, časová pásma, uzly, body a midpunkty.

 

Astrologická fakulta, na níž by byly vyučovány nejdůležitější astrologické systémy, by svým studentům jistě mohla udělovat tituly, které by prokazovaly kvalifikaci v několika směrech a systémech astrologického výkladu a rozsáhlé znalosti typů astrologie používaných v minulých i současných kulturách. Je však sporné, zda by takovéto všeobecné znalosti skutečně zdokonalily kvalitu výkladů a rad udílených klientům; neboť když se astrolog ocitá tváří v tvář dychtivým, zmateným či rozrušeným klientům, intelektuální vědění (včetně statistiky) není tím nejpodstatnějším. Lidská kvalita vztahu, která vzniká působením astrologovy osobnosti a empatie, je často tím, na čem záleží nejvíce – a tato kvalita nemůže být normalizována, natož pak uzákoněna.

 

Přesto může být vykonáno mnoho pro to, aby bylo pěstováno lepší a konstruktivnější psychologické porozumění charakteru, významu a smyslu astrologie – nebo lépe řečeno, jasné chápání povahy, principů a zásad, na kterých astrologie odjakživa stála, různých významů, které jí byly dávány a řady účelů, kterým sloužila. To může být činěno pouze za pomoci poctivého, informovaného a důkladného programu veřejného vzdělávání, v němž nemají místo výstřednosti, dogmatická tvrzení ani přikrašlování.

 

6. prosince 1972.

 

Ed. Portland Astrology Center 1973, Portland, USA

 

Přeložila  Alice T.

Kurz humanistické a transpersonální astrologie 2018

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (zal. 1992)

první setkání v sobotu 22. září 2018

Nejstarší astrologické učiliště u nás (založeno 1992) otevírá už po dvaadvacáté základní kurz humanistické a transpersonální astrologie. Lektoři astrolog a výtvarník Pavel Turnovský se zabývá astrologií od roku 1968, astroložka, arteterapeutka a psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem Martina Lukášková se zabývá astrologií od roku 1990

 

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

27. běh září 2018 – červen 2020

Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na bytové semináře, které Pavel Turnovský vedl od počátku 80. let. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Pokračování textu Kurz humanistické a transpersonální astrologie 2018

Horoskop pro 3. týden 2018

Není od věci vědět, s čím a kde si hrajeme.

 

Pondělí 15. – úterý 16. – Měsíc v Kozorohu

Pondělí spojí Měsíc s Merkurem a Saturnem. Pevné postoje, názory, ale i obavy z přijmutí zodpovědnosti a značná vnitřní kritičnost mohou ovlivnit chod našich věcí. Udržme si odstup, večer bude uvolňující a pomůže nám prožité pochopit a zbavit vnitřní tíže. Na konstelaci se můžeme podívat i tak, že budeme mít příležitost najít motivaci k větší koncentraci a soustředěnosti. V podtextu dne se ovšem odehrává revoluční nálada. Na venek strohost a uvnitř bouře. Jak v nás, tak i ve společnosti. Nakonec Slunce s Venuší jsou si blízko a jejich spojení dynamizuje Uran s Neptunem. Máme-li chuť věci měnit, využijme soustředěnosti a použijme ji k přípravě našich „revolučních“ plánů či uspořádání rozbouřeného nitra. Takže přátelé, vše je možné, jen si to umět představit.

V úterý mají šanci vzpomenout si na odvetu ti, kterým byla pošlapána jejich hrdost. Můžeme vrátit a naopak i nám se může vrátit to, co jsme zaseli, a to jak v dobrém, tak ve špatném gardu. Měsíc s Plutonem v sextilu k Marsu s Jupiterem v kvadratuře k Uranu nabídnou mocnou strategii. Na nás bude, zda chceme podlehnout odplatě, nebo projít zkouškou a odmítnout hru o moc.

 

Středa 17. – čtvrtek 18. – pátek 19. – Měsíc ve Vodnáři, 17. 1. nov

Středeční novoluní spojené s Venuší oživí nároky a ambice. Odvážně vykročíme za vytčenými cíly. Případné změny a nečekané události nás upozorní na nutnost opustit starý způsob uvažování a otevřít se novému pohledu na věc. Společenské napětí bude odrážet potřebu změny. Otázkou zůstane, zda nastoupíme změnu s vnějškovým kosmetickým efektem, nebo změnu vnitřní, která nás ve svém průběhu krapet rozhodí. Tak či tak, pro oslavence velice důležité narozeniny, které budou vstupní branou do proměny citové ale i profesní. Prostě rok s plnou palbou na solár. Přeji odvahu a nebojte se ani svižného tempa ani změn.

Čtvrtek nás uvolní a nabídne společenského ducha. Bude nám dobře mezi lidmi plujícími na podobné vlně. Den by měl plynout bez velkých výkyvů. Odpoledne se dostane Měsíc do kvadratury s Jupiterem. Neberme si toho na sebe příliš, nebo nás zklame, že jsme věci jen rozdělali a nedodělali.

Během pátku mějme pod kontrolou své „velké oči“. Sklon zveličovat a přehánět se objeví na všech frontách. Držme se spontánních nápadů, které nás budou inspirovat k improvizaci. Můžeme objevit zajímavé úhly pohledu a nakonec i řešení.

Sobota 20. – neděle 21. – Měsíc v Rybách

Slunce vstoupilo do Vodnáře, kde už je pár dnů Venuše a nás čeká víkend, ve kterém se střetne naše pohodlnost s touhou něco zažít, vidět a podniknout. Záležet bude na tom, pro co se rozhodneme, a jak si zorganizujeme volný čas. Pro sportovní a společenské aktivity skvělé dny. Neváhejme si vyjít za hudbou a přáteli. Sobotní večer by měl být příjemný a uvolněný. Podobně i neděle. Zkusme ji opravdu prožít svátečně i přesto, že žádný svátek není. Bude-li během víkendu nějaká politická debata, nevěřme všem slibům a slovním návnadám. Vymalovat do pěkných barev se dá nakonec vše. Nechme věci plynout a v dalších dnech si řádně promysleme.

Vše dobré astroložka Martina Lukášková

Astrologická škola pro statečné

Ilustrace: Teun de Hock

Horoskop na 2. týden 2018 – s přihlédnutím ke konjunkci Slunce,Venuše a Pluta

I to, co se jeví přesahovat naše možnosti, je možné uchopit a nést. 

Senior Airman Eric Summers Jr.

Pondělí 8. – úterý 9. – Měsíc ve Váhách, 8.1. druhá čtvrť

Poklidné pondělní dopoledne vystřídá rušný závěr dne. Mnohé z toho, co šlo, se po obědě zkomplikuje, protáhne, zamotá nebo odloží. V citové sféře si dejme pozor na rázné soudy, které mohou zabránit v pochopení druhé strany.

Úterý bude svištět jako o závod. Potřeba vše rychle vyřešit může vést ke spěchu a nepozornosti. Ve vztazích se ukáží klíčová témata i to, co bylo doposavad skrýváno a zatajováno. Získáme moc se rozhodnout.

Dny vhodné pro návštěvu zubaře – plombování zubů, odstraňování zubního kamene.

Úterý bude zajímavé tím, že se Slunce spojí v horní konjunkci s Venuší a navíc i Plutonem. Spojení se bude realizovat nejdříve na 19° Kozoroha, který v systému sabiánských symbolů nese obraz: Pětileté dítě nese tašku s nákupem a pak se přidá Pluton a troj-konjunkce se usadí na symbolu 20° Kozoroha: Při bohoslužbě se ozývá zpěv skrytého chóru. Můžeme tedy doufat, že planety oživí impulz směřující k větší odvaze vzít na sebe úkol, který je pro nás zatím hodně náročný a těžký a i přesto, že jsme mu plně nedorostli, chopili jsme se ho s tím, co máme a směřujeme ke společné tvůrčí práci, k naplnění transpersonálních cílů. Tyhle věty se mohou jevit příliš složité, vznešené či nejasné. Pojďme si vše víc přiblížit.

Planety, které jsou v konjunkci, spojujeme v astrologii s impulzem k novému začátku, k posílení společných funkcí, k síle projevit se jako „jedno tělo a jeden duch“. Slunce, funkce vůle, zdroj životní energie, se obohatí o prvek plutonické dynamiky. Pluton je symbolem, hlubšího pohledu, intenzity, tlaku na odhalení pravdy ovšem skrze cestu střetu s mocí a bezmocí. (Ještě je v konjunkci i Venuše. Já vím, nenapovídat, prosím. Zmíním se o ní za chvíli a věřte, mám k tomu svůj důvod 🙂  ) Pluton ve spojení se Sluncem tedy může začít upírat právo na existenci našim vlastním ryzím potřebám, touze něco urovnat a uzavřít, i nadšení jít dál. Nutí nás vzdát se práva na to, co nám náleží. Vystavuje intenzivnímu tlaku, ve kterém si uvědomujeme vlastní bezmocnost a mocnost toho, o čem víme, že na nás má vliv. Pluton přináší stav, ve kterém odmítá sledovat malichernosti a rovnýma nohama nás staví před to, co je tabuizované, co jsme nechtěli vidět, co jsme si nechtěli přiznat. Ano, není to nic, co by člověk dobrovolně podstupoval. Konjunkce nás bude tlačit (oslavence těchto dnů o to víc, neb ji budou mít fixovanou v solárním horoskopu) k tomu, abychom neslevili a horlivě usilovali vystavit zeď, která nás oddělí od všeho nepříjemného, bolestného a temného. Naše snažení je však předem odkázané k nezdaru. Čím víc s touto konstelací budeme stavět kolem sebe zeď, tím víc budeme vlastně odkopávat své základy a zcela nevědomě se připravovat na naprosté odhalení, které nám ukáže ta nejslabší a nejskrývanější místa. Je to opravdu vcelku zásadní situace, která má nesmírný potenciál pomoci nám vybudovat znovu osobnost stojící na nosných a pevných strukturách a zbavit nás masky, hrající si na nás samé, stojíc na mindrákách, závistivých tendencích a lžích o nás samých.

Pokud se nám podaří ucítit v úterý či v dalších dnech nejistotu, chopme se jí a nesnažme se ji skrývat či zahnat něčím „sladkým“. Všimněme si, čemu se chceme vyhnout, co chceme uzavřít, aby nás už nebolelo či aby se nestalo realitou. Jaká jsou naše vnitřní hnutí a jak se vlastně točí stále dokola, aniž by nás pustila dál? K takovým stavům můžeme práv nyní přistoupit jako výzkumníci a vědomě je nechat pracovat, i přesto, že průběh bude bolestivý, úzkostný a bude nás možná i izolovat od ostatních. Můžeme se na to podívat totiž tak, že to, co nás trápí-bolí, je zdroj. Je to, jako bychom poprvé viděli atom a pochopili, z čeho se skládá svět. Je to, jako bychom navíc v hrůze zjistili, že atomem to nekončí. Omámí nás naprosté znejistění, že atom je možné ještě dál dělit, že za stavem úzkosti je ještě další a další bolest. To nás, přiznejme si, na chvíli pěkně paralyzuje, ale na druhou stanu, tento stav neodvrátí naši pozornost a nechá nás u tématu. Pokud se tomu podvolíme, objevíme, že atom se skládá z další částí a jde tedy dělit. Toto zjištění nám v reálu ukáže, čeho se bojíme, co je vlastně ona úzkost, najednou vše – důvody a pravdivé příčiny našeho stavu jasně uvidíme a uvidíme i další souvislosti. Je to chvilkové jasné, světlé a bez-emoční vystřízlivění, které zažijeme uprostřed trápení či sužujících stavů. Ona „vize“, tedy plutonské prohlídnutí je to, oč Plutonskému procesu vlastně jde. Jde o to, abychom bez emocí a sentimentu poznali, jak vnitřně pracujeme, jak mysl, emoce a tělo společně reagují. Pokud si poznání udržíme, můžeme jednat a proměnit reálnou situaci tak, aby nám dále neubližovala. O to víc, že v konjunkci Slunce Pluton je i Venuše, která v horní konjunkci má sílu nastavit výsledky toho procesu jako pevné hodnoty dalšího života.

Je třeba, aby hlasy našich životů zněly jako skrytý chór v kostele, který tvoří naše galaxie. Nesmějte se této představě. Je možná trochu neohrabaná, ale pokud se na ni zaměříte, uvidíte, že zaobírat se trápením ohledem toho, že na rovině vztahů, jsme došli do slepé uličky a nevíme, jak dál, je mrháním sil. Planety nás vyzývají k akci, k bolestivému průchodu úzkou dírou našich šablonovitých představ, tlakem stěn z námi postavených dogmat, směrem k světelné díře, kterou však obklopují naše představy, ze kterých nehodláme slevit. To je porodní cesta, která se právě otevírá a zve nás na cestu k novému člověku.

Slunce, Venuše a Pluton jsou při své konjunkci vrcholem T-kvadratury na Měsíc v opozici na Urana. Je to tedy mocná síla, která se právě zvedá. Buďme jako pětileté dítě, ze sabiánského symbolu a směle se chopme úkolu, přesahujícího naše možnosti. Nějak to dáme! Vstupme tam, kam se tolik bojíme, neboť náš strach, je platonským mámením, snažícím se nám vnutit představu, že „nejsme nic“ a „za nic nestojíme“. Jsme a stojíme. Jsme světla a stojíme za vztah!

 

Středa 10. – čtvrtek 11. – Měsíc ve Štíru

Ve středu nám půjde práce od ruky. S trochou odvahy se rozhodneme a skoncujeme se zlozvyky a stravovacími neřestmi. Den podpoří workoholiky. Právě ti by si měli v závěru dne udělat čas na odpočinek, jinak si zadělají na budoucí obtíže. Dělám: „Bu bu bu“, vím, ale jde o to, že konstelace je opravdu silná a ti, kteří tlačí na výkon, budou opravdu včele a při síle. Je třeba si však uvědomit, že naše tělo není výkonnostní stroj, naše vědomí výkonnostní páka. Včas zařaďme pauzu. Proměna počasí bude mít vliv na naše plány. Nezoufejme.

Čtvrtek je klíčový pro obchody, nákupy, pracovní pohovory, podání inzerátů, schůze a realizace nových projektů. Měsíc v konjunkci s Jupiterem a Martem v trinu na Neptuna a sextilu k Venuši, Slunci a Plutonovi nás mohou podpořit v našich výše zmiňovaných snahách, ale také nám pomoci vyjádřit to, co potřebujeme. Zvolíme dobré plány a vše si zorganizujeme tak, abychom maximálně využili nabídek i svých sil. Jsou to velmi příhodné a dobré podmínky. Tak se snažme. Navíc, chceme-li ve vztazích něco změnit, posunout, nebo vyjasnit, měli bychom v těchto dnech jednat.

Dny Štíra využijme pro masáže, lymfatické masáže a peeling pleti.

 

Pátek 12. – sobota 13. – neděle 14. – Měsíc ve Střelci

Dynamický pátek půjde na ruku těm, kteří jsou ochotni nést svou kůži na trh. Nebojme se tedy setkání ani pracovních pohovorů. Na cestách a zvláště při řízení vozu buďme opatrní. Tendence riskovat a spěchat není příznivcem běžné automobilové dopravy. Den vhodný pro masáž těla, cvičení a následné hydratování pleti.

sobota

Sobota zamíchá kartami a nechá nás v domněnkách plavat přívalem silných pocitů. Ovlivní nás většinové názory a jen těžko se bude dařit prosadit si tu svou! Podvečer nás probere a večer už proběhne ve svižném duchu. Čas jako zrozený pro lásku a seznámení.

Nedělní dopoledne bude plné spontánní kousků. Udělejme to, co budeme cítit. Dovolme si být uvolnění. Odezvy se pak jen pohrnou. Odpoledne převáží tlak na funkčnost a pravidla. Nečekejme, že vše půjde tak jako dopoledne. Měli bychom přihlédnout k tomu, co je třeba udělat a dokončit.

Odlehčeme stravu a hýbejme se, neb přes víkend půjdou nadbytečná kila dolů.

 

Závěrem: Spojení planet těchto dnů bychom mohli interpretovat jako určité završení vztahu mezi naší vůlí a citem do hodnot, které poslouží pro budoucí rozvoj. Připravit se můžeme na velice zásadní zvraty a projevy moci, které se přihlásí o místo v našem srdci. Podpořeny budou ambice, zesílí tlak na výkon a efektivnost. Podnětná situace pro ty, kteří o něco usilují či podnikají. V citové rovině však může být efekt a formu nadřazeny přirozenosti a upřímnosti. Zdá se, že úkol pro rok 2018 se skrývá v nalezení míry mezi tím, jak se chápeme společenské i osobní role a tím na kolik zůstáváme autentičtí, tvz. sví. Hodně odvahy přeje astroložka Martina Lukášková

(Věnováno Světlaně, Vlaďce a Daniele)

Foto:  Senior Airman Eric Summers Jr.

Znamení zvěrokruhu v ascendentu

Znamení zvěrokruhu v hlavních osách horoskopu. Kapitola z knihy Dane Rudhyara Astrologické domy, pracovní překlad Jiří Markes.

BERAN  –  VÁHY

Beran představuje přímočarý pohyb života ke konkrétnímu, hmatatelnému a zosobněnému stavu existence, protože je přirozeností síly Dne usilovat o projev skrze odlišování a zosobňování na jakékoliv úrovni. Takto, když je Beran znamením  vycházejícím na východním horizontu, když dochází k prvnímu aktu alespoň relativní nezávislosti – prvnímu nádechu -se do latentního vědomí dítěte otiskuje dosti impulzivní a spontánní nadšení prosazovat svou osudovou jedinečnost – svou dharmu – a pokusit se jasněji definovat kým je ujímáním se vedení v životních situacích.

Beran je znamením, které je úzce spojeno s duchem dospívání. V této době síla Dne právě začíná ukazovat svou intenzitu, je stále nejistá. Ale svou nejistotu nahrazuje zdáním smělosti. Osoba s Beranem na Ascendentu může mít sklon k romantizaci své osobitosti. Může být naplněna touhami a přáními po čemkoliv co na ni samu zrcadlí její nezbytné a jedinečné já. Objekty jejích tužeb a zrcadla jejího skutečného já budou mít charakteristiky Vah, protože Váhy budou znamením na jejím západním horizontu, Descendentu, a tak symbolizují způsob, kterým bude – nebo by měla – přistupovat k meziosobním vztahům.

Váhy představují posun směrem k společensko – kulturnímu vědomí, nadšení pro „Já“  interaguje s „Ty“, tak aby pomocí této souhry mohl být zakoušen větší život. Protože Ascendent v Beranu podněcuje typickou adolescentní touhu po sebevyjádření a prosazení jedinečnosti, vyžaduje jako vyrovnávací sílu pocit společenských hodnot. Ale na úrovni Berana by nemělo být příliš zpochybňováno, že jedinec musí mít něco v čem nebo v rámci čeho se prosazuje, je však lepší když prosazení přijímá skupinovou formu, kolektivní hodnotu, ušlechtilý ideál nebo možná víru v něco co by umožnilo sebeaktualizační hnací síle Berana přijmout podobu neosobního vyjádření nebo transcendentních duchovních energií.

Když nastává opačná situace, to znamená, když při narození Váhy vycházejí a Beran zapadá, má jedinec sklon být polem působnosti kolektivních impulsů a skupinových ideálů, protože pozná, co a kým je v podmínkách skupinové aktivity nebo alespoň pevného a idealizovaného partnerství. To vůbec neznamená, že osoba bude „vyrovnaná“ – „rovnovážný“ symbol Vah není astrology v plném rozsahu chápán* – místo toho se bude hodně zabývat svým společenským nebo kulturním posláním, hodnotou aktů svého sebevyjádření. Nebude pro něho snadné nalézt sám sebe v osamění, a může zakoušet nejistotu a vnitřní zmatek dokud nenajde své místo v nějaké skupině nebo společnosti, kam jak intuitivně cítí, skutečně patří.

* Není důležité, jaký mají váhy tradičně vzhled, ale to k čemu se používají. Slouží k zvážení jedincova příspěvku společnosti nebo skupinovému vztahu z hlediska nějaké kolektivně uznané hodnoty. Ve Vahách  kolektivita nastavuje standarty, které určují význam individuálního zapojení v jakémkoliv skupinovém procesu.

Tato osoba bude potřebovat individualistického, seberealizujícího se, emotivního partnera, který by mu pomohl najít sebe sama pomocí jejich vztahu. To může někdy znamenat urychlení jedincovy cesty do partnerství dosti adolescentním způsobem, nebo vpád devocionální oddanosti vůči osobě – nebo zosobněné záležitosti – ve vztahu, které jedinec s ascendentem ve Vahách může ukázat svou schopnost skupinové organizace a společenského, kulturního nebo náboženského požitku. Každá skupinová zkušenost vyžaduje katalytickou přítomnost individualizované vize nebo uvolnění energie.

Význam, který je přisuzovaný přítomnosti Berana a Vah na dvou koncích vertikální linie horoskopu následuje výše uvedené principy, až na to že nyní mluvíme o schopnosti organizace a integrace na privátně osobní – čtvrtý dům – a veřejně profesionální – desátý dům – úrovni. Proto bychom měli uvažovat o nejlepším způsobu, kterým má být tato schopnost nalézána a zakoušena v tomto procesu osobní a společenské integrace.

Beran na hrotu čtvrtého domu zdůrazňuje potřebu zřetelně zaměřené aktivity a entuziasmu, nebo víry, v hledání osobních základů a vnitřní jistoty. Není příliš pravděpodobné, že jistota bude nalezena v pasivní podřízenosti tradici nebo rodinnému modelu. Jak napsal jeden anglický filosof na začátku třicátých let 20. století: „Jedinou jistotou je nejistota“, nebo může být řečeno: Nejlepší obrana je útok. Problém je: Kam chceme dojít?

Zodiakální znamení ve Středu Nebes by na tuto otázku mělo poskytnout odpověď, a tímto znamením jsou Váhy. A tak cíl by měl být participací na konkrétní společenské aktivitě a možná na ustavení nových společenských hodnot. Účel participace na veřejném podniku může zahrnovat jak překonání, tak obětování hodnot náležejících striktně osobnímu životu – zejména v případě Střelce na Ascendentu. Taková naprostá oddanost společensko-kulturnímu procesu, možná hluboce transformujícímu nebo revolučnímu procesu, může skrývat hluboký pocit osobní nejistoty, který následně může znamenat quasi – adolescentní a nestabilní přístup k situacím doma, možná vzpouru proti matce a všem zavazujícím formám majetnické lásky. Řešení osobních problémů integrace by mělo být hledáno v těch tradici přesahujících hodnotách, které participují na velkém, na budoucnost orientovaném nebo duchovně – náboženském společenství a mohou – s nadějí  – odhalit duši fungování v kritickém stavu mezi dvěma psychologickými a mentálními fázemi lidské evoluce.

Zde by mohl být částečně pojednán důležitý faktor zatím pouze naznačený v mé analýze dvojice Beran – Váhy, tím mám na mysli pozici planet, které vládnou zodiakálním znamením Beranu a Vahám, a aspekty těchto planet k jiným planetám. Nicméně, je nemožné v rámci této knihy tento faktor a všechny problémy které z toho plynou projednat. Dnes je koncepce „planetárních vládců“ dosti nejasná. Ta měla velký smysl v starém geocentrickém Ptolemaiově systému, protože byl formulován z hlediska polarity Slunce – Luna a pěti úrovní planetární aktivity, každé ovládané planetou. Ale na rozdíl od té doby jsou dnes používány planety za Saturnem, symetrický obraz představovaný starým systémem je rozbit, a vládcovství by mělo být pravděpodobně chápáno jiným způsobem podle naší moderní koncepce solárního systému.

I tak, dokonce v této nepříjemné a přechodné situaci, může být studium planet, které tradičně ovládají čtyři rohové domy nativního horoskopu velmi důležité, zvláště z hlediska domu v kterém jsou vládcové zodiakálních znamení na hrotech rohových domů umístěni. Například, jestliže Mars – ve starém systému vládce Berana – je umístěn v jedincově sedmém domě, martická funkce pokud ji má co nejefektivněji použít při objevování své identity a svého osudu má výrazně co do činění s manželstvím a partnerstvím. Klíč k objevení já leží ve vztazích, do kterých jedinec vstoupí. Jestliže se Mars nachází v pátém domě, jedinec nejpravděpodobněji objevíkým je v zrcadle svých výtvorů nebo svých dětí – nebo ve všech dynamických pokusech promítnout navenek to co je uvnitř něho aktivní – to co přinesou jeho intuitivní vjemy. V šestém domě by planeta vládnoucí Ascendentu naznačovala, že klíč k sebeobjevení leží v obětavé práci, službě nebo učednictví.

Stejný typ dedukce by mohl být použit ohledně dalších rohů nativního horoskopu, a třeba – ale mnohem méně efektivně – i v případě planet vládnoucích znamením na hrotech následných a padajících domů. Osoba s vládcem znamení na Descendentu umístěným ve druhém domě může vidět svoje intimní vztahy úzce spojené s finančními záležitostmi a požadavkem značné snahy o zvládnutí svých vrozených zdrojů a schopností, v osmém domě by se mohl vztahovat k potřebě regenerace pomocí zkušeností vzdání se ega, jestliže manželství má realizovat své transformující možnosti, nebo k opatrnému zvážení finančního výsledku partnerství jestliže se tento ukazuje důležitý a hodnotný.

Možnosti nabízené takovou technikou jsou četné, mohou být užity zejména při radách týkajících se zaměstnání s ohledem na desátý dům a planetárního vládce znamení kulminujícího ve Středu Nebes. Jestliže je tento vládce v pátém domě, sebevyjádření je nutné pro úspěch ve veřejných aktivitách nebo v jedincově profesi. Jestliže jsou ve Středu Nebes Váhy – potom je vládcem desátého domu Venuše – pravděpodobnost úspěchu v nějakém kreativním povolání nebo zplození nadaného dítěte by byly evidentní. Ale jestliže je tato planeta v disharmonických a napjatých vztazích k jiným planetám, uskutečnění těchto možností by vyžadovalo velké úsilí a odhodlání. Opozice mezi Venuší a Saturnem bude mít tendenci pozdržet úspěch, nebo bude vyžadovat velkou hloubku hledání a možná boj proti schématům společenského provozu nebo stoupencům konvence, úspěch však nakonec může být získán.

Z tohoto všeho by mělo být jasné, jak důležité je, aby domy byly správně sestaveny a aby rohy byly vypočteny pro přesný okamžik prvního nádechu. Je také jasné jak neúplný musí být jakýkoliv systém „ekválních domů“ který nebere v úvahu dvě osy stanovené časem a místem narození – nebo jakýkoliv systém který nebere domy v úvahu vůbec.

 

BÝK  –  ŠTÍR

Tyto dvě znamení představují reakci, která následuje akci, která začala během rovnodennostních období. Vztahují se k procesu spojení a stabilizace ovládanému konkrétním organickým cílem. V Býku tento proces operuje hlavně na biologické a instinktivní úrovni, ve Štíru zahrnuje ztotožnění se se silami, které jsou zaměřeny na vzájemné spojení individuálních jednotek s cílem vybudovat větší společenský nebo „okultní“ organismus – vzájemné spojení které, aby bylo efektivní, musí zasahovat samotnou podstatu bytosti (proto spojitost Štíra se sexem). Nicméně, je to Býk, který symbolizuje operace přirozené a biologicky naléhavé sexuální funkce, zatímco ve Štíru má sexuální aktivita zosobňující charakter. Ve Štíru se setkávají lidsképotřeby a odpovědi na individuální touhy. Jejich nátlak je spíše než žlázový a instinktivní psychologický, tím je v osobním smyslu majetnický a je vystaven všem druhům perverzí, ale také transmutaci. Na druhé straně v Býku je to prostě plodný instinkt, zaměřený na plození potomstva, nebo výhradně instinktivní uvolnění biopsychických energií.

S Býkem na Ascendentu jedinec obvykle objevuje svou pravou přirozenost skrze produktivitu na té či oné úrovni. Vytváří a má sklon lpět na produktech. Může jít o úplné ztotožnění se jak s procesem produkce, tak s osobou nebo skupinou jejichž potřeby má tento proces uspokojit. Nemusí jít pouze o pevnost záměru, ale také o hrdost z uskutečnění, biologického nebo společenského, důsledkem čehož je spousta egoičnosti a poněkud omezený obzor. Nicméně v konkrétní oblasti produkce, v které dharma jedince působí, mohou být dosaženy významné výsledky. Řečeno spirituálně nebo dokonce psychologicky, není pro něho problémem stát se příliš osobně oddaným výsledkům své aktivity a umožnit přirozenosti života jednat skrze svou osobu.

Býk na Ascendentu nevyhnutelně implikuje Štíra na Descendentu. Jedinec se bude muset alespoň částečně vzdát své osobní náklonnosti ke svým vlastním produktům vztahem s osobami, které mají společenštější vizi, nebo kteří potřebují zkušenost spontánního a přirozeného uvolnění organických energií. Takové vztahy posilují tu část jeho přirozenosti, která hledá širší obzory a v mnoha případech vědomější a vyrovnanější přístup k produktivitě – a také zodpovědnější přístup z hlediska skupinového cíle. Jedinec může hledat partnery pomocí, kterých si kompletněji uvědomí širší společenské, morální nebo politické záležitosti.

V opačné situaci osoba se Štírem na Ascendentu bude často usilovat o naplnění své role ve společnosti získáváním síly z osob, které jsou jí velmi blízké. Řada politických vůdců byla narozena se Štírem jako svým vycházejícím znamením – Disraeli, Gandhí, Lenin, Stalin, Mussolini. Tito lidé mají požitek z užití společenského vlivu a identifikace s potřebou jejich lidu dosáhnout určitého typu organické integrace na národní úrovni, ale co se týče jejich partnerů, čerpají z nich vitální síly a požadují konkrétní výsledky v průběhu stanovené aktivity.

Stálost záměru a přirozená organická produktivita znamení Býka, když souvisí se čtvrtým domem, zdůrazňuje důležitost hlubokých kořenů jedince v konkrétní zemi a tradici, a pevného základu domova. Ale jako v každém jiném případě povaha tohoto základu závisí ve velké míře na tom, jaké zodiakální znamení je na Ascendentu, protože Ascendent je zdrojem všeho co charakterizuje základní funkci jedince jako individuality, to znamená jeho identitu jedinečné osoby. V mírných oblastech severní hemisféry, jestliže je Býk v bodu Nadiru nativity, může být na Ascendentu předpokládán Kozoroh, Vodnář nebo dokonce Střelec. „Zemský“ charakter Býka by mohl být zesílen Ascendentem v Kozorohu, a Descendent v Raku by mohl přispět k soustředění pozornosti na produktivitu v okruhu domova nebo v okruhu jasně definovaného pole aktivity. Musím zde důrazně zopakovat, že jakákoliv astrologická indikace musí být vztažena k mnoha jiným – ve skutečnosti k celé nativitě – dříve než může být uchopen její význam z hlediska osobního charakteru a osudu.  Individuální osobnost je akord dynamických faktorů, a žádný jednotlivý faktor nemůže být pochopen, jestliže je vytržen z kontextu celé nativity – proto taková analytická charakterizace zde navržená může být provizorní a pouze částečně platná, zabývá se pouze všeobecnými principy.

Býk symbolizuje v ročním cyklu vývojový vzestup života ke Slunci, vzestup energie, která vyživuje rostlinu a vrcholí, když je rostlina v květu. Střed Nebes ve Štíru, který polarizuje tento vzestup, jestliže je Býk na hrotu čtvrtého domu, představuje rozkvět životní energie v alespoň relativně zralém organismu osobnosti – tedy půvabu mladistvého těla okouzleného jiným a v sexuálním spojení usiluje o dosažení zkušenosti síly, která se projevuje pomocí sjednocení životních polarit. V pozdějším cyklu zkušenosti, okolo padesáti let věku, může být toto naplnění vitálních energií nahrazeno vyzvedáváním společensko – profesních úspěchů. Tyto také naznačují sjednocení s nadosobní skutečností – skupinou, národem, lidstvem – která uvolňuje společenskou sílu. To může mít za následek převzetí vedoucího postavení, zvláště jestliže je vycházejícím znamením Lev – jak tomu bylo v případě Bismarckovy nativity, a nativity J. P. Morgana staršího, světového bankéře, který musel mnoho vykonat v průběhu zapojování se Spojených Států do 1. světové války.

Zde znovu vidíme v činnosti protikladné konce nativního meridiánu, Nadiru a Zenitu. Ve čtvrtém domě je produktem býčí plodnosti osoba sama o sobě, a v desátém domě by produkt štíří naléhavosti k hluboké pospolitosti s jinými osobami mohl mít vyústění ve významné a přínosné „funkci“. Ten, který funkci zastává a funkce na sobě vzájemně závisí. Výsledky tvoří jejich interakce.

 BLÍŽENCI  –  STŘELEC

Znamení Blíženců charakterizuje čilá dychtivost rozšířit prostor jedincovy osobní zkušenosti pomocí mnoha lidských kontaktů a vstřebání rozmanitých informací které jsou pohotově k dispozici. Blíženci jsou nejtypičtějším symbolem intelektuální zvídavosti a mysli, která přesně a analyticky třídí znalosti k praktickému a osobnímu použití. Protilehlé znamení, Střelec, se vztahuje k abstraktnějšímu a vyzrálejšímu typu vědomosti, týkající se integrace vzdáleně souvisejících faktorů, filosofie, náboženství a jakékoliv formy, která je hledáním základních hodnot a pochopení nebo moudrosti. Blíženci zacházejí se snadno dostupnými zkušenostmi a konkrétním způsobem myšlení, Střelec se vším co rozšiřuje duševní obzor, odvádí jedince od rutinní existence a podněcuje ho snít velké sny. Blíženci představují mentální schopnost, která se týká ovládání okolního prostředí, aby co nejlépe vyhovovalo jedinci a předpokladům ega, Střelec je pronásledován stále širším obzorem, žízní po dobrodružstvích za hranicí snadno pochopitelného.

Ascendent v Blížencích často naznačuje dychtivost po vědění a hluboce zakořeněné očekávání že to je znalost a rozmanitost dojmů a kontaktů, která jedinci odhalí jeho vlastní individuální identitu. Ve skutečnosti bude používání myšlenkových procesů velmi důležité, ale nebezpečné je to že jedinec může být chycen v síti nevýznamných záležitostí, logických tvrzení, experimentů a může se ztratit v bludišti informací, které i když jsou dobře uspořádány, mohou postrádat širší význam a neberou na zřetel společenské důsledky.  Descendent ve Střelci naznačuje, že vztahy by měly být založeny na širších hodnotových schématech. Střelec dodává Blížencům svoje abstraktní referenční rámce, svá logická pojetí, svou nespokojenost s lehce uchopitelným a dočasně módním. Umožňuje expanzi vědomí pomocí vztahu. Osobně asimilovaná informace, i mentální uvědomování jedincovy esenciální přirozenosti by mělo být používáno z hlediska lidského společenství a podílení se na hodnotách velkých myšlenek.

Když je vycházejícím znamením Střelec, jedinec si může libovat v životě pod širým nebem a cestování – nebo tak nějak to říká tradice ! – ale mnohem podstatněji je osobou, která si bude uvědomovat, jaká a kým je skrze účast na velkých záležitostech, společenských nebo náboženských názorech a hledání pravdy. Tato hledaná pravda může být ta pravda psaná s velkým začátečním písmenem, kterou se jedinec pokouší prosazovat nebo propagovat s často fanatickým zápalem, nebo alespoň velkým nadšením. Svou vlastní pravdu nebo dharmu může nalézt vyučováním jiných tomu, co pohánělo jeho entuziasmus, ale potřebuje polarizující vliv přesnější, empiričtější a analytičtější blíženecké mysli. Měl by, alespoň teoreticky, hledat partnera který s ním bude spolupracovat na praktické rovině, možná na několika rovinách úsilí tak že jeho zevšeobecňování a rozpínavost mohou být zásobeny celou škálou náležitých údajů a mnoha úrovňových vztahů.

Blíženci na hrotu čtvrtého domu mají v průběhu procesu integrace osobnosti tendenci k proměnlivosti situací. Strom osobnosti může být jako palma nebo sekvoje, které mají namísto hluboko sahajícího hlavního kořene velmi širokou a rozsáhlou síť kořenů nepříliš hluboko pod povrchem. Koncentrace na nejelementárnější pocity může být obtížná. Jedinec může mít pochopení pro mnohá působení a podněty k růstu, spíše než pro stabilní a zajištěnou realizaci toho co ve skutečnosti je a k čemu jako jedinec směřuje. Nebezpečím pro silné a důmyslné ego je rozvíjet se jako výkonný a možná domýšlivý organizátor celku životních zkušeností.

V takovém případě hodně záleží na znamení na Ascendentu. Ve většině situací to bude buď Vodnář nebo Ryby, pouze na dalekém severu by to mohl být Kozoroh, stabilizující vliv. Ascendent ve Vodnáři může zdůrazňovat idealismus anebo společenskou nespokojenost, Ascendent v Rybách by mohl do blíženeckého základu osobnosti přinést transcendenci a možná psychickou nestabilitu. A postavení planet ve čtvrtém  domě by mohlo výrazně modifikovat a polarizovat typické charakteristiky Blíženců, buď přidává na neklidu nebo stabilizuje intelektuální konstrukce na kterých závisí vnitřní jistota jedince.

 

Když je situace obrácená a na hrotu čtvrtého domu je Střelec, mohou být jako kořeny stabilizace a upevnění osobnosti hledány filosofické, náboženské nebo rodové koncepce. Důležitým faktorem může být osobní ambice zanechat výrazný otisk ve společnosti. Rodný dům může být otevřený mnoha vlivům a hostům. Matka může mít intenzivní náboženské přesvědčení a vštěpovat ho rozvíjejícímu se dítěti a adolescentovi. V raném dětství se mohou objevit daleké cesty.  Později, v časech krize, bude mít jedinec tendenci obnovovat svou vnitřní sílu výraznými akty důvěry ve svůj osud, a hledáním filosofického nebo morálního ospravedlnění svých pocitů a možná své společenské ctižádosti.

S Blíženci ve Středu Nebes by měly být intelektuální schopnosti použity v nejvyšší míře. Při snaze o dosažení společenského nebo profesního cíle bude důležitá asistence intelektuálů, odborníků, výzkumníků. Hbitá mysl může být nejcennější v přizpůsobování se požadavkům jakékoliv veřejné situace, kterou se musí zabývat. Tato schopnost společenské adaptace a způsobilost k zacházení s informací by měly být v rovnováze s určením a možná osobní poctivostí a proselytismem Střelce v Nadiru nativity. Nativita Franklina D. Roosevelta je příkladem takové situace, ale planety v jeho desátém domě a stellium ve znamení Býka byly ještě důležitější při určování jeho osobnosti a osudu.

 RAK   –   KOZOROH

Tato dvě znamení mají svůj počátek v solsticiích, okamžicích v kterých se dvě polarity solární životní síly nacházejí ve stavu maximální nerovnováhy. V Raku je síla Dne na vrcholu, přestože síla Noci není v žádném případě anulována a od této chvíle bude pomalu nabývat na síle. V Kozorohu má naopak maximální převahu síla Noci. Takto jsou charakteristické rysy jedné z těchto dvou sil v těchto zodiakálních znameních zveličené a příliš zdůrazněné. Tento důraz slouží základnímu účelu v celkovém schématu zodiakálního cyklu, jedna z dvou polarit je odkryta ve všech svých důsledcích a omezeních.

V Raku se Slunce, které se pohybovalo k severní deklinaci – to znamená že západy Slunce se tři měsíce odehrávaly severně od přesného Západu – „zastavuje“, což je etymologickým významem slova solsticium, sol je latinský výraz pro Slunce. To symbolizuje náhlý obrat procesu, který trval půl roku. Blíženecká dychtivost po podrobení si většího životního prostoru a rostoucím vědění pomocí všemožných experimentů se zastavuje. Řečeno symbolicky, mladý muž, který rozptyloval své energie experimentováním se spoustou věcí, získává profesi, uzavírá sňatek a plně se věnuje rodinnému životu. V tomto smyslu Rak představuje stabilizující sílu domova. Životní energie získávají ohnisko, a domov může úzce a výhradně soustřeďovat pozornost, určující stanovené období pro narození a výchovu potomstva.

Toto soustředění energie může působit na několika úrovních. Albert Einstein měl Ascendent v Raku. Jeho představy vedly ke koncepci konečného sféroidního vesmíru a usiloval o formulaci jednoho základního principu zahrnujícího všechny známé manifestace energie. Protože račí typ usiluje o konkrétní realizaci Jednoty v základu všech modů zkušenosti, může být veden k jakémusi mystickému uvědomění. Znamení Raka je často spojováno s psychickým nadáním, ale opodstatněnost tohoto názoru závisí do značné míry na tom, co se myslí slovem psychický. Jasnovidnost je obvykle holistický proces, v kterém jsou podstata a smysl situace jako celkunazírány jako symbol nebo obraz. Charakteristická je zde aktivita vytvářející celek. Stavba domu – a nejenom domu fyzického – je aktivita vytvářející celek. Bipolární dvojice, muž – žena, je v ideálním případě rekonstituovaný celek, potenciálně plodný, protože je stabilizovaný jako samostatná biologická a společenská jednotka.

Kozoroh se také vztahuje k dosažení integrace, ale zatímco Rak poukazuje na úzkou bio-psychickou jednotu osobní situace, Kozoroh pojednává o velkých politických nebo manažerských institucích složitého národního státu. Moderní národy nejsou ve většině případů složeny z lidí stejné rasy nebo kultury, ve skutečnosti, cílem národního státu – alespoň duchovně řečeno – je integrovat odlišné rasy a kultury. Problémy kterým všechny západní národy čelily a stále čelí, povstávají ze skutečnosti, že několik odlišných etnických skupin na sebe vzájemně působí a kooperuje při vedení a hlavně udržování ideální federace. Typickým příkladem je Francie, ale také Velká Británie, a samozřejmě ve zvláštním smyslu Spojené státy.

Ascendent v Raku bude osobu směřovat k velmi konkrétním, možná intelektuálně formulovatelným nebo empiricky uskutečnitelným cílům. Zásadní problémy jsou jasně identifikovatelné a vyžadují svérázné osobnosti. Ascendent v Kozorohu vede jedince k objevení své vlastní esenciální identity a osudu v aktivitách, které vyžadují integraci vzdálených faktorů nebo základních antagonismů které mohou být integrovány pouze prostřednictvím přísně logických systémů nebo zákonných prostředků vyžadujících k prosazení nařízených schémat nějaký typ policejní síly.

Možná ještě důležitější je to, že osoba s Ascendentem v Raku bude více důvěřovat použití osobní síly a dynamické síly lásky, zatímco osoba s Ascendentem v Kozorohu bude používat neosobní nebo nadosobní koncepce nebo techniky organizace. Carl Jung měl Ascendent v Kozorohu a jeho systém hlubinné psychologie zdůrazňuje myšlenku, že síla archetypů kolektivního nevědomí je nakonec důležitější než striktně osobní pocity nebo intelektuální pojetí. Na druhé straně Adler, jiný psycholog, který byl také renegátem freudovské školy, měl Ascendent v Raku a zdůrazňoval důležitost čistě osobní reakce na určitý typ handicapu a vůle k moci která kompenzuje pocity méněcennosti vyjadřováním agresivity.

Osoba s Rakem jako vycházejícím znamením bude také používat tento proces osobní kompenzace ale především při navazování blízkého vztahu s jinými lidmi. Je bázlivá pokud se s nimi má střetnout v mezi osobní interakci. Může se schovat za obecné koncepce a společenské generalizace Kozoroha. Musí si vybudovat společenskou osobnost, hrát roli, v které může jiným lidem připadat nadprůměrná, a jasnovidnost se může ukázat jako docela zajímavý způsob jak udělat dojem na osoby s kterými vstupuje do vztahu s nadprůměrnou schopností vnímání, přestože si je vnitřně bolestně vědoma své vlastní individuální nejistoty.

Na druhé straně osoba s Ascendentem v Kozorohu potřebuje osoby, s kterými může navazovat mezi osobní kontakt, protože bez takových setkání a uzavřené mezi osobní empatie se může cítit osobně příliš zapletená do ambiciózních plánů a rozsáhlých společenských projektů nebo mystických a kosmických realizací. Kozoroh může poukazovat na zkušenosti a schopnosti, které by mnozí nazvali „mystické“, ale jde o poukaz spíše na typ vědomí které je schopné nebo si intenzivně přeje fungovat v podmínkách transcendentního řádu, kosmického a – v skutečném smyslu tohoto velmi zneužívaného termínu – okultního užití síly. Při hledání potenciálních subjektů vhodných k naplnění toho, co pokládá za svůj osud, může mít tendenci touto silou jiné lidi uchvátit. Mohlo by jít o katabolickou osudovou tendenci.

 

Čtvrtý dům s Rakem na hrotu ukazuje na lidskou bytost, v které jsou archetypální charakteristiky spojované s číslem 4 v numerickém symbolismu – možná nejuniverzálnějším ze všech symbolických systémů – docela silné. Je to proto, že Rak je také čtvrtým znamením zodiaku. Ve skutečnosti, často zdůrazňovaná identita významu přisuzovaného astrology Raku a čtvrtému domu může být odůvodněna pouze na takovém numerologickém základě. Číslo 4 je symbolem konkrétního ztělesnění a nejelementárnějších pocitů spojovaných s fungováním životních energií a jejich psychických podtextů – základních motivací studovaných psychology. Toto číslo popisuje proces integrace, která operuje v rámci lidského vědomí na biopsychické úrovni. Vztahuje se k inteligenci, která je činná jako poslušný sluha životní síly, aby byl zajištěn bezpečný základ rozvoje osobnosti, inteligenci, jejíž fungování je řízeno osobním prospěchem, empirií a adaptací na konkrétní organické potřeby. Tato inteligence se v astrologické symbolice vztahuje k Luně, a Luna jak již bylo řečeno je vládcem znamení Raka. To poukazuje na matku jenom proto, že matka se stará o zajištění potřeb dítěte – potřeby jídla, ošacení, ochrany, čistoty, ale také bezpečí a lásky.

Račí čtvrtý dům proto poukazuje na zvláště silnou a pravděpodobně celoživotní potřebu jedince zaměřit většinu své pozornosti na svou schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám ve svém soukromém životě. To zdůrazňuje důležitost nejen domácího života ale všeho co se vztahuje k procesu integrace osobnosti. Nicméně, takové soustředění pozornosti na to co je po ruce, na organické, na pocity, na obraz Matky, by mohlo přemáhat i když nepřímo integraci toho co naznačuje Kozoroh a desátý dům, to znamená stejně silný zájem o vybudování si zajištěné společenské pozice. To druhé zajišťuje společenskou moc a peníze, potřeby k chodu a zabezpečení uspokojivého domova.

Když je situace opačná a v bodu Nadiru nativity se nachází Kozoroh, veřejné záležitosti mohou velmi pravděpodobně ovládat osobní život jedince – pokud není ve čtvrtém a desátém domu činný žádný zvláštní planetární „vliv“. Nicméně profesní nebo společenské aktivity budou mít tendenci být určované osobním prospěchem.

Samozřejmě že ve veřejném nebo profesním životě by si měl poradit s pronikavým smyslem pro přizpůsobení se měnícím se náladám společenství. Jestliže jedinec ztotožňuje svůj vlastní čtvrtý dům osobnosti s obecným společenským nebo kosmickým cílem – Kozoroh – bude určitě, aby uspěl, potřebovat flexibilitu odezvy, smysl pro načasování a „psychický“ cit pro to co je živé a přijatelné pro veřejnost. S takovým postavením se na Ascendentu nacházejí nejčastěji Váhy. To samozřejmě zdůrazňuje zájem o společenské záležitosti a hodnoty a schopnost zacházet s kolektivem – a tak objevit svou vlastní identitu.

 

 

LEV   –   VODNÁŘ

Čtyři základní znamení zodiaku se vztahují k čtyřem nejcharakterističtějším typům solární aktivity, co se týče povahy zemské biosféry – ekvinokciálním a solsticiálním. Tyto mody aktivity se v Býku, Lvu, Štíru a Vodnáři „koncentrují“. Jsou fixovány ve čtyřech specifických typech lidských organismů, jsou zhuštěny, soustředěny a poskytují charakteristické formy, které jsou naplněny specifickými substancemi – a my víme že substance nebo hmota je jenom zhuštěný stav energie. Když kreativní osoba komponuje symfonii, nebo maluje, nebo když herec ztělesňuje na divadelním jevišti postavu hry, promítá svou osobní představu spojováním estetických materiálů své kultury, které jsou mu dostupné, nebo si je vybírá ze svého přirozeného prostředí. „Koncentruje“ tyto podstatné prvky ve formě, která vyjadřuje jeho osobní charakter, nebo v průběhu určitých kolektivních období – charakter své kultury, náboženství nebo obecné životní cesty.

V Býku se ekvinokciální impulsivita síly Dne zhmotňuje a včleňuje prostřednictvím použití materiálů dostupných v biosféře. Ve Lvu je zosobňujícím charakteristikám letního solsticia dána individuální forma v které se životní představa a vědomě rozvinutý lidský jedinec ztělesňují a zrcadlí. V protilehlé části zodiaku, ve Vodnáři, formuje stabilizovaný společenský celek – etnickou skupinu nebo národ – vytvářením toho co nazýváme kultura. Kultura je vyjadřována v bohaté rozmanitosti uměleckých forem, společenských forem, klubů, salonů pro diskuse o nových nebo starých myšlenkách, atd. Kultura se může rozvíjet pouze tam, kde má společenská vůle zajištěnu svou dominanci nad heterogenními přáními a názory různých členů společenství, tam kde se objevuje jednoznačný „způsob života“.

Jedinec s Ascendentem ve Lvu se pokouší objevit kým je pomocí kreativního zrcadlení, při kterém může promítat a odkrývat svému vědomí původní potenciál zrození – nebo potenciality Duše a dharmu. Pokouší se nalézt své já ve svých výtvorech a na jakékoliv úrovni tyto výtvory nacházejí své ztělesnění, a tak jimi může být dítě, umělecké dílo, specifický společenský výkon atd. Jestliže je tento proces správně chápán, jasně vystoupí dva faktory. Prvním z nich je ten, že jedinec s vycházejícím Lvem musí vnutit svou touhu po sebeprojekci jakýmkoliv materiálům, které to vyžadují, musí vidět, že jsou dostupné a vstřícné jeho promítající se imaginaci a volní síle – v sanskrtu Kriyashakti a Ichchashakti. Když jsou těmito materiály jiné lidské bytosti, tento jedinec se stává člověkem, který musí vést nebo dokonce ovládat lidi nebo společenské projekty. Ale druhý faktor, který by neměl být zapomínán je ten, že tato silná touha po sebeprojekci má kořeny a je podmíněna skutečností že jedinec si není bezpečně jist tím čím v podstatě je. Má tendenci být společensky nejistý, protože si není jist svou dharmou. Musí se potvrdit sám sobě, objevit kdo je v zrcadle svých výtvorů. Jeho velká gesta mohou být ve skutečnosti kompenzacemi této vnitřní nouze. Za každou cenu musí zjistit, jak na něho lidé reagují, a možná objevit svou sílu v jejich podřízenosti. Aby byl schopný vyjádřit své nejasně známé já, musí být schopný zacházet s kulturními produkty, a tím vodnářskými symboly, slovy, koncepty. Se svými partnery se seznamuje z hlediska širokých koncepcí – společenských, kulturních, okultních. Ty jsou potřebné k poskytnutí základních forem pro jeho vůli k vyjádření. A tak musí Ascendent ve Lvu interagovat s Descendentem ve Vodnáři.

Když je situace obrácená a při narození je vycházejícím znamením Vodnář, má jedinec tendenci ztotožňovat sám sebe, spontánně a intuitivně, se svou kulturou a všemi požitky, které to poskytuje, nebo s velkými reformátorskými sny, pochybováním o starých strukturách, průkopnictvím pro New Age. Potom, protože tyto kulturní formy mohou být zbavené reálného životodárného významu, pokud nejsou zosobněny, bude jedinec hledat partnery, kteří by s ním spolupracovali – buď partnery v kulturní hře, nebo v reformě a možná revolučních aktivitách. Tato partnerství mohou mít velmi emotivní charakter, protože jedinec bude požadovat bezvýhradnou spolupráci a často výlučnost.

 

Když je znamení Lva na hrotu čtvrtého domu, domácí život osoby a rozvoj její osobnosti může být podmíněný pocitem pýchy a touhy žít v alespoň relativně luxusním sídle, které se stane jevištěm pro sebevyjádření, nebo alespoň v souladu s potřebou ztělesnění toho co osoba vnímá jako osudově správné. Výborným příkladem takové situace byl Richard Wagner. Proces integrace osobnosti čtvrtého domu může přijímat dramatické podtexty, možná chvílemi hraničící s teatrálností. Osoba se Lvem v Nadiru své nativity může mít poněkud vznosnou, ale majetnickou matku. Všude kde tato osoba je, chce být „vládcem panství“ – a to možná musí být dobře opevněné panství s ego zdmi.

Vodnář v Zenitu obvykle naznačuje důvěru kreativního jedince v profesní a společenské vzorce jako pole pro projekci a stabilizaci jeho osobní síly. Často hledá nějaké poměrně velké a možná idealistické pole pro veřejné působení, chce rozsáhlé jeviště, na kterém by mohl hrát svou roli, roli v které může individuálně zazářit. Celé jeho společenství by mělo být takovým jevištěm, nebo může jít o profesi, která se zabývá novými vynálezy nebo nabízí příležitost stát se vůdcem nebo prorokem.

Když je Vodnář na hrotu nativního čtvrtého domu, hledání osobní integrace by mělo být hluboce ovlivněno společenskými záležitostmi a domácí život může být inspirován nebo dokonce narušován idealistickými nebo revolučními sny. Potom se bude Lev ve Středu Nebes projevovat jako tendence k emotivnímu a dramatickému proudění energií do čehokoliv co umožňuje naplnění vodnářských ideálů. V takové situaci často nacházíme na Ascendentu Štíra nebo Váhy a to ještě víc zdůrazňuje pocit identifikace se společenskými nebo okultními skupinami.

 

 PANNA   –   RYBY

Panna je charakterizována svým analytickým a kritickým temperamentem a nutkáním k reorientaci, nebo repolarizaci esenciálních energií její emotivně  – osobní přirozenosti. Panna je symbolem psychologické krize, a může také odkazovat k narušenému zdraví, nebo k hlubokému pocitu že něco je děláno s ohledem na zdraví. Panna následuje Lva tak jako nesnáz následuje příliš osobní manifestaci naší naléhavé touhy k sebevyjádření za každou cenu. Ale může také znamenat vývoj k vyšší úrovni vědomí a osobní proměně.

Osoba s vycházející Pannou bude nacházet sama sebe pomocí svých postupných transformací, svých duchovních vítězství, svého tělesného omlazení. V některých případech může mnohého dosáhnout pomocí pokory a vůle sloužit jiným, k ostatním však bude velmi kritická nebo bude trvat na technické dokonalosti. Roli zde může hrát hluboká touha po čistotě a dokonce posvátnosti, která může vést k sebeklamu a nezdravým zbožným postojům.

Osoba s Ascendentem v Panně se setkává se svými nejbližšími partnery způsobem člověka narozeného ve znamení Ryb, tam kde je kritická jako jedinec může snadno být příliš otevřená jako milenec nebo partner. Touží ztratit vlastní já v kolektivitě nebo cíli společného zájmu, jen proto, že usiluje o dosažení svého individuálního postavení jako někdo, kdo má zakusit osobní metamorfózu. Musí se oddat komukoliv nebo čemukoliv, co se jí zdá být ztělesněním stavu bytí, které je cílem této metamorfózy.

Ryby symbolizují situaci společenské, kolektivní krize. Ve fázi života představované tímto posledním ze zodiakálních znamení, se člověk nachází zmítán společenskými bouřemi, proti kterým je bezmocný. Je ovládán osudovými následky „hříchů“ svých otců a svých minulých individuálních cyklů. Musí se vzdát všeho stabilního, všeho komfortu nebo bezpečí a přestat spoléhat na společenské, kulturní nebo náboženské struktury, jestliže má být v Beranu znovuzrozen jako skutečný jedinec, pramen nového života. V Panně se člověk musí vzdát svých osobních omezení, která ho svazují. V Rybách se musí vzdát své věrnosti starým Bohům a starým pravidlům a musí směřovat k novému Bohu, jehož tvář je zatím neodhalena.

Typ člověka s Ascendentem v Rybách může být široce otevřen kolektivnímu nevědomí, může být médiem, možná opravdovým prorokem. Ale může být také bojovníkem, vedoucím armád nebo skupin zapálených pro lepší budoucnost svých národů nebo lidskosti. Tato velká otevřenost neznámému bude pro partnerství vyžadovat kritickou Pannu. Osoba s vycházejícím znamením Panny bude od svých partnerů vyžadovat, aby procházeli neustálými proměnami. Může od nich požadovat přísnou ukázněnost a bezchybné chování. Poté, co pomocí rozsáhlých změn zvládla svou představu, se často s netrpělivou a puntičkářskou péčí potýká s denními maličkostmi. Sama se bude spoléhat na intuici, ale od svých partnerů bude požadovat intelekt a technickou správnost, nebo bude tyto charakteristiky Panny dávat najevo ve svém jednání s jinými.

Protože Panna a Ryby jsou znameními zodiaku, která se vztahují ke kritickým stavům v evoluci vědomí a schopnosti konstruktivně používat energii, dá se očekávat, že když se tato znamení nacházejí na nativním meridiánu, jedinec bude mít tendenci uplatňovat své schopnosti a naplňovat svůj osud uprostřed osobní a společenské transformace. Může objevit, kam patří ve snaze setkat se s problémy v osobních a společenských situacích, které jsou výzvami jeho impulsu ke službě nebo zaujmutí role v revolučních převratech.

Panna na hrotu čtvrtého domu by za normálních okolností měla do procesu integrace osobnosti přinášet výraznou míru sebeanalýzy a sebekritiky.  Hodnota po předcích zděděných, obvykle samozřejmě přijímaných zvyklostí může být zpochybněna, může zde existovat mnoho starostí se zlepšením domácí situace. Vliv matky by mohl vést k zájmu o diety a zdraví, dítě může díky kritické matce pociťovat zmatek a neklid. Jestliže je Rak vycházejícím znamením, pravděpodobnost mateřského komplexu, proti kterému se může adolescent více nebo méně úspěšně bouřit, může být dost významná. Jestliže jsou na Ascendentu Blíženci, je pravděpodobnost většího důrazu na intelektuální procesy a analytické postupy.

Panna v bodu Nadiru implikuje Ryby v Zenitu. Veřejný a profesní život by se měl dotýkat závažných společenských témat, obzvláště pokud jde o transformaci status quo. Albert Einstein  – s Rakem na Ascendentu  – je dobrým příkladem, protože jeho práce se přímo týkaly změn děsivého významu ve vedení mezinárodních záležitostí. Zdůrazňoval používání intuice i ve vědeckých objevech a jeho rodový původ měl tragický nádech. Ryby ve Středu Nebes často upřednostňují hudební profesi, jako v případě Richarda Strausse, ale přístup Ryb k zapojení se do společnosti může mít mnoho podob. Jako vždy hodně záleží na tom, zda jsou nebo nejsou v desátém domě umístěny planety a jaké planety to jsou. Velký humorista Will Rogers měl Střed Nebes v Rybách. Humor v určitém smyslu souvisí s krizovými situacemi, protože zpochybňuje domnělé hodnoty a zdání, zejména ty, které se týkají veřejných osob a institucí. Na druhé straně papež Pius XII. s Rybami ve Středu Nebes a Ascendentem ve Střelci vedl náboženskou organizaci v období krize.

Jestliže je situace opačná a ve Středu Nebes je Panna – a tudíž Ryby na hrotu čtvrtého domu – můžeme se setkat s osobou, která se ztotožňuje s významnými společenskými trendy současně s tím, jak se její osobní osud zaměřuje na síly radikální změny. To ji následně nutí přijmout kritický přístup Panny k společenským institucím nebo souboru profesních schémat. To vidíme silně zdůrazněno v horoskopu zrození velkého ikonoklasta Nietzscheho a Benita Mussoliniho, promotéra fašismu a manažerského státu. (Mussolini dokonce používal ricinový olej jako nástroj politické moci, jeho gangy nutily jeho politické odpůrce polykat ho velké množství v noci předcházející rozhodujícím politickým projevům a hlasováním – s očekávanými zažívacími následky pro oběti.) Lenin byl jiným příkladem, s Ascendentem ve Štíru navrhoval nadšenou identifikaci s kolektivizujícími silami, jeho Nadir v Rybách se vztahuje k mateřské zemi v krizi totální transformace.

V závěru této kapitoly bych měl znovu zdůraznit, že to, co bylo řečeno, naznačuje tendence, které se mohou výrazně měnit přítomností planet v rohových domech a jejich vztahy k jiným planetám. Kromě toho nemůže být přeceňována důležitost stupňů zodiaku na čtyřech rozích nativity.  Ale toto se vztahuje k jiné oblasti studia, která je plná dvojznačností a zavádějících tvrzení, přesto velmi důležitá. Mohu zde pouze uvést, že symboly stupňů mohou přidat novou dimenzi interpretaci vnitřního charakteru rohových bodů a všech planet. Naznačují, alespoň hypoteticky, vnitřní kvalitu výchozí situace a aktivity představované rohovými domy a planetami umístěnými na těchto stupních, celá řada 360 stupňů může být teoreticky přirovnána k řadě 64 hexagramů I-ťingu. Ale abychom to mohli udělat, cyklická řada symbolických stupňů, když jsou uvedeny do spojitosti několika způsoby, musí prokázat svou oprávněnost a svou vnitřní konzistenci vzájemným vztahem mezi symboly.

Jediná řada, u které se mi zdá, že splňuje tyto požadavky, jsou Sabiánské symboly, které byly zaznamenány ve dvacátých letech Marcem Edmundem Jonesem a Elsie Wheelerovou a které jsem použil se souhlasem Marca Jonese v Astrology of Personality. Nicméně, když jsem psal tuto knihu (1934-36), neměl jsem ještě dostatečnou zkušenost s použitím těchto symbolů, ale uvědomoval jsem si že jejich formulace a zejména jejich interpretace, vyžaduje výrazné přepracování. Marc Jones se o to pokoušel v následující knize Sabiánské symboly, ale já osobně nejsem s výsledky spokojen. Důležitá je série článků, které jsem psal pro American Astrologyv letech 1945 – 46, The Wheel of Significance. Přesto i v podobě v které jsou dostupné, mohou tyto symboly být důležitým nástrojem v rukách intuitivního interpreta, který jim nevnucuje filosofické nebo společenské úhly pohledu, ale umožňuje aby každý detail symbolického obrazu nebo scény hovořil sám za sebe.

zpravodaj Astrologické školy pro statečné Transformotor č. 1 říjen 2014

zpravodaj Astrologické školy pro statečné Transformotor č. 1 říjen 2014 ke stažení zde:

http://ulozto.cz/xrggD5kh/astrologicka-skola-pro-statecne-zpravodaj-transformotor-2014-10-01-pdf

zpravodaj Transformotor – humanistická astrologie září 2014

Měsíční zpravodaj Astrologické školy pro statečné TRANSFORMOTOR ke stažení zde:

http://ulozto.cz/x2PxGddj/astrologicka-skola-zpravodaj-transformotor-2014-09-00-pdf