Kurz humanistické a transpersonální astrologie 2018

ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (zal. 1992)

první setkání v sobotu 22. září 2018

Nejstarší astrologické učiliště u nás (založeno 1992) otevírá už po dvaadvacáté základní kurz humanistické a transpersonální astrologie. Lektoři astrolog a výtvarník Pavel Turnovský se zabývá astrologií od roku 1968, astroložka, arteterapeutka a psychoterapeutka s akreditovaným výcvikem Martina Lukášková se zabývá astrologií od roku 1990

 

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE

27. běh září 2018 – červen 2020

Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na bytové semináře, které Pavel Turnovský vedl od počátku 80. let. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M. Gauquelinovi, Liz Greene, Howard Sasportas, Markus Jehle a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se budeme snažit s vámi v kurzu podělit. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie. Teoretickou část má na starosti Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 Martina Lukášková. Námi vytvořené učební postupy i formy studia jsou prověřeny dvěma desetiletími praxe. Osvědčili se natolik, že jsou napodobovány řadou dalších u nás operujících astrologických škol.

Kurz astrologie
23. běh Základního dvouletého kurzu humanistické a transpersonální astrologie

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo na dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho tisíce. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě, Americe, Asii, Austrálii i jinde.

FORMA STUDIA

Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se o víkendu v Praze konají dvě přednášky, při níž probereme dvě lekce, dopolední teoretickou Pavla Turnovského, odpolední praktickou sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá jednou měsíčně v sobotu 9:30 – 18:00

Učební látka Základního kurzu je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny tak vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů.  Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Po předvedení vlastní interpretační práce s klientem lze získat osvědčení speciální. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a data-projektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (nejlépe s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, neměli by to být novorozenci, děti by měly být trochu odrostlejší, aby bylo možné interpretace ověřovat.

Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte i astrologické řemeslo, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannnes, vyvinutý absolventy a spolupracovníky školy, jehož nejnižší verze je lacinější než programovatelná kalkulačka a zejména Starfisher, který je zdarma a volně šiřitelný.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, zejména v tzv. TŘETÍM ROČNÍKU který se věnuje astrologické interpretaci a praxi, synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které navrhnete.

Během studia se můžete napojit na Centrálu humanistické a transpersonální astrologie – MINTAKA, jsme napojení na mezinárodní astrologickou komunitu ve styku s významnými astrology současnosti.

Spolupracujeme na překladech Rudhyarových děl, která vydává nakladatelství PŮDORYS Ladislava Moučky.

Vaší pozornosti doporučujeme také Českou astrologickou stránku

a naše webové stránky
REZONANCE
TRANSFORMOTOR
*

OSNOVY ZÁKLADNÍHO KURZU

A/ VÝKLAD NATIVITY – ZÁKLADNÍHO HOROSKOPU

1. Symbolika základních astrologických prvků:

živly z hlediska astrologického a psychologického
znamení zvěrokruhu – roční cyklus univerzální matrice – rozdíly vůči souhvězdím
domy horoskopu – denní cyklus – rytmus individuálních zkušeností
Slunce, Luna a planety sluneční soustavy a jejich uzly
zatmění Slunce a Měsíce
aspekty – nevyhnutelné fáze jakéhokoli cyklického procesu
planety ve znameních a domech
aspekty mezi prvky horoskopu
osm lunárních fází – osm typů člověka
vztah mezi Sluncem, Lunou a horizontem – bod štěstí a bod duchovní
vztah Merkura a Slunce: Prométeus – Epiméteus
vztah Venuše a Slunce: Jitřenka – Večernice

Prohlubování základních astrologických dovedností, ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů

2. Symbolika tvaru a struktury horoskopu jako celku:

tvary horoskopu a planetární konfigurace – základní krok astrologické interpretace rozvíjející celistvý holistický pohled na horoskop
ohniska horoskopu
hledání finálního dispozitora ve znameních a domech
převahy obsazení a zdůraznění kategorií horoskopu
paranatellonta – parany
ukázka práce se sabiánskými symboly
relokace (přestěhování) horoskopu

Základní postupy a výpočty nutné pro sestavení horoskopu, prohlubování základních astrologických dovedností a ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty kurzu a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

B/ DYNAMIKA ROZVOJE OSOBNOSTI S POMOCÍ ASTROLOGICKÝCH METOD

3. Tranzity a revoluce: objektivní rytmus v astrologii – rytmus vztahu mezi jedincem přírodou a společností

Jednotlivé a integrované tranzity planet
cyklické horoskopy jako nástroj celistvého pohledu na tranzity
solární a lunární revoluce

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních období, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

4. Direkce: — subjektivní rytmus v astrologii – rytmus vnitřního zrání jedince v rozvinutou osobnost:

přehled rozmanitých druhů direkcí -primární. sekundární, terciární, symbolické
sekundární direkce – progrese
progresivní horoskopy
lunační cyklus v sekundárních direkcích
základy rektifikace – zpřesnění přibližně zadaného času narození

Astrologické dovednosti – příslušné astrologické postupy a metody, umožňujících pochopení jednotlivých životních obdob, další ukázky práce s uvedenými technikami na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik studentů. Práce s klientem.

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2018/19 Česko a Slovensko

PREZENČNÍ KURZ (místo konání Praha)
standardní sazba Kč 12 000 za jeden ročník o 20 lekcích
1. semestr (září-prosinec) Kč 6 000
2. semestr (leden-červen) Kč 6 000

sleva: důchodci, studenti, mateřské dovolené*
Kč 9 000,- za jeden ročník o 20 lekcích
1. semestr (září-prosinec) Kč 4 500
2. semestr (leden-červen) Kč 4 500
*pro udělení slevy potřebujeme nějaký doklad

 

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Předpokládáme, že ceny 2. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a případně zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí, což neplatí v případě elektronického odběru datových souborů.

Storno poplatky. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od účasti v kurzu jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od kurzu:

do 14 dnů před konáním kurzu manipulační poplatek 100 Kč
13 – 0 dnů před konáním kurzu 25%,- platby

Zrušení účasti a odstoupení od kurzu v den zahájení kurzu a později: storno poplatek 100% ceny kurzu.

Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky čí telefonicky), rozhodující je datum razítka pošty.

Vstup do kurzu: Obdržíte zúčtovací data potřebná k zaplacení kurzu. Platby jednotlivých cyklů kurzu by měly být uhrazeny před začátkem jednotlivých cyklů. Kapacita prezenčního kurzu je omezena na přibližně 20 osob.

Spojení:
Pavel Turnovský e-mail: Pavel.Turnovsky@gmail.com

mobil O2 +420 724 123 419

Martina Lukášková:
mobil O2: +420 728 113 502,

e-mail: astrologMarLuk@seznam.cz

*